Buradasınız

Rabelais'de Hiciv ve Hicvin İfadesinde Dil ve Dil Ötesi Unsurların Kullanımı

Usage of Linguistic and Extralinguistic Factors in Rabelais's Satire and Its Expression

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
François Rabelais is a great master of satire who criticizes his period, the church, and its doctrines ingeniously with his gothic masterpiece he wrote in 1534. He fended for himself against the Inquisition fire using language distinctly and subverting the current order in various ways, sometimes disgracing and exaggerating, sometimes breaking the reality and moving on the slippery ground while performing criticism in different ways. He wrote his masterpiece in the transitional period between the Middle Ages and the Renaissance. In this masterpiece the strict and scholastic mentality in the Middle Ages: "Laughing is a work of the devil", is moderated on a footing that the hierarchy is broken down and everybody is equal the market. The author mentions and criticizes his thoughts about the church and its doctrines wisely. Within the scope of this study, we reveal how the author uses linguistic and extra linguistic factors while he reflects on his revolutionary thinking in the masterpiece "Gargantua" by making use of Mihail Bakhtin's works.
Abstract (Original Language): 
François Rabelais 1534'te kaleme aldığı grotesk eseri Gargantua ile dönemini, kiliseyi ve kilise öğretilerini büyük bir ustalıkla eleştiren büyük bir hiciv ustasıdır. Ortaçağ ile Rönesans arasındaki geçiş döneminde kaleme aldığı eserinde bu eleştiriyi çeşitli biçimlerde gerçekleştirirken kaygan bir zeminde hareket ederek kimi zaman gerçekliği kırarak, kimi zaman itibarsızlaştırarak, abartarak, olan düzeni çeşitli biçimlerde alt üst ederek ve dili farklı biçimlerde kullanmış ve böylece kendisini engizisyon ateşinden korumuştur. "Gülme şeytan işidir" diyen katı, Ortaçağ skolastik düşünce yapısı Rabelais'nin bu eserinde, panayır kültürü içinde herkesin eşit olduğu, tüm hiyerarşilerin ortadan kalktığı bir zeminde yumuşatılmış, yazar tarafından büyük bir ustalıkla kilise ve öğretileri hakkındaki düşünceleri dile getirilmiş eleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Gargantua adlı eserde yazarın bir anlamda başkaldırı diyebileceğimiz düşünce biçimini ifade ederken dili ve dil ötesi unsurları ne şekilde kullandığı Mihail Bakhtin'in eserlerinden de yararlanarak ortaya konmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Büyüktuncay, M., (2011) Sistem Parodileri ve Dizgeselliğin Çözülüşü: Mikhail Bakhtin'in François Rabelais Okuması Çerçevesinde İhsan Oktay Anar'ın muammalı Folklorik Yergisine eleştirel bir Yaklaşım, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), Prof. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı.
François F. (2006). Gargantua, (Çev. Azra Erhat, Sebahhattin Eyüboğlu, Vedat Günyol) 1. Basım, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Yardımcı, İ. (2010). Mizah Kavramı ve sanattaki Yeri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/2, 1-41.
Zülküf, K. (2012). Türk Edebiyatında birbirine yakın üç kelime: Hiciv, Medih ve Hezel, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7/3, 1741-1750.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com