Buradasınız

Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.1.5000077466
Abstract (2. Language): 
Starting from the initial phase of production, suppliers involved in all the processes from consumers to recycling is a whole made up of consumers, producers and distributors. Supplier chain management is an approach that integrates suppliers, producers, distributors and retail sellers in a most efficient way. One of the most important pieces of this whole is supplier chain. Supplier chain should be designed in an integrated manner that will manage the flow of goods and information. In order to boost the long-term performance of the firms in the supplier chain, managerial functions and plans should be devised in a systematic and strategic manner. In this study, the problem of the distribution of production plan in supply chain management the effectiveness of planning is discussed. Under the terms of a production deployment of various enterprises, restrictive for mathematical programming problem-based alternative a model has been tried to be developed.
Abstract (Original Language): 
Bir ürünün üretim dağıtım planı üretimin ilk aşamasından başlayarak, ürünün tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve ulaştırmacılardan oluşan bir bütündür. Tedarik zinciri yönetimi; tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendecileri en verimli şekilde bütünleştiren bir yaklaşımdır. Bu bütünün önemli bir parçası tedarik zinciridir. Tedarik zinciri malların ve bilginin akışını yöneten bütünleşik bir sistem şeklinde tasarlanmalıdır. Tedarik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm işletmelerin uzun vadeli performanslarını arttırmak amacıyla, söz konusu işletmelere ait işletme fonksiyonları ve planlarının sistematik ve stratejik koordinasyonu şeklinde oluşturulmalıdır. Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde üretim dağıtım planı probleminin etkinliğinin planlanması ele alınmıştır. İşletmelerin çeşitli kısıtlayıcı koşulları altında bir üretim dağıtım problemi için matematiksel programlama tabanlı alternatif bir model geliştirilmeye çalışılmıştır.
15
24

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Eymen, E. U., (2007). Tedarik Zincir Yönetimi, www.kaliteofisi.com, Erişim Tarihi: Mayıs 2013.

http://www.setyazilim.com.tr/Tedarik-Zinciri-Yönetimi-Nedir, Erişim Tarihi: Mayıs 2013.

Gürdrama, S., (2009). Tedarik Zincir Yöntemi, Ders Notları.

Lee H. L., (1993). Design for Supply Chain Management: Concepts and Examples, Perspectives in Operations Management, (ed. R. Sarin), Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA.

Paksoy, T., (2005). “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme İhtiyaç Kısıtı Altında Stratejik Bir Üretim - Dağıtım Modeli” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 14, 435 – 454.

Soyuer, H., Aracıoğlu, B. (2007). “Üretim Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler ve Kullanılan Nicel Yöntemlere Etkileri”, Sıtkı Gözlü’ye Armağan, İstanbul, 307 - 322.

Zalluhoğlu, A. E., (2007). Tedarik Zincir Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com