Buradasınız

TÜRKİYE’DE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN INPUT-OUTPUT YAKLAŞIMIYLA (1996 YILI ÜRETİCİ FİYATLARIYLA) DEĞERLENDİRİLMESİ

AN ANALYSIS OF THE SERVICE SECTOR IN TURKEY BY USING INPUTOUTPUT APPROACH (IN 1996 PRODUCER PRICES)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this article is to analyze the aggregated services under the titles of “the sales and maintenance of motorized vehicles and the sales of their fuel oil”, “wholesale trade and wholesale trade commission (except for motorized vehicles)”, “the repair of commercial, personal and household appliances”, “hotels, motels and other lodging places”, “restaurants, cafes and other food places”, “railroad transportation”, “trucking”, “sea transportation”, and “air transportation” and other 16 sectors including agriculture, mining, manufacturing, energy, and construction sectors by using input-output analysis in 1996 producer prices. In the paper, some definitions about the “Service Sector” are given and its place and importance in the Turkish economy are discussed. By using the 1996 table of inter-industry activities in the Service Sector, a 10-sector table through aggregation method. Using this table, the use of other sectors’ outputs by each sector and the use of these sectors’ outputs by other sectors are emphasized. And lastly, the final demand factors’ Sectoral effects are separately calculated and interpreted.
Abstract (Original Language): 
Bu incelemenin konusunu 1996 Yılı Üretici fiyatlarıyla “Motorlu taşıtların satışı, bakım ve onarım; yakıtının perakende satışı”, “Toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu (motorlu taşıtlar hariç)”, “Perakende ticaret, kişisel ve ev eşyalarının tamiri”, “Oteller, moteller, pansiyonlar, kamp ve diğer konaklama yerleri”, “Lokanta, kahvehane, bar ve yeme içme yerleri”, “Demiryolu taşımacılığı”, “Karayolu taşımacılığı”, “Denizyolu taşımacılığı”, “Havayolu taşımacılığı” sektörlerinin, “Diğer” adı altında toplulaştırılmış olan hizmetler sektörünün yukarıda değinilen 9 sektör dışındaki 16 sektör ve tarım, madencilik, imalat ve enerji, inşaat sektörleriyle birlikte input-output yaklaşımı kullanilarak incelenmesi oluşturmaktadır. Makalede girdi-çıktı yaklaşımı ile incelenecek olan “Hizmetler Sektörü” hakkında tanımlamalar yapılmış ve sektörün Türkiye ekonomisindeki yerine, Türkiye’deki sektörler arasındaki önemine değinilmiştir. 1996 yılı Hizmetler Sektörü endüstriler arası işlemler tablosundan yararlanılarak, toplulaştırma yoluyla on sektörlü tablo elde edilmiştir. Bu tablo kullanılarak her sektörün üretim sürecinde diğer sektörlerin çıktılarını kullanmaları (diğer sektörlerin ürettikleri mal ve hizmetleri satın almaları) ve kendi çıktısının diğer sektörler tarafından üretimde kullanılması (diğer sektörlere kendi ürettiği mal ya da hizmeti satması) özellikleri vurgulanmıştır. Ve en son olarak nihai talep unsurlarının sektörel etkileri ayrı ayrı hesaplanarak yorumlanmıştır.
1-18

REFERENCES

References: 

- AYDOĞUŞ, O. (1999). Girdi Çıktı Modellerine Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara.
- ÖNEY, E. (1998). İktisadi Planlama, Ankara Üniv. S.B.F. Yayınları
No:526,Ankara.
- SEYİDOĞLU, H. (2001). Uluslararası İktisat, Beta Basım Yayım Dağıtım, 14.
Baskı ,İstanbul.
-ÖZATEŞLER, M. (1999). İktisadi Planlama Teorisi ve Genel Üretim Modeli,
İzmir
- TULUNAY, Y. (1980). Matematik Programlama ve İşletme Uygulamaları,
İstanbul.
- “İGEME’den bakış” (2002)Özel sayı: 22/Yıl:6 Eylül-Aralık.
- BAŞOL, K. (1995). Türkiye Ekonomisi, 6. Baskı, İzmir.
- http : // www. Econ .metu .edu.tr /cong2001 / abstracts / a 260.htm.
- http://www.mfa.gov.tr/Print PageT.asp.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com