Buradasınız

SOSYOLOJİK METAFORLAR

SOCİOLOGİCAL METAPHORS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Metaphor is a sign, meaning or conceptual expression to have formed at individuals. It is viewing and understanding process. It is more significant and strong mental production than finding the meaning of a concept through another concept elementarily for individuals. Because it expresses the depth and experiments concerning the related concept. Accordingly, the main goal of this research is to reveal the perceptions, which the learners of "Sociology" have about the concept of "Sociology", through metaphors. The working group of the research have been comprised of students of 1.2.3. and 4. grade who have been studying in Kirikkale University Faculty of Science and Letters Department of Sociology. The total student number is 142. The data of the research has been collected through qualitative research method. The pattern of the research has been organized in the case of phenomenology. The data has been analyzed using by content analysis technique. The data of the research has been acquired through completing the following sentence for each student; Sociology is like ........; because ......... In the research phenomenologic method was used and the analysis of the data was carried out by content analysis technique. According to the results of research 76 metaphors were produced concerning Sociology concept for the learners of Sociology. These metaphors were united under 7 categories in terms of their common traits. These categories and producing learner frequency are as follows: vital (66), space-place (18), abstractness (17), object (16), connectiveness (8) and epistemic (5).
Abstract (Original Language): 
Metafor, bir kavramın bireyde oluşturduğu etiket, anlam ya da kavramsal ifadelerdir. Bir görme ve anlama sürecidir. Bireylerin basit olarak bir kavramı bir başka kavramla açıklamasından daha önemli ve güçlü bir zihinsel üretimdir çünkü ilgili kavrama dönük sahip olunan derinliği ve deneyimleri ifade eder. Buna göre bu araştırmanın temel amacı, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin “Sosyoloji” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde lisans öğrenimi gören 142 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmanın deseni de olgu bilim biçiminde düzenlenmiştir. Verilerin analizi içerik analizi tekniğiyle yapılmıştır. Her öğrencinin “Sosyoloji……………. gibidir; çünkü……….....” cümlesini tamamlamasıyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Sosyoloji bölümü öğrencileri öğrenimini gördükleri sosyoloji kavramına dönük olarak geçerli 76 metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bağlamında7 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler ve üreten öğrenci frekansları; yaşamsal (66), mekan-yer (18), soyutluk (17), obje (16),birleştiricilik (8) ve epistemik (5) şeklindedir.
1-22

REFERENCES

References: 

1. Arslan, Fatih (2008). “Metaforik Tercihler Bakımından Akif’i Okuyabilmek” I.Uluslararası Mehmet
Akif Sempozyumu (19-21 Kasım 2008), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Burdur.
2. Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). “Metaforik Düşünme Ve Öğrenme Yaklaşımının EğitimÖğretim
Açısından İncelenmesi”. Millî Eğitim, S.171, 100-108.
3. Aydın F. Ü.Eser, Ünaldı (2009) “Coğrafya Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” kavramına İlişkin
Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi” International Online Journal of
EducationalSciences2(2).
4. Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Okul
Algıları İle İdeal Okul Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
5. Aytunga, Oğuz (2009). “Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden
Metaforlar” Milli Eğitim, S.182, Bahar, Ankara.
6. Balcı, Ayse (1999); MetaphoricalImages of School: School Perceptions of Students,
TeachersandParentsfromfourSelected Schools (in Ankara). A DissertationSubmitted in
PartialFulfillment of TheRequirementsforTheDegree of Doctor of EducationalScience, METU, Ankara.
7. Büyüköztürk, Şener, (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PEGEM Yayınları, Ankara.
8. Cerit, Y. (2008). “Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin
Görüşleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712
9. Çelebi, Nligün, (2008) “Sosyoloji Sosyologun Yaptığı İse”, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları, S.8, Bahar,
Ankara.
10. Döş, İzzet (2009) “Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, Gaziantep
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3) 607-629.
11. Girmen, P. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Ve Yazma Sürecinde Metaforlardan
Yararlanma Durumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Eskişehir.
12. Güven, Bülent, Sibel Güven (2009), “İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Metafor
Oluşturma Becerilerine İlişkin Nicel Bir İnceleme”, Kastamonu Eğitim Dergisi,17 (2), 503-512.
13. İbret, B.Ünal, Duran Aydınözü ( 2011),“İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin “Dünya” Kavramına
İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 85-102.
14. Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005).Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev: G.Y.Demir), Paradigma,
İstanbul.
15. Levine, P.M. (2005). MetaphorsandImages of Classrooms. ERIC: EJ724893.
16. Mills Wright C. (1977) “L’İmaginationSociologique, François Maspero, Paris. (Toplumbilimsel
Düşün), (Çev: Ünsal Oskay),Der Yayınları, İstanbul, 2000.
17. Nalbant, Mehmet Vefa (2006), “Buldan Türkülerinde Metaforlu veMetonomili(Deyim Aktarmalı ve
Ad Aktarmalı) Sözcükler”, Buldan Sempozyumu (24-26 Kasım 2006) Denizli.
18. Öğülmüş, Selahattin (1991), “İçerik Çözümlemesi” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 24 (1), Ankara.
19. Öztürk, Ç. (2007). “Sosyal Bilgiler, Sınıf Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına
Yönelik Metafor Durumları”,Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
20. Saban, A. (2008). “İlköğretim I. Kademe Öğretmen Ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip
Oldukları Zihinsel İmgeler”. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.
21. Saban, A. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Zihinsel İmgeler”.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
22. Saban, A.,Koçbeker, B.N. &Saban, A. (2006). “Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin
Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
(EducationalSciences: Theory&Practice),6(2), 461-522.
23. Semerci Çetin. (2007). “Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim
Programına Farklı Bir Bakış”,C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 139-154.
24. Sezer, Engin (2003). “Dilde ve Edebiyatta “Yol” Metaforu”, Kitap-lık, S.65, Ekim, 88-92.
25. Tamimi, Yılmaz (2005).Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi (Tekstil Sektöründe , Faaliyet
Gösteren Bir İşletme Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
26. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayıncılık.
İstanbul.
27. Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). “İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik
Algıları”.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (EducationalSciences: Theory&Practice), 9(4),
1973-2012.
28. Tunç, Gökhan(2008),“Askerliğe İlişkin Argo İfadelerdeki Metaforik Yapı”, Milli Folklor Dergisi,
Sayı: 78, s. 105-108.
29. www.nodak.edu. 15-06- 2011
30. Yaşar, Şefik ve Ömür Gürdoğan Bayır (2010). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla
Sosyal Bilgiler”, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20- 22 Mayıs 2010), Elazığ,
2010, s. 73-78
31. Yıldırm, A. ve Şimşek, H. (2011). Soysal Bilimlerde Nitel Araştırıma Yöntemleri, Ankara, Seçkin
Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com