Buradasınız

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Algılarının Çizdikleri Karikatürler Yoluyla İncelenmesi

Investigating of 8 Grade Students' Perceptions of Technology through Their Cartoons

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: Besides educational environments, all of the areas we live in have benefited from technological advances. For this reason, especially, the perspectives of the youth on technology are crucial. Unfortunately, related literature has echoed that students' understanding and perceptions about science and technology concepts are very poor. In this study, 8th graders' understandings about the concepts of science and technology the relation between them, and how technology affects their daily lives, was investigated. Purpose of the Study: The main purpose of the study is to determine 8th grade students' perception of technology through cartoons drawn by them. Method(s): In this study, in which we are trying to determine 8th graders' perception and thinking about the concept of technology through cartoons drawn by them, the phenomenological approach was used. According to Lester (1999), epistemologically, phenomenological approaches are based on a paradigm of personal knowledge and subjectivity, and emphasise the importance of personal perspective and interpretation. As a qualitative research approach, phenomenology lightens the specific, to identify phenomena through how they are perceived by individuals. That is gathering 'deep' information and perceptions through inductive, qualitative methods and representing it from the perspective of the research participants. Participants in this study consisted of 150 students selected from two different middle schools in Adıyaman and Gaziantep centre. First, a teacher presented some cartoons to the students during two lessons. Then, the students in sample group were asked to draw a cartoon about their perspective on technology and effect of it in their daily life. At the end of the task, the cartoons of the students were subjected to content analysis. The cartoons were analysed through a grading scale created by the researchers. Themes were established to assess data. Additionally, semi-structured interviews were applied with ten students. Some expressions obtained from the interviews, which were seen as interesting, were written and these expressions were compared with their cartoons. Findings and Discussions: The students referred to the personification and analogies in their cartoons and they frequently used examples from daily life. This limited perception of technology hinders the meaning between the dynamics of scientific progress and the relation of them to scientific research. The general opinion in the cartoons is that technology makes life easy. However, some students have the opinion that technological developments negatively affect their lives. The other finding was that the cartoons differed according to gender. While drawings of girls usually focused on home appliances, drawings of the boys was focused on computers, cars and phones. On the other hand, the study shows that there is a belief in the minds of the students that technology has an unequal effect on the different parts of society. In the study, it was seen that students assess the process of technological progress depending on the change of electronic equipment. In this research, it is seen that by adding humour and creativity to the learning environment, students can make meaningful evaluations, criticism and reviews about science and technology. Conclusions and Recommendations: Results of the study show that the cartoons drawn by students have been affected by variables such as gender, socio-economic and socio-cultural structure. For this reason, in the teaching programmes that were drafted to reach students' technology perception to meaningful and scientific understanding, and in the teaching methods, activities could be designed appropriately to appeal to personal and social variables such as gender, socio-economic and socio-cultural structure. This is important for positive Science-Technology-Society outcomes in science and technology lessons. Teachers must determine characteristic concepts of science and technology and use them in the teaching process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin çizdikleri karikatürler yoluyla teknolojiye yönelik algılarını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli devlet okullarından seçilen 150 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama sonunda öğrencilerin çizdikleri karikatürler içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca, bazı öğrencilerle de mülakat yapılmıştır. Öğrencilerin çizdikleri karikatürlerde kişiselleştirmeye-analojilere başvurdukları ve sıklıkla günlük yaşamdan örnekler verdikleri görülmüştür. Karikatürlere yansıyan genel görüş teknolojinin yaşamı kolaylaştırdığı yönündedir. Ancak bazı öğrenciler teknolojik gelişmelerin yaşamımızı olumsuz etkilediği görüşündedir. Aynı zamanda öğrenci karikatürlerinin cinsiyet, sosyo¬ekonomik ve sosyo-kültürel yapı gibi değişkenlerden etkilendiği de görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A.R. ve Atasoy, Ş. (2006). Kavram karikatürlerinin havaya fırlatılan topa etkiyen kuvvet konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye etkisi. VII. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi bildirileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye.
Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aksan, D. (1999). Anlam bilim. Engin Yayınları, Ankara.
Aydın, F. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin teknolojiye yönelik düşüncelerinin çizimle belirlenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April, Antalya, Turkey.
Bahar, M., Ozel, M., Prokop, P. & Usak. M. (2008). Science
student teachers' ideas of the heart. Journal of Baltic Science Education, 7(2), 78-85.
252
Herdem, Aygün & Çinici
Balım, A.G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online,7(1), 188-202. Balım, A.G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2011). Fen öğretiminde kavram karikatürleri ve zihin haritalarının birlikte kullanımının etkileri üzerine bir araştırma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi (NEFMED), 5(2), 58-85.
Batur, Z, ve Uygun, K. (2012). İki neslin bir kavram algısı: teknoloji. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1),
74-88.
Beşli, Z. (2007). Teknoloji ve toplum: Ortaöğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı ve etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Birgin, O., Coker, B. & Catlioğlu, H. (2010). Investigation of first year pre-service teachers' computer and internet uses in terms of gender. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1588-1592. Boll, M. (1997). Matematik tarihi. Çev., Bülent Gözkan.
İstanbul: İletişim. Boyacıoğlu, N. ve Kaplan, Ö.A. (2013). Çocuk karikatürlerinde maddenin tanecikli yapısı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 156-175.
Chin, C. & Teou, L. (2009). Using concept cartoons in formative assessment: scaffolding students' argumentation. International Journal of Science Education, 31(10), 1307-1332. Cinici, A. (2013). From caterpillar to butterfly: a window for looking into students' ideas about life cycle and life forms of insects. Journal of Biological Education, 47(2), 84-95. Çepni, S. (2010). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem
Akademi Yayınları. Dabell, J.
(2004)
. The Maths coordinator's file- using concept cartoons. London: PFP Publishing.
Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of concept
cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International of Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111-124.
253
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 232-258, 2014
Ersoy, A. ve Türkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1),57-73.
Ersoy, F. A ve Türkan, B (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 96-109.
Erdoğan, A. ve Özsevgeç, L.C. (2012). Kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi: Sera etkisi ve küresel ısınma örneği. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-13.
Hayran, Z. (2010). Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin kavram gelişimine etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 128-142.
İnam, A. (2001). Şöyle buyur, teknoloji. Cumhuriyet Bilim Teknik,737.
İnel, D., Balım, A.G. ve Evrekli, E. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEFMED), 3(1), 1-16.
Kabakçı, I. ve Odabaşı, F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1601, 4/1.
Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 135-146.
Keogh, B. & Naylor, S. (1997). Starting points for science. Sandbach: Millgate House.
Keogh, B. & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
Kirmani, M.H., Davis, M.H. & Kalyanpur, M. (2009). Young children surfing: Gender differences in computer use. Dimensions of Early Childhood, 37(2), 16-23.
Kurt, A.A., Coklar, A.N., Kilicer, K. & Yildirim, Y., (2008).
Evaluation of the skills of K-12 students regarding the national educational technology standards for students (NETS*S) in Turkey. Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), 9-15.
254
Herdem,
Aygün & Çinici
Lester, S (1999). An introduction to phenomenological research. Taunton UK, Stan Lester developments. Retrieved from www.sld.demon.co.uk/resmethy.pdf, accessed 13 August
2014.
Liu, X. (2009). Beyond science literacy: Science and the public.
International Journal of Environmental & Science
Education. 4(3),301-311. MEB, Talim Terbiye Kurul Başkanlığı, (2005). İlköğretim fen
ve teknoloji dersi Öğretim Programı. 13 Ağustos 2014
tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari
/icerik/72 adresinden ulaşılmıştır. MEB, Talim Terbiye Kurul Başkanlığı, (2013). İlköğretim
kurumları
(ilkoku
l ve ortaokul) fen bilimleri dersi Öğretim
Programları. 13 Ağustos 2014 tarihinde http://ttkb.meb.
gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden
ulaşılmıştır.
Mawson, B. (2010). Children's developing understanding of technology. International Journal of Technology and Design Education, 20(1), 1-13
Özyılmaz
Akamca
, G. & Hamurcu, H. (2009). Analojiler, kavram karikatürleri ve Tahmin-Gözlem-Açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitimi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1186¬1206.
Özdemir,
O
. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen okuryazarlığının durumu. Türk Fen eğitimi Dergisi, 7(3),
42-56.
Seligmann, E.R. (2007). Reaching students through synectics: A creative solution. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Colorado: University of Northern.
Shaw, G. & Marlow, N., (1999). The role of student learning styles, gender, attitudes and perceptions on information and communication technology assisted learning. Computers & Education, 33, 223-234.
Şendurur, P., Şendurur, E., Mutlu, N. & Başer,V., (2012). Perceptıons of students about technology integratıon. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 591-598
Ş enel, A. ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65
255
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 232-258, 2014
Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak A. ve Karamustafaoğlu O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 240¬261.
Uluğ, F. (2003). İlköğretimde teknoloji eğitimi. MEB Yayınları, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/ 146/ulug .htm
(15.05.2013).
Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 170, 32-47.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com