Buradasınız

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE UZMAN DOKTORLARIN ZAMAN YÖNETİMİ

TIME MANAGEMENT OF CONSULTANTS IN TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Time is highly appreciated value and concept. Studies of many institutions and organizations related to time management gained speed due to fast developing technology and increasing human needs. This study isn’t about systematic and mechanical devices which we use in different places such as on wall, arm, table etc.; it is an applied study related to value in time slice created by these devices and the day directed to these devices. A study was made about how the personnel working as consultants in health institutions and organizations should use the time, survey questions were directed to doctors whose specialties are different and the analysis was made with SPSS Statistical program intended for the answers from these questions. In this applied study, it was completed with the aim of determining the conditions of consultants about time management working in training and research hospitals today and contributing to solution in the light of established data.
Abstract (Original Language): 
Zaman bugün için kıymeti çok iyi anlaşılmış değer ve kavramdır. Hızla ilerleyen teknoloji ve insan ihtiyaçlarının giderek artması nedeni ile birçok kurum ve kuruluşun zaman yönetimine ilişkin çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmamızda; duvar, kol, masa ve değişik yerlerde kullandığımız sistemli ve mekanik olarak çalışan araçlar değil, bu araçların ve araçlara yönelik günün oluşturduğu zaman dilimindeki değerin üzerine ilişkin uygulamalı bir araştırmadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman hekim olarak görev yapan sağlık personelinin zamanı nasıl kullanması gerektiğine ilişkin araştırma yapılmış, çalışmada değişik alanlarda uzmanlık yapan hekimlere anket soruları yöneltilmiş, bu sorulardan elde edilen cevaplara yönelik olarak SPSS İstatistik programı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalı çalışmada, günümüzde eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan uzman doktorların zaman yönetimi ile ilgili durumlarını tespit etmek, tespit edilen bulgular ışığında çözüme katkıda bulunmak amacıyla çalışma sonuçlandırılmıştır.
1-16

REFERENCES

References: 

AYTUN, C., (2005), “Dijital Bölümne Olgusu ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”,
Çukurova Ünv. Sos. Bilm. Enst. Yük. Lis. Tezi Adana:
DEMİR, B., (2009), “Hizmet Kalite Standartları Rehberi”, Sağlık Bakanlığı,
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bakanlık Sayı No: 753
Ankara: 21
ELİBAL İ., (2003), “Bireylerle Ruh Sağlığı ve Hekimliği”, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt:
18, Sayı: 52, 24-26
GÖRPELİOĞLU, S., (2004),“Aile Doktorları İçin Kurs Notları”, Sağlık Bakanlığı
Ankara: 28.
GÜLER, H., (2009), “Hizmet Kalite Standartları Rehberi”, Sağlık Bakanlığı,
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bakanlık Sayı No: 753
Ankara: 28-36
İŞSEVER, C., (2001), “Endüstriyel Teknik Öğretimde Toplam Kalite 3”, Milli Eğitim
Bakanlığı Ankara: 69
KARCI, N., (2005), “İş gören İhtiyacının Karşılanmasında Dış Kaynak Kullanımı”,
Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yük. Lis. Tezi
ÖZÇAKIR, A., (2004), “Aile Doktorları İçin Kurs Notları”, Sağlık Bakanlığı Ankara:
11
ÖZÇAKAR, N., (2005), “Aile Doktorları İçin Kurs Notları”, Sağlık Bakanlığı Ankara:
Statistics for library decision making. (1989); Peter Hernon (et all.) New Jersey: Ablex
Publishing Cooperation
TERZİOĞLU, A., (2003),“Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme
Anlayış ve Alışkanlıkları”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 5-2
TAŞ, M, A., (2004), “İş Tatmininin Örgütsel Bağımlılık Üzerine Etkileri”, Afyon
Kocatepe Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yük. Lis. Tezi
YALÇIN, S., (2005), “Teşkilatın İki Silahşörü”, Doğan Kitapçılık İstanbul 2 Baskı, 173
***Bu makale birinci sırada yer alan yazarın Beykent Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsünde
yaptığı aynı konu başlıklı yük.lis. tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com