Buradasınız

BİZANS İKONAKIRICILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: III. LEON VE İKONAKIRICILIK

A REVIEW OF BYZANTINE ICONOCLASM: LEON III. AND ICONOCLASM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
From the seventh to the ninth century, due to the internal and external crises, the Byzantine empire was on the brink of not only losing its territories, but also it was face to face with a complete destruction. Leon III. ascended to the throne in an era where in political authority was quiet feeble. The emperor became a hero (saver) of his people as he managed to resist the Arab siege of Constantinople. However; in order to ensure the continuity of his success and the state economic structure, which had already collapsed, he tended to utilize the icons to reach internal dynamics of the empire by addressing the church’s wealth. These efforts made him an ikonoklast emperor at that time. He strengthened the undisciplined army. He subdivided and reduced the power of the big themas to avoid conflicts over the throne. He had the officials publish a civil law, ecloga which was highly sophisticated and innovative, on behalf of himself and his successor Constantine V. Despite all these, Leon III. was commemorated for the discussions between the icons and the church, rather than his successful efforts that were extending the life of the Byzantine state.
Abstract (Original Language): 
Bizans, yedinci ve dokuzuncu yüzyıllar arasında yaşadığı dâhili ve harici bunalımlar nedeniyle yalnızca toprak kaybetmekle değil, aynı zamanda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. III. Leon, siyasal otoritenin çok zayıf olduğu bir dönemde tahta çıktı. Arapların, Konstantinopolis (717–718) kuşatmasını geri püskürtünce halkın kahramanı olan imparatorun, başarısının devamlılığı ve devletin çökmüş ekonomik yapısının iyileştirmek gayesiyle imparatorluğun iç dinamiklerine yani kilisenin sahip olduğu mali zenginliğe ulaşmak için ikonları kullanması onu bu seferde ikonoklast (tasvir karşıtı) bir imparator yaptı. Gevşemiş orduyu kuvvetlendirdi. Taht kavgalarını engellemek için büyük thema’ları böldü ve güçlerini azalttı. Kendisi ve halefi V. Konstantinos adına oldukça teferruatlı ve yenilikçi bir medeni hukuk yasası olan ekloga’yı yayımlattırdı. Fakat bütün bunlara rağmen, III. Leon Bizans tarihinde devletin ömrünü uzatan başarılı çalışmalarından çok kilise ile giriştiği ikon tartışmaları ile anıldı.

REFERENCES

References: 

ANONİM. (2003), İsa’nın Yaşamı ve İlk Kilise Tarihi, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul.
ATIYE, Aziz. (1968), A History of Eastern Christianity, Methuen, London.
BAILLY, Auguste. (1974), Bizans Tarihi, (Çev.) Haluk Şaman, Tercüman Gazetesi, İstanbul.
BARKER, Ernest. (1995), Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü, (Çev.) Mete Tunçay, İmge
Kitapevi, Ankara.
ÇELİK, Mehmet. (1999), Bizans İmparatorluğu’nda Din – Devlet İlişkileri, 3. Baskı,
Akademi Kitapevi, İzmir.
DEMİRCİ, Kürşat. (2005), Bir Hristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluğun Teolojisi, Ayışığı
Kitapları, İstanbul.
DVORNIK, Francis. (1990), Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a, (Fransızca Çev.) Soeur
Jean – Marie O.P. (Türkçe Çev.) Prof. Dr. Mehmet Aydın, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara.
EBU ZEHRA, Muhammed. (1978), Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, (Çev.) Akif Nuri,
Fikir Yayınları, İstanbul.
GREGORY, Timothy E. (2008), Bizans Tarihi, (Çev.) Esra Ermert, YKY Yayınları, İstanbul.
HUSSEY, J.M. (1967), The Byzantine World, Hutchinson University Library, London.
LEVTCHENKO, M. V. (2007), Bizans Tarihi, (Çev.) Maide Selen, Doruk Yayımcılık,
İstanbul.
OSTROGORSKY, Georg. (1969), History of the Byzantine State, Rutger University, New
Jersey.
OZANSOY, Esin. (1990), Bizans’da Isaurion’ların Ekloga’sına Göre Medeni Hukuk,
Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
SEIDLER, Grzergorz Leopold. (1997), Bizans Siyasal Düşüncesi, (Çev.) Mete Tunçay,
Göçebe Yayınları, İstanbul.
VASILIEV, A. A. (1943), Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev.) Arif Müfid Mansel, Maarif
Matbaası, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com