Buradasınız

KÜRESELLEŞME VE YERİNDEN OLMA SORUNUNUN ÇEVRESEL GÜVENSİZLİKLERE BAĞLI DEĞİŞEN TABİATI BAĞLAMINDA İKLİM MÜLTECİLERİ

CLIMATE REFUGEES: THE CHANGING NATURE OF IMMIGRATION DUE TO ENVIRONMENTAL INSECURITIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Immigration, which previously occured as a result of economic motives, is today a mixture of forced processes, coressponding to forfeit one’s place. The changing nature of immigration on one hand indicates that it is becoming more global and also illegal, and on the other hand that it has become almost the last strategy of many people for survival. Climatee refugees, who are forced to temporarily or permenantly leave their traditional living space because of environmental insecurities caused by global warming, are signs of this reality. This study aims to show the changing structure of immigration process and the role of global warming in this change. It argues that the issue of climate refugees, which is related to environment as well as human rights and security issues, is not only a problem of immigration but also it is a phenomenon in which people loose their living space, and therefore which contains potential conflict risks.
Abstract (Original Language): 
Önceleri ekonomik sebeplerle gerçekleşen göç, günümüzde zorunlu süreçler olarak bir anlamda yerinden olma sorununa tekabül eden bir olgu haline gelmiştir. Göçün değişen bu tabiatı, bir taraftan küreselleşme sürecinde onun daha küresel ve yasadışı alana kaydığına, diğer taraftan ise küreselleşmenin getirdiği sorunlar neticesinde insanlar için neredeyse son hayatta kalma stratejisi durumuna gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel ısınmanın etkisiyle oluşan çevresel güvensizlikler nedeniyle, geleneksel yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek zorunda kalan insanlar olan ‘iklim mültecileri’ tam da bu gerçekliğin bir tezahürüdür. Bu çalışmada, yapısı değişen göç süreçlerinin geldiği nokta ve küreselleşme/küresel ısınmanın bu değişimdeki konumu saptanmaya çalışılmıştır. Sadece çevre değil, insan hakları (koruma) ve güvenlik konularıyla da yakından ilişkili olan iklim mültecileri meselesinin, gelecekte sadece göç etmek meselesi olarak kalmayacağı, zira bu süreçte insanların kaçınılmaz bir biçimde yaşam alanlarını kaybetmesi yüzünden çatışma/savaş risklerini de içerisinde barındıran bir olgu olduğu ortaya konmuştur.
1-16

REFERENCES

References: 

ALGAN, Nesrin ve KÜNÇEK, Özlen (1998), “Transboundary Population Movements:
Refugees, Environment and Politics”, Milletler Arası Münasebetler İnsan Hakları
Türk Yıllığı 1998, Cilt: XXVIII, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslar arası Siyasi
ve Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi, Ankara.
BAKAR, Dr. Coşkun (2008), Küresel Isınma Senfonisi ve Sağlık: Herkesin Konuştuğu
Konuda Hekimler Nerede Olmalı?, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi sted, sayı: 7-8.
BARNETT, Thomos P.M. (2005), Pentagon’un Yeni Haritası, çev.: Cem Küçük, 1. Baskı,
1001 Kitap, İstanbul.
BAUMAN, Zygmunt (2006), Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, Çev: Abdullah YILMAZ,
2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
BİRLEMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (2001), Dünya
Mültecilerinin Durumu: İnsani Yardımın Elli Yılı, 1. Baskı, Başkent Matbaası,
Ankara.
BMMYK TÜRKİYE TEMSİLCİĞİ (1998), Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası
Belgeler ve Hukuki Metinler, BMMYK Türkiye Temsilciği, Ankara.
BROWN, Lester R. (1979), Yirmidokuzuncu Gün: Dünya Kaynakları Karşısında İnsan
İhtiyaçları, Worldwatch Enstitüsü Yayını, İstanbul.
CASTLES, Stephen ve MILLER, Mark J. (2008), Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası
Göç Hareketleri, Çev.: Bülent Uğur Bal ve İbrahim Akbulut, 1. Baskı, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
COLEMAN, David (1999) “New Light on Mediterranean Migration”, International
Migration, Vol: 37, Issue: 2.
EKONOMİST DERGİSİ (2008), “Küresel Isınmanın Faturası En Yoksullara Çıkacak.” 13-19
Temmuz, Sayı:2008/28.
EMİROĞLU, Kudret ve AYDIN, Suavi (2003), Antropoloji Sözlüğü, 1. Baskı, Bilim ve
Sanat Yayınevi, Ankara.
GÜNEŞ-AYATA, Ayşe (ed.) (2008), Rethinking Global Migration: Practies, Policies and
Discources in European Neighbourhood, First Published, METU&KORA, Ankara.
KADIOĞLU, Mikdat (2007), İklim Değişiklikleri ve Etkileri, TMMOB Afet Sempozyumu
Bildirisi, 05-07 Aralık 2007, İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi.
KAPLAN, Ayşegül (1999), Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, 1. Baskı, Mülkiyeliler
Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 3, Ankara.
KAZGAN, Gülten (2005), Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen, 4. Baskı,
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
15
KINREAB, Gaim (1997), “Environmental Causs and Impact of Refugee Movements: A
Critique of the Current Debate”, Disasters, 21(1), Overseas Development Institute.
KOLMANNSKOG, Vikram Odedra (2008), Future Floods of Refugees, Norwegian Refugees
Council, Oslo.
KURTH, James (2005), “Asıl çatışma”, iç. Samuel P. Huntington v.d., Medeniyetler
Çatışması (der. Murat Yılmaz), 9. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.
MARGESSON, Rhoda (2005), Dünyanın Durumu-Küresel Güvenliği Yeniden Tanımlamak,
Worldwatch Enstitüsü, 1. Basım, Tema Vakfı Yayınları, İstanbul.
MARSHALL, Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çev.: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü,
1. Baskı, Bilim ve Sanat Yayınevi, Ankara.
ÖNCÜ, Ayşe ve Petra WEYLAND (2005). “Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanları ve
Kimlik Mücadeleleri”, iç. Mekân, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni
Kimlikler, Çev: Leyla Şimşek ve Nilgün Uygun, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
PIGUET, Etienne (2008), Climate Change and Forced Migration, UNHCR, Geneva.
POGGE, Thomas (2006). Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları, Çev: Güneş KÖMÜRCÜLER,
1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
SAMUR, Hayriye (2007), Küresel İklim Değişikliği: Fırsatlar ve Tehditler, Ed.: Ahmet
Öztopal ve Zekai Şen, 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİDEK 2007 Bildiriler
Kitabı, İstanbul.
SİPAHİ, Esra Sipahi (2007), “Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Güvensizlik Kıskacında
İklim Mültecileri”, Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı
Bildiriler Kitabı, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü.
SMITH, Anthony D. (2002), Ulusların Etnik Kökeni, 1. Baskı, dost, Ankara.
SOMERSAN, Semra (2004), Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, 1. Baskı, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
ŞENSES, Fikret (2003), Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, 3.
Baskı, İstanbul.
TAILLAND, Jorge Daniel (2000), Çevresel Ayrımcılık, STGM, Ankara.
TANER, Ahmet Cangüzel (2008), Çin ve Hindistan’da Küresel Isınma ile İklim
Değişiklikleri Nedeni Olan Sera Gazı Emisyonları Hakkında Çevre Eylem Planı
Politikaları, Çağın Polisi Dergisi.
UNHCR, Statistical Yearbook 2006, (2007) Trends in Displacement, Protection and
Solutions, UNHCR Pres., Switzerland.
YIKILMAZ, Necla (2004), Yeni Dünya Düzeni ve Çevre, 1. Baskı, Sosyal Araştırmalar
Vakfı Yayını, İstanbul.
YILMAZ, Aytekin (2007), Küreselleşme, 1. Baskı, minima yayınları, Ankara.
ZENGİNGÖNÜL, Oğul (2004), Yoksulluk Gelişmişlik Ve İşgücü Piyasaları Ekseninde
Küreselleşme, 1. Baskı, Adres Yayınları, Ankara.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
16
İnternet ve Diğer
“A Citizen’s Guide to Climate Refugees, Friends of the Eath Australia”
http://www.foe.org.au/resources/publications/climate-justice/CitizensGui...
Erişim Tarihi: 10. 09. 2009.
“A Global Human Rights Problem: Climate Refugees”
www.ihad.org.tr/file/.../20.06.07-%20Iklim%20Multecileri-eng.doc Erişim Tarihi: 01.
08. 2009.
“Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Bakış Açışı ile İklim Değişikliği,
Doğal Afetler ve Nüfusun Yer Değiştirmesi”
http://www.unhcr.org.tr/MEP/index.aspx?pageId=117 Erişim Tarihi: 20. 08. 2009.
Dr. Margaret Chan’ın 61. Dünya Sağlık Asamblesi Konuşması, 2008, İsviçre
www.t-hasak.org/cenevre2008/drmargaretchanaciliskonus.pdf Erişim Tarihi: 21. 09.
2009.
“Dünyanın İlk İklim Mültecileri”
http://globaldisaster.blogspot.com/2006/08/dnyann-ilk-iklim-mltecileri.html Erişim
Tarihi: 22. 05. 2009.
“2050’de 150 milyon insan göç etmek zorunda kalacak”,
www.ntvmsnbc.com/news/394742.asp Erişim Tarihi: 01. 09. 2009.
“2050’de 1 Milyar İklim Mültecisi Olabilir”
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/95962-2050de-1-milyar-iklim-multe...
Erişim Tarihi: 01. 09. 2009.
“İklim Değişikliği Milyonlarca Mülteci Yaratacak”
http://www.cnnturk.com/2009/bilim.teknoloji/kuresel.isinma/06/10/iklim.d...
ilyonlarca.multeci.yaratacak/530344.0/ Erişim Tarihi: 04. 11. 2008.
“İlk İklim Mültecileri Yola Düştü”
http://www.cnnturk.com/2004/dunya/12/13/ilk.iklim.multecileri.yola.dustu...
Erişim Tarihi: 07. 08. 2009.
“Küresel Isınma İklim Mültecileri Yarattı”.
www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=f28e4369. Erişim Tarihi
05.01.2012.
“Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement”
www.ciesin.columbia.edu/.../clim-migr-report-june09_final.pdf Erişim Tarihi: 01. 08.
2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com