Buradasınız

KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE KIRGIZİSTAN`DA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The change efford in Soviet Union that was started in the name of Glasnost and Perestroika in 1985, is resulted with the disintegration of the union and the declaration of independence of several goverments that includes the Central Asian Turkish Republics. The enthausims caused by the political indepence in these countries has been replaced with the efford to gain economic independence. Although these countries, which are very responsive to embrace the market economy, have very large energy and agricultural potential, they have realized that to active these potential and to establish market economy they have to not only remedy the lack of financial power, technology, missing class of managerial people, qualified work force, but also establish robust free banking system and financial instituions. In addition to these problems, these countries remained depended on Russian Fedaration to transport their energy potential to international markets. Banking sector in these countries has become responsible to be intermediary, between the savings of the depositors and companies’ invesments as well as operational costs. The funds that the banks has brought in to the financial system, have become the leading power to overcome the economic stagnation, and to sustain healty economic growth. The role that the banks undertake in increasing finans needs of improving economic activities has become very important than ever before. In the study, the improvement of the banking sector, it’s problems and proposed solutions for the countries, Kyrgystan, Kazakshtan, and Azerbaycan, which are among the countries that gained independece after the collapse of Soviet Union, and whose economies are in transion from centrally planned economic system to market economy, are discussed.
Abstract (Original Language): 
Sovyetler Birliği`nde 1985 yılında başlayan yeniden yapılanma ve açıklık adı altında başlatılan değişiklikler, Birliğin çözülmesiyle ve aralarında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri`nin de bulunduğu bir çok devletin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle sonuçlanmıştır. Bağımsızlık sonrasında Türk Cumhuriyetlerindeki ekonomik yapıyı incelediğimizde karşımıza çarpıcı gelişmeler çıkmaktadır. Siyasi bağımsızlığın getirdiği coşku, yerini kısa süre içinde ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi çabalarına bırakmıştır. Serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde hızlı adımlar atan bu ülkeler, büyük enerji ve tarımsal üretim potansiyeline sahip olmalarına rağmen; bu potansiyeli hayata geçirebilmek için kısa ve orta vadede başta finansman olmak üzere, teknoloji, yönetici sınıf, kalifiye işgücü gibi eksikliklerinin ve serbest bankacılık sistemini gerçekleştirmeden ve mali kurumları oluşturmadan serbest piyasa ekonomisine sağlıklı bir geçiş yapamayacaklarının farkına varmışlardır. Bankacılık sektörü, mudilerin tasarruflarıyla şirketlerin yatırım ve işletme harcamaları arasında aracılık görevi üstlenmiştir. Bankaların sisteme kredi yoluyla kazandırdıkları fonlar, ekonomik durgunluğun aşılması ve ekonomide sağlıklı bir büyümenin sağlanması için itici bir güç olarak öne çıkmıştır. Ekonomik aktivitelerin genişlemesiyle birlikte artan finansman ihtiyaçlarına paralel olarak bankaların ekonomide üstlendikleri rol daha da öne geçmiştir. Bu çalışmada SSCB`nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan ülkeler arasında yer alan Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan`ın merkezi planlı ekonomik sistemden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık sektörünün gelişimi, bu sektörde yaşanan problemler ve çözüm yolları ele alınmaktadır.

REFERENCES

References: 

ABAZOV, R. (Sonbahar-Kış 2000) “Ekonomik Geçiş ve Küresel
Baskılar:Kırgızistan Örneği”, Avrasya Etüdleri Dergisi, Sayı:18.
Bankacılar Dergisi, (2002), “Türkiye Ekonomisi ev Türk Bankacılık Sistemi”
TBB`nin Değerlendirme ve Önerileri, Sayı:43
BULUT, O. K., (Ağustos-Eylül 1999), “Orta Asya`nın Gelişen Yüzü:Kazak
Bankacılığı”, Aktive Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:8.
Core Principles for Effective Banking Supervision-Basel Core Principles-September
1997, www. bis org/publ/bcbsc102.pdf`den alınmıştır.
DE NİCOLO, G., GEADAH, S. ve ROZHKOV, D. (October 2003), “Financial
Development in the CIS -7 Countries: Bridging the Great Divide”, IMF Working Paper, No:205.
DEREKÖY , A. H. (1999), Kazakistan`da Bankacılık ve Ekonomik Gelişmeler, T.C
Almatı Büyükelçiliği Yayını,
ERSUN, C., PALACIOĞLU, T.(1997), Azerbaycan Ülke Profili, Mevzuat ve
Türk Girişimcileri, İTO yayını, Yayın No:1997-34.
IMF, (April 1993), Economic Reviews, Azerbaijan.
IMF,(May 2003), Republic of Kazakhstan:Selected Issues and Statistical
Appendix, IMF Country report No:03/211.
KESKİN, E., ALPARSLAN, M. ve İNAN, E.,(2004), Türk Bankacılık Sistemi, Türkiye
Bankalar Birliği Yayını, 5-9 Mayıs 2004 tarihli İzmir İktisat Kongresi için hazırlanan Türk
Finans Sektörü raporu Eki.
SAYILGAN, Ş. (Eylül 2003) “ Bankacılık Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm
Önerileri” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:18, Sayı:210.
SERIN, V, ULUDAĞ, İ. (1990), SSCB’deki Turk Cumhuriyetlerinin Sosyo Ekonomik
Analizleri ve Turkiye ile Iliskileri, İstanbul: ITO yayinlari, Yayin No: 1990-22.
SİEGELBOUM, P. J. ve Diğerleri, Structural Adjustment in the Transition Case Study
from Albenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan Republic and Moldova, World Bank Discussion
Paper No:429.
TENG, H., Zoli, E. ve KLYTCHNİKOVA, I., (2000), Banking Crises in
Transition Economies, The World Bank Policy Research Working Paper, No:2484.
The Economist Intelligence Unit, Kazakhstan Country Profile 1997-1998. The Economist
Intelligence Unit, Azerbaijan country Report 1997-1998.
The Economist Intelligence Unit, (2002), Kazakhstan Country Profile. The Economist
Intelligence Unit, (2003), Azerbaijan Country Profile.
The World Bank, (1993), Kyrgyzstan:The Trabsition to a Market Economy, World Bank
Country Study.
The World Bank, (1993), Azerbaijan From Crisis to Sustained Growth.
ULUDAĞ, İ., MEMEDOV, Z., (Ağustos 1998) “Azerbaycan Bankacılık sistemi
ve Sorunları”, Finans Dünyası Dergisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com