Buradasınız

İŞLETME KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE CULTURE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Realization of business targets are closely related to employees’ internalization of cultural system which represents an organization’s overall values, convictions, philosophy, and presumptions. A corporate culture, which contains supporting characteristics for organizational citizenship behavior will contribute to mobilize employees toward organizational goals. To arrange such a cultural set requires an exceptional effort by managers. Positively-oriented cultural preconceptions will boost the organizational citizenship behaviors which are to be voluntary deeds. Similarly, transferring properties ascribed to organizational citizenship behavior will be supportive to ground and improve the corporate culture. In this context, this study essentially aims to identify the relationship between corporate culture and organizational citizenship behavior.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerin belirlenmiş hedeflerine ulaşması, çalışanların örgütün değerleri, inançları, felsefe ve ortak kabullerinin toplamını temsil eden kültürel sistemini içselleştirmesi ile yakından ilişkilidir. İşletme kültürünü oluşturan öğelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını (ÖVD) destekler niteliklere sahip olması, çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda organize olmalarına katkı sağlayacaktır. Böyle bir kültür seti oluşturmak yöneticilerin özel çabasını gerektirmektedir. Pozitif yönelimli kültürel kabuller çalışanların gönüllülük esasına dayalı ÖVD’na ilişkin eylemlerine işlerlik kazandıracaktır. Aynı şekilde ÖVD’na ilişkin boyutların iş ortamına aktarılması da işletme kültürünün kökleşmesi ve gelişmesine destek oluşturacaktır. Bu bağlamda, işletme kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ölçmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

ACAR, Zafer A. (2006), Örgütsel Yurttaşlık Davranışı: Kavramsal Gelişimi ile Kişisel ve
Örgütsel Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1): 1-14.
ASLAN, Şebnem (2008), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe
Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2):
163-178.
BAKAN, İsmail.; BÜYÜKBEŞE, T. ve BEDESTENCİ, H. Ç. (2004), Örgüt Sırlarının
Çözümünde Örgüt Kültü Teorik ve Ampirik Yaklaşım, Alfa Akademi Basım Yayım
Dağıtım, Bursa.
BAŞARAN, İbrahim E. (2008), Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü, Ekinoks Eğitim
Danışmanlık Hizmetleri ve Basım Yayım Dağıtım, Ankara.
BATEMAN, Thomas. S. ve ORGAN, Dennis W. (1983), Job Satisfaction and the Good
Soldier: The Relationship BetweenAffect and Empşoyee “Citizenship”, Academy of
Management Journal, 26 (4): 587-595.
BATEMAN, Thomas S. (1983), “Job Satisfaction and the Soldier: The Relationship Between
Affect and Employee Citizenship”, Academy of Management Journal, 16(4): 587-
595.
BENNETT, Roger (1999), Corparate Strategy, Financial Times Pitman Publishing, 2 nd. Ed.
London.
BERGERON, Diana M. (2007), “The Potential Paradox Of Organizational Citizenship
Behaviour: Good Citizens at What Cost?”, Academy of Management Review, 32(4):
1078-1095.
BOIRAL, Olivier (2009), “Greening the Corporation Through Organizational Citizenship
Behaviors, Journal of Business Ethics, 87: 221-236.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 29 Mart – Nisan 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
15
BOLAT, Oya İ. ve BOLAT, Tamer (2008), “Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 11 (19): 75-94.
BURTON, C. H. (2003), An Empirical Investigation of the Interrelatıonship of
Organizational Culture, Managerial Values, and Organizational Citizenship
Behaviors, Doctor of Philosophy, George Washington University, USA.
CHEN, Chıen-Cheng; CHIU, Su-Fen (2009), “The Mediating Role of Job Involvement in the
Relationship Between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behaviour”,
The Journal of Social Psychology, 149 (4): 474-494.
CHIEN, M. H. (2004), “An Investigation of the Relationship of Organizational Structure,
Employee’s Personality and Organizational Citizenship Behaviours”, Journal of
American Academy of Business, 5 (1/2): 428-431.
ÇAVUŞ, Şenol ve GÜRDOĞAN, Arzu (2008), “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi:
Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,
(1): 18-34.
ERDEM, Ferda ve ÖZEN İŞBAŞI, Janset (2001), “Eğitim Kurumlarında örgüt Kültürü ve
Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (1): 33-57.
FINKELSTEIN, Marcia A. (2006), “Dispositional Predictors of Organizational Citizenship
Behaviour: Motives, Motive Fulfillment, and Role Identity”, Social Behavior and
Personality, 34 (6): 603-616.
GOFFEE, Rob ve JONES, Gareth (2000), Kurum Kültürü, Kapital Medya A.Ş. (Çev. Kıvanç
Kutmandu), İstanbul.
HATCH, Mary Jo.(1993), “The Dynamics of Organizational Culture” Academy of Management. The
Academy of Management Review, 18(4): 657-693.
JOHNSON, Angel (2008), The Influence of Need for Achievement, Need for Affiliation,
Leadership Support, and Organizational Culture on Organizational Citizenship
Behavior, A Dissertation, Alliant International University.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 29 Mart – Nisan 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
16
KOYS, Daniel J. (2001), “The Effects of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship
Behavior, and Turnover on Organizational Effectiveness: A Unit-Level, Longtudinal
Study”, Personel Psychology, 54: 101-114.
MURAT, Güven ve AÇIKGÖZ, Banu (2007), “Yöneticilerin Örgüt Kültürü Algılamalarına İlişkin Bir
Analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5): 1-20.
O’REILLY, Charles (1989), “Corporations, Culture, and Commitment: Motivation and Social Control
in Organizations”, California Management Review, 314: 9-25.
ORGAN, Dennis W. (1988), Organizational Citizenship Behaviour: The Good Soldier
Syndrome, Lexington, MA: Lexington Boks.
ÖLÇÜM ÇETİN, Münevver (2004), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
ÖLÇÜM ÇETİN, Münevver (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
PETERS, Thomas. J. ve WATERMAN, Robert H. (1987), Yönetme ve Yükselme Sanatı,
(Çev. Selami Sargut), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
SCHEIN, Edgar H. (1984), “Coming to a New Awareness of Organizational Culture”, Sloan
Management Review, 25(2): 3-16.
SEZGİN, Ferudun (2005), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul
Açısından bazı Çıkarımlar”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1): 317-339.
SMIRCICH, Linda (1983), “Concepts of Culture and Organizational Analysis” Administrative
Science Quarterly, 28(3):. 339-358
TAYYAB, Saadia (2005), “Organisational Citizenship Behaviour: Validating Factorial
Structure and Invariance among Employees”, Journal of the Indian Academy of
Applied Psychology, 31 (1-2): 49-64.
THOMPSON, Paul. ve MCHUGH, David (1995), “Work Organizations a Critical
Introduction”, Macmillan Business, England.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 29 Mart – Nisan 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
17
TİTREK, Osman; BAYRAKÇI, Mustafa ve ZAFER, Demet (2009), Öğretmenlerin Örgütsel
Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi:
Akademik Bakış, 17.
ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, S. Kadri (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür
Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, İstanbul.
ZELLARS, Kelly L; TEPER, Bennett J. ve DUFFY, Michelle K. (2002), “Abusive Supervision and
Subordinates’Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Applied Psycholojy, 87 (6):

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com