Buradasınız

MÜZİK, REKLAM VE KİTLE İLETİŞİMİN ERGEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECTS OF MUSIC, ADVERTISEMENT AND MASS MEDIA ON ADOLESCENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research has been planned and carried out with the aim of asserting the effect of mass media, music and advertisement on adolescents among 15-18 age group. Materials of the research consist of tha data gathered from 320 students (160 girls, 160 boys) among 15-18 who receive education in the city of Kayseri with the help of survey and the sources relevant to the subject. As a result of the research, it has been found that Turkish Pop music takes the biggest part among adolescents’ choice of music types, they have been affected from the advertisements on mass media especially television, magazine and newspaper, their choice of music type and advertisements play a great role in the first place their choice of clothing and many others. When the distributions about ages are searched, it has been found that 15 age (43.1%), 16 age (51.7%) and 18 age (44.5%) adolescents have been affected most by television advertisements, the ratio of boys (50%) more than girls (40%) have been affected by television advertisements. According to adolescents’ socio-economic levels, the effect of advertisement on the thoughts of clothes choice has created a meaningful difference ( X ²= 17.374, p<.01). It has been stated that 47,4 % of adolescents listen to Turkish pop music in the first place and the thoughts about music type’s effect on clothes choice change according to age.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, 15–18 yaş grubu ergenler üzerinde kitle iletişim araçları, müzik ve reklamın etkisini ortaya koymak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın materyali, Kayseri ilinde öğrenim gören 15–18 yaşları arasında ergenlik dönemindeki 320 (160 kız, 160 erkek) öğrenciden anket yardımıyla elde edilen veriler ve konu ile ilgili kaynaklardan oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin dinledikleri müzik türleri içerisinde en çok Türk Pop müziğinin yer aldığı, kitle iletişim araçları üzerinden yapılan reklamlardan özellikle televizyon, dergi ve gazete reklamlarından etkilendikleri, dinledikleri müzik türleri ve reklamların giysi seçimleri başta olmak üzere birçok seçimde belirleyici rol oynadığı bulunmuştur. Yaşlara ilişkin dağılımlar incelendiğinde; 15 yaş (% 43.1), 16 yaş (% 51.7) ve 18 yaştaki (% 44.5) ergenlerin en çok etkilendikleri reklam türünün televizyon reklamları olduğu, televizyon reklamlarından etkilenen erkeklerin oranının (% 50) kızlara göre daha yüksek (% 40) olduğu bulunmuştur. Ergenlerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre reklamın giyim tercihleri üzerindeki etkisi konusundaki düşüncelerinde anlamlı bir farklılık yarattığı bulunmuştur ( X ²= 17.374, p<.01).

REFERENCES

References: 

ABACI, O.(2007). Temel sanat eğitimi. Morpa Yayıncılık.127s.İstanbul.
ARNETT, J. (1992). Heavy metal mucis and reckles behavior among adolescents. Journal of
Adolescence Research, 7(3); 313-331
BATMAZ, V. ve AKSOY, A. (1995). Türkiye'de televizyon ve aile .TC.Başbakanlık Aile
Araştırma Kurumu Başkanlığı yayınları, Aralık 1993-Aralık 1994. 276s., Ankara.
BİLA, C. (2001). Bireysel ve kitle iletişim aracı olarak internet ve toplumsal etkileri. Yüksek
lisans tezi (basılmamış). Gazi Üniversitesi, 214 s. Ankara.
BOSTAN, Ç.G. (2003). Ergenlik dönemindeki çocukların sosyo-ekonomik şartlar
çerçevesinde dili kullanma biçimleri.Yüksek lisans tezi (basılmamış) Gazi Üniversitesi,
134s., Ankara
ÇAĞLAYAN, A. (2003). Eğitimde liseli gençlik. 1. Baskı, Ağaç Yayınları, 276 s.İstanbul.
ÇIĞA, M. (2001). Beş-on bir yaş arası kız erkek çocukların giysi türlerine göre renk
tercihleri. Yüksek lisans tezi (basılmamış). Gazi Üniversitesi, 101 s. Ankara.
DÖĞÜCÜ, F. (2004). Tosya ilçesinde farklı liselerde öğrenim gören ergenlerin arkadaş ilişkilerinin
incelenmesi. Yüksek lisans tezi (basılmamış). Gazi Üniversitesi 195 s. Ankara
ENGEZ, M. (2006). Mobil reklamın cinsiyet ve yaşla ilişkisi. Yüksek lisans tezi
(Basılmamış). Gazi Üniversitesi, 108 s. Ankara.
FİTZGERALD, S.A. (2002). Reference group influence on adolesencent alcohol use. Journal
of Alcohol and Drug Education, 47( 2); 42-56.
GİGLİ, S. (2004). Children, youth and media around the world: An overview of trends &
issues. Report Compiled & Prepared for UNICEF, 4th World Summit on Media for
Children and Adolescents, Rio de Janeiro, Brazil.
GÖKSEL, A.B., ve PIRA, A., (2006) .2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi İletişimin
Çocuğa Etkisi. 2.Uluslar Arası Çocuk Film Festivali & Kongresi “ Çocuk,Savaş ve Barış ”
4-6 Nisan 2005 Şubat . Dilek Ofset Baskı.407-414 S. İstanbul.
GÜNGÖR, N. (1983). Arabesk müzik ve toplumsallaşma. Yüksek lisans tezi
(Basılmamış).Ankara Üniversitesi,133s. Ankara.
GÜNGÖR, A.ve ERSOY, Ö. (1995). Televizyon programlarının okulöncesi dönem
çocuklarına etkisine ilişkin anne-baba görüşleri. 10.Ya-pa Okulöncesi Eğitimi ve
Yaygınlaştırılması Semineri, 22-25 Mayıs, s. 57-70, Ankara.
GÜNİNDİ, A. E. (2002). Popüler kültür ürünlerinden müzik videolarının gençler üzerindeki
olumsuz etkileri. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 2 (5) ; 23-33s.
KARACA, Y. PEKYAMAN, A. ve GÜNEY, H. (2007). Ebeveynlerin televizyon reklam
içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkilerini etik açıdan algılamalarına yönelik bir
araştırma Sosyal Bilimler Dergisi, 9 ( 2); 235-249.
KARAKÜÇÜK, S.,YAMAN, M. ve YENEL, F. (1996). Sporun topluma yaygınlaştırılması
bakımından televizyon programlarının etkinliği. Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor
Bilimleri Dergisi, 1 (3); 44- 46.
KARAKÜÇÜK, S. ve YENEL, F. (1997). Türk sporunun geliştirilmesi ve topluma
yaygınlaştırılması bakımından basının etkinliği. Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve
Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2); 56-67.
KANNER, S.(1989). Televizyon reklamları ve çocuklar. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
22(2); 785-799.
KAPFERER, J.N. (1991). Çocuk ve reklam. (Çev). Önder. Ş., Afa yayınları,75 s., İstanbul.
MANGIR, M ve KANDEMİR, F. (1993). 17 yaş grubu gençlerin kendini kabul düzeyini
etkileyen faktörler. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 1 (3); 50-57
MCQUAL, D. and WİNDAHL, S. (1997). Kitle iletişim çalışmalarında iletişim modelleri.
(Çev).Yumlu, K., 2. Baskı , İmge Kitabevi, 277s., Ankara.
MCLEISH, K. and MCLEISH, V. (1990). The oxford first companion to music ; Story to
mucis.Oxford University Press, Printed in Hong Kong. 356 p., London
ODABAŞI. Y. (1999). Tüketim kültürü; Yetinen toplumun tüketen topluma dönüşümü.
Araştırma İnceleme dizisi, Sistem yayıncılık, 184 s. İstanbul.
ÖZDEMİR, H. (2003). Üniversite öğrencilerin giyim harcamalarında reklamın etkileri,
Ankara’da ki üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan çalışması. Yüksek lisans tezi
(Basılmamış). Gazi Üniversitesi, 116s., Ankara.
ÖZDİKER, C. (2002). Çocuk ve televizyon. Çoluk Çocuk Dergisi, 7 (16); 20-21.
SUN, S.W.and LULL , J. (1986). The adolescent audience for mucis videos and why they
watch . The Journal Of Communication, 36 (1); 119 -123.
TOKGÖZ, O. (1982). Televizyon reklamlarının anne-çocuk ikilisine etkileri. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi yayınları, 301s., Ankara.
YENGİN, H. (1994). Ekranın büyüsü batıda değişen televizyon yayıncılığının boyutları ve
Türkiye’de özel televizyonlar. Derin Yayınları , 328 s., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com