Buradasınız

20.YÜZYILA GİRERKEN OSMANLI BÜTCELERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA

OTTOMAN BUDGETS İN THE ACCEDİNG OF THE 20TH CENTURY: A COMPARİSON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Budgets are documents which helps to understand the revenues and the expenditures of a country.since the statiscal data which are essential to track the economic developments inthe Tanzimat era were insufficient ,these had become the most important indicators to track down the changes in the Ottoman economy. . Reforms that were begun with the leading of the bureucrats of Tanzimat era and followed by Abdulhamit II and the governing political party; ittihat ve terakki, caused to a modern fiscal system to emerge. In this article, first the techiniques and characteristics of the budget of the Ottoman Empire in the pre-Tanzimat era will be explored and then by defining the tools for expenditures and the revenues which exist in the budgets of the Tanzimat era, the changes occured in these budget tools will be analyzed and last but not least, a comparison with the budgets of the 20th century will be given by tracking the progress of the budgets of 19th century
Abstract (Original Language): 
Bütçeler bir ülkenin gelir ve giderlerinin durumunu anlamamıza yardımcı olan belgelerdir. Tanzîmât döneminde ekonominin gelişme gösterdiği değişikliklerini takip etmeye yarayacak istatistiki verilerin yetersiz olması sebebiyle Osmanlı ekonomisinde meydana gelen değişmeleri takip edebilecek en önemli gösterge olmuştur. Tanzîmât dönemi yöneticileri tarafından başlatılan ve daha sonra II. Abdülhamit ile ittihat ve terakki dönemlerinde de devam edilen reformlar modern bir mali yapının doğmasını sağlamıştır. Makalede Tanzîmât öncesi Osmanlı İmparatorluğu bütçe tekniği ve özelliklerine değinildikten sonra, Tanzîmât dönemi hazırlanan bütçelerde yer alan gelir ve gider kalemleri tanımlanarak bu bütçe kalemlerinde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi verilecek ve böylece 19.yüzyıl bütcelerinin gelişim seyri izlenerek 20 yüzyıl bütceleriyle karşılaştırması yapılacaktır.

REFERENCES

References: 

ÇAKIR, Baki (2006). Geleneksel Dönem (Tanzimat Öncesi) Osmanlı Bütçe Gelirleri,
Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler1, (Hazırlayanlar Mehmet Genç ve Erol Özvar),
İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
Düstûr, Cilt:8: 490
GÜRAN, Tevfik (1980). Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi Bütçeler ve Hazine
Hesaplar (1841-1861), Sayı: 8, Ankara: Ankara Kültür ve Dil Tarih Yüksek Kurum Yayınlar.
GÜRAN, Tevfik (1989). Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi; Bütçeler ve Hazine
Hesapları (1841-1861), Sayı: 8, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
GÜRAN, Tevfik (2006). Osmanlı Kamu Maliyesi (1839- 1918), Osmanlı Maliyesi Kurumlar
ve Bütçeler1, (Hazırlayanlar: Mehmet Genç ve Erol Özvar), İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv
ve Araştırma Merkezi.
İ. DUİT, (3), 85/93.
İ. DUİT, (4), 85/93
İ.DUİT (8), 85/93
İ.DUİT, (1), 98/39, (1), (413), Mâliye Nezâreti (5), Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmiyyesi.
İ.DUİT, (1), 98/39, (1), (413), Mâliyye Nezâreti (5), Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmiyyesi
İ.DUİT, (6), 85/93
İ.DUİT. (5), 85/ 93
KARAL, Enver Ziya (1976). Osmanlı Tarihi, VI. Cilt Islahat Fermanı Devri (1856-1861), 2.
Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
ŞENER, Abdüllatif (2006). Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi Bilimsel Araştırma
Dizisi: 6, İstanbul: İşaret Yayınlar.
TABAKOĞLU, Ahmet (1985). Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul:
Dergah Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com