Buradasınız

TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ANALYSIS OF TANBURI CEMIL BEY’S PERFOMANCE AND COMPARISON WITH THE ORETICAL VALUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Safiyüddin Abdülmümin Urmevi’s work on Turkish Musical Theory is one of the most important in the history. As the founder and the first representative of the systemic school, Safiyüddin develops his theory that provides a basis for the subsequent theories. After this theory, which defines 17 intervals in an octave, Rauf Yekta Bey proposes another that uses 24 intervals at the beginning of 20. century. Then, Hüseyin Saadettin Arel bases his Arel-Ezgi-Uzdilek theory on 24 interval, which is the most widely used theory. None of these theories can provide the unity between the perfomance and the theory, so the search for a theory that reflects the performance continues. In the frame of this search, performances of the masters should be investigated. In this paper, we analyse the recordings of the performance of the groundbraking musician Tanburi Cemil Bey. As a result of the analysis, the performer’s comprehension of pitch is presented. The analysis is conducted over the tetra and penta chords that are called çeşnis in the theory. The results of the analysis are presented in Holder commas and cents.
Abstract (Original Language): 
Türk Müziği tarihinde kuramsal çalışmaların en önemlilerinin başında 13.yy’da yaşamışolan Safiyüddin Abdülmümin Urmevi’nin çalışmaları gelmektedir. Sistemci okul olarak adlandırılan ekolün kurucusu ve ilk temsilcisi olarak kabul edilen Safiyüddin, kendisinden sonra gelen pek çok kuramcıya temel teşkile edecek olan kuramını ortaya atmıştır. Bir oktav içerisinde 17 aralık tarif eden bu ekolün ardından 20. yy başlarında Rauf Yekta Bey tarafından 24 aralık kullanan kuram ortaya atılmıştır. Daha sonra 24 aralık temeline dayanarak Hüseyin Saadettin Arel tarafından günümüzde en yaygın şekilde kullanılan Arel-Ezgi-Uzdilek kuramı geliştirilmiştir. Tüm bu kuramsal çalışmalar icra ile teori arasındaki birliği tam olarak sağlayabilmiş değildir. İcra ile teori arasındaki birliği sağlayacak kuram arayışları günümüzde devam etmektedir. Bu arayışlar çerçevesinde ustalık seviyesine çıkabilmişsanatçılara ait kayıtların incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada enstrüman icrasında çığır açan usta müzisyen Tanburi Cemil Bey’e ait kayıtlar frekans analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda icracının perde kullanım anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kuram içerisinde dörtlü ve beşliler olarak adlandırılan çeşniler üzerinden yapılmıştır. Sonuç bölümünde elde edilen değerler Holder koması ve Sent cinsinden olmak üzere iki şekilde verilmiştir.

REFERENCES

References: 

• AREL, Hüseyin Sadettin. (1968), Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul:
Hüsnütabiat Matbaası.
• BOZKURT, Barış. (2008), “An automatic pitch analysis method for Turkish maqam
music”, Jaurnal of New Music Research, vol.37, no.1, pp. 1-13.
• BOZKURT, Barış., ALİ, Gedik., F.ACAR, Savacı., KEMAL, Karaosmanoğlu., ERDAL,
Özbek., (2010), "Klasik Türk Müziği Kayıtlarının Otomatik Olarak Notaya Dökülmesi ve
Otomatik Makam Tanıma"(Proje No:107E024). İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Tech. Rep. 107E021.
• DE CHEVEİGNE., H. KAWAHARA. (2002), “Yin, a fundamental frequency estimator
for speech and music”,Journal of Acoustical Sociery of America, vol. 111, no.4, pp
1917-1930.
• KARADENİZ, Ekrem. (1965), “Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları”, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları.
• KARAOSMANOĞLU, Kemal. “Türk musikisinde makamların 53 ton eşit tamperamana
göre tanımlanması yönünde bir adım”,
http://www.musiki.org/53tetle_makam_dizileri.pdf
• KUTLUĞ, Fikret. (2000), Türk Musikisinde Makamlar, Yapı Kredi Yayınları.
• ÖZALP, Nazmi. (1986), Türk Musikisi Tarihi, Ankara. TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü.
• ÖZEK, Eren. (2011), Türk Müziği’nde Çeşni Kavramı ve İcra Teori Farklılıklarının
Bilgisayar Ortamında İncelenmesi,PhD Dissertation, Haliç Üniversitesi.
• ÖZKAN, İsmail Hakkı. (2006), Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri,
Ötüken Neşriyat.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com