Buradasınız

DÖVİZ KURU, MEVDUAT FAİZ ORANI, ENFLASYON VE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İLİŞKİSİ (1994–2008)

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE, INTEREST RATE OF DEPOSITS, INFLATION AND GOVERNMENT DOMESTIC DEBT INSTRUMENTS (1994-2008)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Fixing the Exchange rate is one of the most important problem in open economies, the select of the Exchange rate system effects corporations, institutions, investors, economic policies and external and internal balance of economies directly or indirectly. Many econometric models have been built to explain behaviours of exchange rates. In this model money supply, interest rate, inflation and national output have been surveyed as essential macroeconomic variables. The negative relationship has been emerged between growth rate and movement of exchange rate. In the study, we have tried to identify the foreign Exchange rate determinants in our country in the era between 1994 and 2008; such independent variables as DIBS, TEFE (Wholesale Prices Index), and deposit interest rates are taken into consideration as a whole, and this is different from other studies with respect to the choice of the basic variables by which the foreign exchange rates are effected under the powers existing in the market. The stagnancy of the series during the period that is determined is verified through Expanded Dickey-Fuller Verification and Phillips-Perron Verification. The long-term balance relationships between the variables are examined by utilizing the two-phase Engle Granger method and Johansen Co-integration verification method. In addition, the direction of the relationship between the foreign exchange rate and the macro economic variables is tested by using the Granger causality verification method. As a result of the co-integration verification, it is determined that there is a long-term balance relationship between the foreign Exchange rate and bank deposit interest rates, and the other relationships with this respect are between the foreign exchange rate and TEFE(wholesale price index) and between foreign exchange rate and DIBS. By using the VEC Error Correction Model the long-term balance relationship between the above mentioned variables is investigated.
Abstract (Original Language): 
Dışa açık ekonomilerde döviz kurlarının oluşumu makro ekonominin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Döviz kuru rejiminin seçimi kurumları, kuruluşları, yatırımcıları, politikaları ve ekonomilerin iç ve dış dengelerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu derce önemli olan kur hareketlerinin açıklanması üzerine pek çok ekonometrik model kurulmuş, bu modellerde para arzı, faiz oranları, enflasyon ve çıktı düzeyi başlıca makroekonomik değişkenler olarak ele alınmıştır. Döviz kurundaki oynaklık ile büyüme arasında negatif bir korelasyon olduğu ampirik çalışmalarla ispat edilmiştir. Çalışmada 1994-2008 döneminde döviz kuru belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmış, piyasa güçlerinin aktörlüğünde gerçekleşen döviz kuru hareketlerinin etkilendiği temel değişkenlerin seçimi konusunda diğer çalışmalardan farklı olarak DIBS, TEFE ve Mevduat Faiz Oranı gibi bağımsız değişkenler bir arada ele alınmıştır. Belirlenen dönem içerisinde serilerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller Sınaması ve Phillips-Perron sınaması ile sınanmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisi Engle Granger iki aşamalı yöntemi ve Johansen Eşbütünleşme sınaması ile analiz edilmiştir. Ayrıca Döviz kuru ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin yönü Granger Nedensellik Sınaması ile sınanmıştır. Eşbütünleşme sınaması sonucunda döviz kuru-mevduat faiz oranları, döviz kurutefe ve döviz kuru-dibs arasında uzun dönem denge ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. VEC Hata Düzeltme modeli kullanılarak bahsedilen değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisi araştırılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-20

REFERENCES

References: 

AGENOR,P.R. ve P.J.Mo.tial, Development Macroeconomics,Princeton:Princeton Unv..
Press.
AKDİŞ, Muhammet, Para Teorisi ve Politikası, Beta Yay.2001İst.
BARRO, Robert, “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political Economy,
Vol:81.
BULUT,Erol , Döviz Ekonomisi,Platin Yay.,Ank. Birinci Baskı,2005
CALVO ve Reinhart, IMF, Finance&Development, June 2001,vol:38,Number:2
CEM Saatçioğlu ve Doğuş Karaca Ünv. Dergisi,5(2)2004
CARAMAZZA Francisco and Aziz Jahangir. Fixed or Flexible?, Getting the Exchange Rate
Right in 1990’s. IMF Economic Issues, 13, 1998.
DEMİR, Yusuf, “IMKB’ de Hisse Senedi Fiyatını Belirleyen Faktörler ve Mali Sektör
Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2001.
DİCKEY D.A and W.A.FULLER,”Likelihood Ratio Statistics for Atoregressive Time Series
With Unit Root”,Econometrica,49,1998.
DURUKAN, M.Banu, (1999), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makroekonomik
Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, IMKB Dergisi, ISSN 1301–1650, Yıl: 3, Sayı:
11
FRİEDMAN, M.(1953),The case for Flexible Exchange Rate, Chicago University
Press,1953:205-227
GRANGER,C.W.J.,Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross
Spektral Methods Econometrica,1969
HUNT Benjamin and Isard Peter. Some Implications for Monetary Policy of Uncertain
Exchange Rate Pass-Through, IMF Working Paper Series, WP/03/25, 2003.
GUJARATİ, Damador N. ,Temel Ekonometri, Literatür Yay. 1999,İst.
İNSEL, Aysu; Türkiye Ekonomisinde Göstergeler Arası İlişkiler ve Enflasyon Analizi,
İşletme ve Finans Dergisi, No:182,Mayıs 2001
İstatistik, Anadolu Ünv. Yay. S:269,Eskişehir,2008
JOINES D.H., (1985). International currency substitution and the income velocity of
money. Journal of International Money and Finance, 4, 303-316. ss.
KARA, H., KÜÇÜK TUĞER, H., ÖZLALE, Ü., TUĞER, B., YAVUZ, D. ve YÜCEL, E.M.
(2005) “Exchange Rate Pass-Through in Turkey: Has It Changed and to What Extent?”,
Research Department, the Central Bank of the Republic Turkey, Working Paper, No: 05/04,
February.
KENNEN Peter B. Fixed Versus Floating Exchange Rates, Cato Journal Vol. 20, No:1, 2000.
LEİGH, D. ve Rossi, M. (2002). Exchange Rate Pass- Through in Turkey, IMF Working
Paper, WP/02.204.2002.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 31 Temmuz – Ağustos 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
19
LEVY-YEYATİ Eduardo ve Federico Sturzenegger;”Exchange Rate Regimes and Economic
Performance” IMF Staff Papers, Vol.47, Special Issue, ss.62–98,2001.
MC CARTHY, Jonathan. Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic
Inflation in Some Industrialized Economies, BIS Working Paper, No:79, 1999.
MILES, M.A. (1978). Currency substitution, flexible exchange rate and monetary
independence. American Economic Review, 68 (3), ss.429-436.
MUNDELL R.(1961) “Domestic Financial Policies under Fixed and Under Floating
Exchange Rates”.IMF Staff Papers.9.
PARASIZ, İlker; Para Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa–1999,2.Baskı
ROSENBERG, Michael R.Currency Forecasting: A Guide to Fundamental and Tecnical
Models of Exchange Rate Determination, Chicago.1996
SAATÇIOĞLU Cem, Doğuş Karaca Unv. Dergisi,5(2)2004,183-195
SARGENT, Thomas & Wallece, Neil 1981, “Some Unpleasant Monetarist Aritmetic”,
Review of Federal Reserve Bank of Minnesota. Autumn.
SEYİDOĞLU H. (1997) Uluslararası Finans, İkinci Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.
TARI,Recep,,”Türkiye’de Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik
İlişkileri(Ekonometrik Analiz:1973-1995)Dönemi)Kocaeli Ünv..İİBF
Dergisi,Cilt:1,Sayı:1,1997
THOMAS, L.R. (1985). Portfolio theory and currency substitution. Journal of
Money, Credit and Banking, 17, ss:347-357.
TC Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Raporlar.
TCMB RAPORLARI(www.tcmb.gov.tr.)
TEKİN, Vasıf Nadir, SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yay. 1. Baskı
TELATAR, F. ve Telatar, E.(2003). “The Relationship Between Inflation and Different
Sources of Inflation Uncertainty in Turkey”, Applied Economic Letters,
TÜİK, İstatistikî Göstergeler
www.fikretgultekin.com 1
WILLIAMSON. J. (2000),Exchange Rate Regimes for Emerging Markests; Rewiving the
İntermadiate Option, Instutie for International Economics, Washington
YANAR, Rüstem; “Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejim Tercihinin Makro
Ekonomik Performans Üzerine Etkileri” Gaziantep Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi,7(2):255–
270),2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com