Buradasınız

ÖĞRENEN ÖRGÜT/PAZARLAMA YÖNELİMLİ ÖĞRENEN OKUL BOYUTLARININ ANALİZİ: KÜTAHYA İLİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI UYGULAMASI

LEARNING ORGANIZATION/MARKETING BASED LEARNING SCHOLL DIMENSIONS ANALYSIS: PRIVATE EDUCATION ENTERPRISES IMPLEMENTING IN KÜTAHYA CITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Private scholls are organizations that generate information and market information at society. Today, current private scholls are places marked information and realized education – training activities. Owner(s) and administrative board have private scholls owning business statute versus state scholls. In this context, all business functions are evaluate according marketing conditions in this scholls. When private scholls manage business principle, they would have quality service, chance adopt, happy client, rapidly making decision, quality persons etc. In this article is researched learning scholl dimensions analysis (according learnining marketing approach) of private scholls in Kütahya city. In this context, private scholls are enterprises that adopt learning scholl approach and apply organization design for learning marketing.
Abstract (Original Language): 
Özel okullar bilgiyi üretip, sosyal yapının gereksinimlerine göre örgütlenip pazarlayabilen örgütlerdir. Günümüzde özel okullarda öğrencilere yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi pazarlamasına verilebilecek güzel bir örnektir. Devlet okullarından farklı olarak işletme statüsüne sahip olan özel okullar, sahip ya da sahipleri, yönetim kurulları olan örgütlerdir. Bu anlamda işletme fonksiyonlarının hepsi pazar koşulları içerisinde değerlendirilmektedir. Özel okullar işletmecilik anlayışıyla yönetildiğinden, değişimlere uyum gösterme, daha kaliteli hizmet sunarak öğrenci-veli (dış müşteri) memnuniyetini sağlama, hızlı karar alma, kaliteli (vasıflı) personel istihdamı sağlama gibi bir çok işletmecilik faaliyetini etkin bir biçimde yerine getirme yeteneğine sahiptirler. Bu doğrultuda Kütahya İli’nde özel eğitim veren okullarda öğrenen okul boyutlarının analizi yapılmıştır. Özel okullar; amaç ve önemleri doğrultusunda öğrenen okul anlayışını benimseyen ve öğrenen pazarlama örgüt tasarımını uygulayan kurumlardır.
1-12

REFERENCES

References: 

1. AYDOĞAN, İsmail, (1998). Özel Okullarda Yönetim Süreçlerinin İşleyişi Kayseri İli
Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. SBE Eğitim Yönetimi ve Planlama
Bölümü Anabilim Dalı, Ankara.
2. BALCI, Ali, Etkili Okul, Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, Aralık 2002.
3. BURSALIOĞLU, Ziya, (2000). Eğitimde Yönetimi Anlamak ve Sistemi Çözümlemek,
Ankara, Pegem A Yayıncılık.
4. CONSTANCE, R. James, (2003). “Designing Learning Organizations”, Organizational
Dynamics, V:32, I:1 , February.
5. COOPER, Robert K.- SAWAF, Ayman, (2000). Liderlikte Duygusal Zeka, Sistem
Yayıncılık, İstanbul.
6. ÇAM, Selim, (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, Papatya
Yayınları, İstanbul.
7. ÇELİK, Vehbi, (1996). “Örgütsel Gelişme ve Geleceğin Okulu”, Yeni Türkiye, S. 7.
8. DAFT, Richard L., (2000). Management, The Dryden Press.
9. DEMİREL, Özcan, (2000). Karşılaştırmalı Eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
10. ECER, Ferhat – CANITEZ, Murat, (2004). Pazarlama İlkeleri Teori ve Yaklaşımlar,
Gazi Kitabevi, Ankara.
11. ER, Rahim, (01/01/2006). “Türkiye’de Eğitim Kalitesi”,
http://www.ozelokullardernegi.org.tr /haber082.htm.
12. ErERDOĞAN, İrfan, (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.
13. IZGAR, Hüseyin – GÜRSEL, Musa, (2001). Eğitim Bilimlerinin Gelişimi, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
14. LOTT, John, (03/01/2006). “Eğitim Niçin Devlet Tarafından Sunulmaktadır? Eleştirisel
Bir Çalışma”, (Çev: Metin Meriç) http://www.canaktan.org/ekonomi/ozellestirme/kamuekonomisi-
genisleme/meric-lott-education.htm.
15. MUTER, Naci B. – GÖKBUNAR, Ramazan, (03/01/2006). “21. Yüzyıla Doğru
Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Çağdaşlaştırılması”, http://www.canaktan.org/
yonetim/toplam_kalite/kamuda-toplam-alite/muter-egitim-hizmetleri-kalite.pdf.
16. NOHUTÇU, Adil, (1999). Velilerin Özel Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve
Özel Okulların Reklam Stratejileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara
Üni. Eğitim Bilimleri Enst., Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, İstanbul.
17. OĞUZ, Nurcan, (2003). “Organizasyonel Öğrenme Anlayışı ve Öğrenen Okul”, 2000’li
Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları,İstanbul.
18. ÖZDEN, Yüksel, (2002). Eğitimde Yeni Değerler, 5. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
19. Özel Öğretim Kurumları Kanunu (625 S.K.), Resmi Gazete. 12026; 18 Haziran 1965.
20. ÖZKAYA, Necdet, (1998). “Tarih Süzgecinde Özel Öğretim”, Yeni Türkiye, S:23-24.
21. SENGE, Peter M., (2004). Beşinci Disiplin, (Çev. Ayşegül İldeniz, Ahmet Doğukan), 11.
Baskı, YKY, İstanbul,
22. SENGE, Peter M., (1990). Fifth Discipline: The Art&Ptactice of the Learning
Organization, New York.
23. SPRING, Joel, (1997). Özgür Eğitim, (Çev. Ayşen Ekmekçi), Ayrıntı Yayınları, 2.
Basım.
24. SUBAŞI, Birgül – DİNLER, Aysun, (2003). Dünyada ve Türkiye’de Özel Okullar,
İ.T.O. Yayını, Yayın No: 2003-21, İstanbul.
25. ŞİŞMAN, Mehmet, (2002). Öğretim Liderliği, Pegem A Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
26. TAŞKIN, Ercan, (2003). Öğrenen Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul.
27. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu, Madde 1-2.,
28. VURAL, Birol, (2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Ve Çoklu Zeka, Hayat Yayınları
No:185, İstanbul.
29. YAZICI, Selim, (2000). Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com