Buradasınız

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DESTEK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF SOME VARIABLES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, some variables were analyzed for secondary school students'perceptions of social support. The study sample Aziziye central districts of Erzurum, Palandöken and Yakutiye 428 counties 2010-2011 academic year secondary school students are studying. Yıldırım (2004) was developed by the "Perceived Social Support Scale" (ASDÖ-R) and generated by the researcher, "Personal Information Form" Pearson product moment correlation coefficient was used to analyze the data, independent samples t test and one-way analysis of variance was used to . The findings of secondary school students perceptions of social support, number of siblings, mother's work-to work, the student's close friends and may not be possible, In class according to variables such as number of students showed a significant difference. In addition, teachers with the support of a positive significant relation between students' academic achievements.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algıları bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzurum’un merkez ilçeleri olan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında eğitim gören 428 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” (ASDÖ-R) ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır Verilerin analizinde pearson momentler çarpımı korelasyonu, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edinilen bulgular ortaöğretim öğrencilerinin sosyal destek algıları kardeş sayısı, annenin çalışıp-çalışmaması, öğrencinin yakın arkadaşının olup-olmaması, sınıftaki öğrenci sayısı gibi değişkenlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca öğretmen desteği ile öğrencilerin akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akın, Y.D. ve Ceyhan, E. (2005) Resmi ve Özel Genel Ortaöğretim Öğrencilerinin
Ailelerinden, Arkadaşlarından ve Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek
Düzeyleri Açısından Kendini Kabul Düzeylerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 69–87.
Başer, Z. (2006). Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Kendini Kabul Düzeyi Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum.
Baştürk, D.(2002). Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin
Akademik Başarı Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya.
Ben-David, A. ve R. Leichtentrit (1999). Ethiopian And Israeli Students Adjusment to
College: The Effect of The Family, Social Support and İndividual Coping Styles,
Journal of Comparative Family Studies, 30 (2) 297–313.
Cohen, S., Wills, T. A. (1985). Stress, Social Support, and The Buffering Hypothesis.
Psychological Bulletin, 98 (2) 310–357.
Danielsen, A. (2009). School related social support and students perceived life satisfaction,
Journal of eductional research, 102(4),303 -320.
Davidson, L. M. (2008). United states and finnish adolescents perceptıon of social support,
School Psychology international, 2(3), 363–375.
Dunst, C. J., & Trivette, C. M. (1986). Mediating influences of social support: personal,
family, and child outcomes. American Journal of Mentol Deficiency, 90 (4) 403-417.
Elbir, N.(2000). Ortaöğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Erdeğer, N. (2001). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Florian, V. Mikulincer, M. ve Bucholtz, I. (1995). Effects of Adult Attachment Style On The
Perception and Search For Social Support. The Jornal of Psychology, 129, 665–676.
Kahriman, İ.(2002). Adolesanlarda Aile ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek ile Benlik
Saygısı Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Erzurum.
Karadağ, İ.(2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Sosyal
Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Murberg T. (2009). The relationships between negative life events perceived social support
and depressive symptoms among norwegian high scholl, Social psychology of
education, 12(3), 361–370.
Nicpon, Megan Foley ve diğ. (2007). The relationship of Loneliness and Social support with
College Freshmen’s Acaemic Performance and Persistence, Journal of College
Student Retention 8 (3) 345-358.
Rigby, K.(2000). Effects of Peer Victimization in Schools and Perceive SocialSupport on
Adolescent Well-Being, Journal of Adolescence, 23, 57-68.
Rueger, S. (2010). Relationship between multiple sources of perceived social support and
psychological and academic adjustment in early adolosence, Journal of youth and
adolesence, 39, 47–61.
Sorias, Oya (1986). Sosyal Beceriler ve Değerlendirme Yöntemleri, Psikoloji Dergisi. 5 (20)
25–30.
Sürücü, M. (2005). Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve algıladıkları sosyal destek
düzeylerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi eğitim bilimleri
enstitüsü, Ankara.
Şahin, Derya (1999). Sosyal Destek ve Sağlık, Sağlık Psikolojisi. (Ed: Ülgen H. Okyavuz),
Türk Psikologlar Derneği Yayınları 19, 79-106.
Şencan, B. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Sosyal
Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Ünüvar, A.(2003). Çok Yönlü Algılanan Sosyal Desteğin 15-18 Yaş Arası Ortaöğretim
Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine ve Benlik Saygısına Etkisi, Yüksek
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Yıldırım, İ. (1997). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliliği ve
Geçerliliği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, 81-87.
Yıldırım, İ. (2000). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı ve
Sosyal Destek, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, s: 167-176.
Yıldırım, İ. (2004). Depresyonun Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Gündelik Sıkıntılar ve
Sosyal Destek, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 245-246.
Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının
yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek, Hacettepe
Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 25, 224-234.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com