Buradasınız

SOSYAL BECERİ SEVİYESİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Social skill is behaviours which make possible communication, have affects on ambience and contain cognitive and affective elements. With considering nursing requires social skill, this study aimed to search the affection status of school of nursing students qualification on their social skill. 43 teachers working at the pre-school were taken as samples. The data were obtained by means of the form that contains the sociodemographic characteristics of teachers and the Social Skills Inventory Analysis of information was used via the SPSS 10.0 package program t-test, one-way analysis of variance. Teachers are generally set to be at a high level of social skills. The social skills subscale scores and social skills total scores of the teachers working in preschool institutions differentiate significantly according to the age groups. The perceptual expressivity scores of the teachers who have worked for 6-10 years are higher than the teachers working for 1-5 years. The social perception sub-scale scores of the teachers under 26 are considerably higher than the teachers over 30 years.
Abstract (Original Language): 
Sosyal beceri, başkalarıyla iletişimi mümkün kılan, çevrede etki bırakan, bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren davranışlardır. Okul öncesi öğretmenliğinin, sosyal beceri gerektiren bir meslek olduğu göz önünde bulundurularak, okul öncesi öğretmenlerinin bazı niteliklerinin, sosyal beceri düzeylerini etkileme durumlarını incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Okul öncesi kurumlarda çalışan 43 öğretmen örnekleme alınmıştır. Veriler öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerini ve Sosyal Beceri Envanterini içeren form ile elde edilmiştir. Bilgilerin analizi SPSS 10.0 paket programı ile t testi, tek-yönlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Öğretmenlerin genel anlamda sosyal beceri düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Okul öncesi kurumlarda çalışan öğretmenlerin sosyal beceri alt ölçek puan ortalamaları ve sosyal beceri toplam puan ortalamaları öğretmenlerin yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 6-10 yıldan buyana çalışan öğretmenlerin duyuşsal anlatımcılık puan ortalamaları 1-5 yıl çalışan öğretmenlerden yüksektir. 26 yaştan küçük öğretmenlerden sosyal duyarlık alt ölçek puan ortalamaları, 30 yaşından büyük öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksektir.

REFERENCES

References: 

Alisinanoğlu, F., Ulutaş, İ. (2003). Çocukların Kaygı Düzeyleri İle Annelerinin Kaygı
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 28, 128.
Avcıoglu, H. (2003). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretilmesinde
İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ile Sunulan Öğretim Programının Etkiliğinin İncelenmesi,
OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı. Cilt:1. Ankara: Ya-pa
Yayınları.
Avşar, Z. (2004). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin
Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVII (2). 2004. 111-130
Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Balcı, S., Kalkan, M. (2001). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi. 11, 76-92.
Capel et all. (1996). Learning to Teach in The Secondary School. A Companion to School
Experience Routledge . London: New Fetter Lane,1996.
Combs, M.L., D.A, Slaby. (1998). Social Skills Training with Children. Advances in Clinical
Child Psychology. New York: Plenum 1, 161-201.
Çetin, F., Bilbay, A.,Kaymak, D. (2002). Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal
Beceriler Grup Eğitimi. İstanbul, Epsilon Yayıncılık.
Çimen, M. (1988). Cinsiyet ve Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Lise Öğrencilerinin
Mesleki İlgilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Deniz, E. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Seviyelerinin Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 9, 502-
518.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 29 Mart – Nisan 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
11
Ertem, Ü., Yazıcı, S. (2006). Gençlik Döneminde Psikososyal Sorunlar. Aile ve Toplum
Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2006, 7-12.
Flanagan, D. P. (1994). The Effectiveness of a Social Skills Intervention With Minority
Kindergarden Students. http://www.vincenter.org (Erişim: 21.03.2011)
Gordon. L. Robin (1997). How Novice Nursing Can Succeed with Adolescents. Eduational
Leadership Vol. 54. No: 7 April, 56-58.
Güçlü, N. (1998). Okul Müdürlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya.
Koçak, N., Tepeli, K. (2006). 4-5 Yaş Çocuklarının Sosyal İlişkiler ve İşbirliği
Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 1. Uluslararası Okul Öncesi
Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Kuzgun, Y. (2000). İlköğretimde Rehberlik. II. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Segrin, C. (2001). Social Skills and Negative Life Events: Testing the Deficit Stress
Generation Hypothesis. Current Psychology, 20,1, 17-19.
Seren, Ş., Ünal, A. (2006). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri
İle Çatışma Çözme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Aktif Eğitim Kurultayı, Poster bildiri.
Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri ile Sınıf Atmosferi Arasındaki
İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Konya.
Şahin, C. (2001). Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Sosyal
Beceri Düzeyleri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, cilt:2, sayı:2.
Öz, F. (1992). Hemşirelerin Empatik Beceri ve Eğilim Düzeyine Eğitimin Etkisi, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
Riggio, R.E. (1990). Sociall skills and Self-Esteem Personality and Individual Differences, 8,
1990: 799-804
Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (2010). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/
tnsa2003/data/turkce/bolum10.pdf (Erişim Tarihi:23.12.2010)
Üstün, B., (1995). Hemşirelerin Atılganlık ve Tükenmişlik Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Ankara:.
Velioğlu, P., Pektekin, Ç., Şanlı, T. (1991), Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler, Açıköğretim
Fakültesi Yayınları No: 226
Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri
Düzeyine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Ankara.
WHO Regional Office for Europe. LEMON Learning Materials on Nursing. Copenhagen:
WHO, 1995.
Yüksel, G. (1998). Sosyal Beceri Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. II, 9, 39-48.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com