Buradasınız

NASİHAT-NÂME LİTERATÜRÜNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE OTTOMAN EMPIRE AND SOLUTION OFFERS ACCORDING TO THE LITERATURE ON NASIHAT-NÂME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study analyzes the opinions of the nasihat-nâme writers on the developments in the governmental and social structure of the Ottoman Empire. According to nasihat-nâme writers, importance should be attached to treasury management in solving socio-economic problems of the Ottoman Empire. In order to increase treasury incomes, it is required to implement savings measures, eliminate agricultural production barriers and pursue policies for increasing tax revenues. Price stability should be ensured by placing emphasis on money in economy, inequality of income should be removed and timar system should be protected.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma nasihat-nâme yazarlarının Osmanlı devlet ve toplum yapısında meydana gelen gelişmeler konusundaki görüşlerini incelemektedir. Nasihat-nâme yazarlarına göre Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik problemlerinin çözümünde hazine yönetimine önem verilmelidir. Hazine gelirlerini arttırmak için tasarruf tedbirleri uygulanmalı, tarımsal üretimin önündeki engeller kaldırılmalı ve vergi gelirlerini arttırıcı politikalar izlenmelidir. Ekonomide paraya önem verilerek fiyat istikrarı sağlanmalı, gelir adaletsizliği kaldırılmalı ve tımar sistemi korunmalıdır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Sayar, A. Güner (1986), Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, 1. Baskı, Der
Yayınları, İstanbul.
Şerif, Mardin (1985), Tanzimat’tan Cumhuriyete İktisadi Düşüncenin Gelişmesi
(1839–1918), Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 2, İletişim Yayınları,
Ankara.
Lewis, Bernard (1970), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev: M. Kıratlı, Ankara.
Pamuk, Şevket (1993), 100 Soruda Osmanlı -Türkiye İktisadi Tarihi 1500–1914,
Gerçek Yayınevi, İstanbul.
Orhonlu, Cengiz (1974), Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Siyaseti - Habeş
Eyaleti, İstanbul.
Öz, Mehmet (1997), Osmanlı’da ‘Çözülme’ ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergâh
Yayınları, İstanbul.
Akdağ, Mustafa (1995), Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası – Celali İsyanları,
Ankara.
Barkan, Ömer (1970), XVI. Asrın İkinci Yarısında Türkiye’de Fiyat Hareketleri,
Belleten, Cilt: XXXIV, s.565–573.
Levend, A. Sırrı (1962), Siyaset-nâmeler, Belleten, s167–193.
Kütükoğlu, Mübahat S. (1991), Lütfi Paşa Asafnâmesi, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na
Armağan, İstanbul.
Defterdar Sarı Mehmet Paşa (1992), Devlet Adamlarına Öğütler, Sadeleştiren:
Hüseyin Ragıp Uğural, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Lütfi Paşa (1326), Asafnâme, Matbaa-i Amedi, İstanbul.
Koçi Bey (1972), Koçi Bey Risalesi, Sadeleştiren: Zuhuri Danışman, Milli Eğitim
Basımevi, Birinci Basılış, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com