Buradasınız

MÜZİK EĞİTİMİANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN VİYOLONSEL DERSİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ

MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS TOWARD CELLO LESSONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the views about the cello lessons of the students of Music Education Department. Cello students (N=40) from Konya, Ankara and Tokat were asked to write an essay titled “my views on the cello lessons”. Written responses were analyzed using qualitative research techniques. Based on the results, students feel the most dissatisfaction with the lack of class hours.And also they emphasize the need to increase the number of Turkish studies. They want to choose etudes and concertos which were given to practice. They could not learn how to teach their instrument despite grow up in an institution for teacher training. This is the most interesting finding.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören bireysel çalgısıviyolonsel olan öğrencilerin viyolonsel dersi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2011-2012 eğitim öğretim yılıgüz döneminde Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalıve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalıviyolonsel öğrencilerinden oluşan toplamı40 kişi olan gruptan “viyolonsel dersine ilişkin görüşlerim” başlıklıkompozisyon yazmalarıistenmiştir. Verilen yazılı cevaplar, nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, en çok ders süresinin yetersiz olmasından memnuniyetsizlik duymaktadırlar. Bununla birlikte, kaynak Türk eserlerinin sayısının arttırılmasıgerektiği vurgulanmıştır. Etüt ve eserlerin ilişkilendirilerek verilmesini ve bu konuda seçme özgürlüğü edinmeyi istemektedirler. En dikkat çekici bulgu olarak; öğretmen yetiştiren bir kurumda yetişmelerine rağmen ana çalgılarınınasıl öğreteceklerini öğrenemediklerini ifade ettikleri görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Yayınevi.
Büyükaksoy, F. (1997).Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler.Ankara: Armoni Ltd. Şti.
Çilden, Ş. (2001).Bireysel ÇalgıEğitiminde Temel İlkeler ve Faktörler. ÇağdaşEğitim
Dergisi.Sayı: 272.
Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Uçan, A. (1997).Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: İkinci Basım.
Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com