Buradasınız

Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Attachment Styles and Social Anxiety Levels of Teacher Candidates

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Problem Statement: Frequency of social anxiety among college students shows the importance of the necessary precautions for social anxiety and how important is to intervene in social anxiety. The teaching profession, in which interpersonal relationships are important, suffers especially from the social anxiety symptoms. Knowing the factors that cause social anxiety and an investigation of related variables are require. However, in literature there are a limited number of studies about the relationship between attachment styles and social anxiety, and the examination of it from the point of the various variables. Purpose of the Study: The aim of this study is to compare the university students’s attachment styles and social anxiety levels with respect to gender, maternal education level, paternal education level and socio-economic status. Method(s): For this purpose 200 (120 females; 80 males) students are randomly recruited from the Amasya University Faculty of Education’s various departments. Main instruments are “Information Form, Social Anxiety Scale and Relationship Scales Questionnaire. Findings and Discussions: The findings showed that there is a difference between male and female participants in terms of their scores on the secured and fearful attachment types; the socio-economic status according to the scores that they got from the preoccupied attachment; maternal education levels according to the scores that they got from the social anxiety and subdimensions of social anxiety “social avoidance”,”being criticized anxiety” and “individual worthlessness”; paternal education levels according to the . scores that they got from social anxiety; the socio-economic status levels according to the scores that they got from individual worthlessness. Conclusions and Recommendations: The results are discussed in the light of previous findings and in the context of attachment styles and social anxiety levels conducting future research for implications as well.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeylerini cinsiyet, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak 2009-2010 Bahar döneminde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde öğrenim gören 200 öğrenci üzerinde (120 kız; 80 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Bilgi Toplama Formu”, “İlişki Ölçekleri Anketi” ve “Sosyal Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, güvenli bağlanma ve korkulu bağlanma üzerinde üzerinde cinsiyetler; saplantılı bağlanma üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler arasında farklılık olduğu bulunmuştur. Sosyal kaçınma, eleştirilme kaygısı, değersizlik duygusu ve sosyal kaygı üzerinde anne eğitim düzeyleri; sosyal kaygı üzerinde baba eğitim düzeyleri; değersizlik duygusu üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler arasında farklılık olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeyleri arasında orta ve düşük düzeyde ilişkiler olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Ayberk, A. (2011). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Muğla Üniversitesi.
Baltacı, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Selçuk Üniversitesi.
Bartholomew, K. & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226-244.
Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Separation, Anxiety and Anger. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Sadness and Depression, New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory. London. Routledge.
Karaşar
46
Dilbaz, N. (2000). Sosyal anksiyete bozukluğu: tanı, epidemiyoloji, etiyoloji, klinik ve ayırıcı tanı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2-3, 21.
Dilbaz, N., Enez, A. ve Çavus, S.Y. (2011). Social anxiety disorder, different views of anxiety disorders, Dr. Salih Selek (Ed.), InTech, Available from:http://www.intechopen.com/books/different-views-of-anxiety-disorders/soc...
Eng,W., Heimberg, R.G., Hart, T.A., Schneiner, F.R. & Liebowitz, M.R. (2001). Attachment in ındivuals with social anxiety disorder: the relationship among adult attachment styles, social anxiety, depression. Emotion. 1(4), 365-380.
Erözkan, A. ve Yılmaz, B. (2006). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve mizah tarzları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla.
Erözkan, A. (2008). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile sosyal kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 225-240.
Erözkan, A. (2009). The relationship between attachment styles and social anxiety: An investigation with Turkish university students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(6), 835-844.
Erözkan, A. (2011). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve karar stratejileri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2(3), 60-74.
Griffin, D.& Batholomew, K. (1994). Models of the self and other: fundemental dimensions underlying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 430-445.
Göktürk, G. Y. (2011). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin özgüven ve bazı kişisel demografik özelliklere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Işık, E. ve Taner, Y.L. (2006). Çocuk, ergen ve erişkinlerde anksiyete bozuklukları. Asimetrik Paralel Yayıncılık. İst.
İzgiç, Ş., Akyüz, G., Doğan, O. ve Kuğu, N. (2000). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 1, 207-214.
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 27-49, 2014
47
Karakaş, Y. (2008). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Muğla Üniversitesi.
Kaya, N., Çilli, A.S., Aşkın, R., Herken, H., Özkan, İ. ve Kucur, R. (1997). Orta ve yükseköğrenim öğrencilerinde sosyal fobik belirti yaygınlığı. Genel Tıp Dergisi,.7(3), 133-137.
Keskin, G. ve Orgun, F. (2007). Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal fobi yaşama durumlarının ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 8, 262-270.
Nielsen, K.E.J. & Cairns, S.L. (2009). Social anxiety and close relationships: A Hermeneutic phenomenological study. Canadian Journal of Counselling. 43, 178-197.
Özbay, Y. ve Palancı, M. (2001). Sosyal kaygı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ODTÜ. Ankara.
Saymaz, İ. (2003). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişkileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürler arası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71-106.
Tekin, M. (2008). Üniversite Öğrencilerinde bilişsel model çerçevesinde sosyal anksiyete bozukluğu ve alkol kötüye kullanımı ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Van Buren, A. & Cooley, L. E. (2002). Attachment styles, wiev of self and negative affect. North American Journal of Psychology, 4(3), 417-430.
Yılmaz, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası iletişim becerileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla Üniversitesi
Yüksel, N. (2006). Ruhsal Hastalıklar. Nobel Tıp Kitabevi. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com