Buradasınız

5-8 Ya ş İki Dilli Çocukların Türkçe Konuşmalarında Kullandıkları Sesbilgisel (Fonolojik) Süreçlerin İncelenmesi

Analysis of Phonological Processes in Turkish Speaking of Bilingual Children at the Age of 5 to 8

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: This study intends to reveal and compare the phonological processes of bilingual children. Purpose of the Study: The goal of this study is to determine the phonological processes exhibited by 5-8 years old (English / Turkish, German / Turkish and Farsi / Turkish bilingual children) and make a comparison between them in their Turkish speech and emphasize the importance of vowels in phonological process usage. Method(s): The sample group for the research consists of 41 bilingual children aged 5 to 8, attending foreign preschools, grade 1 and grade 2 of elementary schools. Ankara Articulation Test (AAT) was used to evaluate the phonological processes of children. AAT was developed in June 2005 by Ege, Acarlar and Turan in order to make a systematic evaluation of Turkish sound acquisition and use of children at the age of 2 to 12. This is a descriptive study designed in a cross-sectional way. Findings and Discussions: It appears that there are some differences and similarities in the phonological process usage between bilingual children in their Turkish speech. Conclusions and Recommendations: Given the total use of four main phonological processes in percentages, syllable structure processes are most used by German/ Turkish bilingual children. The group that used assimilation and sound replacement processes most is English/Turkish bilingual children. Substitution processes are most used by Farsi/ Turkish bilingual children. Also processes related with vowels are most used by Farsi/ Turkish bilingual children. The results of this research also show that in the assessment of bilingual children's language, vowels are as important as consonants.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; 5-8 yaşlarındaki İngilizce / Türkçe, Almanca / Türkçe ve Farsça / Türkçe iki dilli çocukların Türkçe konuşmalarında kullandıkları sesbilgisel süreçlerini ortaya çıkarmak ve bunları birbirleriyle karşılaştırmak ve sesli fonemlerin önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezinde bulunan yabancı uyruklu çocukların gittiği anasınıfları ve ilköğretim okullarının 1. ve 2. sınıflarına devam eden 5-8 yaşlarındaki 41 iki dilli çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulara göre iki dilli çocukların Türkçe konuşmalarında kullandıkları sesbilgisel süreçlerde 3 grup arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunmuştur. Dört temel grupta süreç kullanım yüzdesine bakıldığında; Almanca/ Türkçe iki dilli çocuklar diğer iki gruba göre hece yapısı ile ilgili süreçleri daha fazla kullanırken, İngilizce/ Türkçe iki dilli çocuklar benzetme ve seslerin yerini değiştirme süreçlerini, Farsça/ Türkçe iki dilli çocuklar ise yerine koyma süreçlerini diğer iki gruba göre daha fazla kullanmaktadırlar. Bunun yanında ünlülerle ilgili süreçleri en çok Farsça/ Türkçe iki dilli çocuklar kullanmaktadırlar. Bu araştırmanın sonuçlarına göre iki dilli çocukların dil değerlendirmesinde sesli fonemlerin sessiz fonemler kadar önemli olduğu da bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Acarlar, F. (1995). Türkçe Kazanımında Kullanılan Fonolojik Süreçlerin İncelenmesi ve Fonolojik Bozukluğu Olan Çocuklardaki Süreçlerle Karşılaştırılması. Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Acarlar, F. (2002). Çocuklarda Dilin Değerlendirmesi: Betimleyici Yaklaşım. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, 35 (1-2).
Acarlar, F.; Ege, P. (1996). Türkçe Kazanımında Kullanılan Fonolojik Süreçlerin İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (38), 35-43.
Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil: Ana Çizelgeleriyle Dilbilimi. 3 cildin bir arada, 5. Baskı, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ball, M.; Munro, S. (1981). Language Assessment Procedurs for Linguistic Minorities: An Example. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2, 231-41.
Beardsmore, H. B. (1986). Bilingualism: Basic principles. Second Edition, England, Multilingual Matters LTD.
Celce-Murcia, M. (1978). The Simultaneus Acquisition of English and French in a Two-Year-Old Child. In E. Hatch (ed.). Second Language Acquisition: A Book of Readings. Rowley, MA, Newbury House.
Dodd, B. (1995). Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorder. London, Whurr.
Döpke, S.
(1998)
. Competing Language Structures: The Acquisition of Verb Placement by Bilingual English/ German Children. Journal of Child Language, 25 (3),
555-584.
Ege, P.; Acarlar, F.; Turan, F. (2005). Ankara Artikülasyon Testi El Kitabı, Ankara.
Goldstein, B.; Washington, P. S. (2001). An Initial Investigation of Phonological Patterns in Typically Developing 4-Year-Old Spanish-Engilish Bilingual Children. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 32 ( 3), 153¬164.
Goldstein, B.; Fabiano, L.; Washington, P. S. (2005). Phonological Skills in Predominantly Spanish Speaking and Spanish-Engilish Bilingual Children. Language,
351
Rezzagil & Akman
Speech and Hearing Services in Schools, 36 ( 3), 201¬218.
Grunwell, P. (1991). Developmental Phonological Disorders
From a Clinical-Linguistic Perspective. In M, Yavaş (ed.).
Phonological Disorders in Children. Chapman & Hall, Inc. Grunwell, P. (1985). Phonological Assessment of Child Speech.
SanDiego, College-Hill Press. Güleryüz, F. (1995). 2-6 Yaşlarındaki Kekemelik Problemi Olan
ve Olmayan Çocukların Artikülasyon Özelliklerinin
Karşılaştırılması. Ankara, Hacettepe Üniversitesi,
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hodson, B.; Paden, E. (1991). Targeting Intelligible Speech: A
Phonological Approach to Remediation. Second Edition,
Austin, TX, Pro-Ed. Ingram, D. (1976). Phonological Disability in Children. Edward
Arnold LTD.
Ingram, D. (1989). First Language Acquisition: Method,
Description and Explanation. Cambridge, U.K, Cambridge
University Press. Lambert, J. (1989). Childhood Phonological Disorders. In M,
Leahy (ed.). Disorders of Communication: The Science of
Intervention. Taylor & Francis Inc. Leopold, W. (1970). Speech Development of a Bilingual Child,
A Linguistic's Record. 4 Volums, NewYork, AMS press. Molalı, N. (2005). Romanya Türk Toplulukları Örneğinde İki
Dillilik. Ankara, Gazi
Üniversitesi
, Yayınlanmamış
Doktora Tezi.
Paradis, J. (2000). Beyond "One System or Two?" Degrees of Separation Between the Languages of French-English Bilingual Children. In S. Döpke (ed.). Cross-Linguistic Structures in Simultaneous Bilingualism. Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins.
Reich, P. A. (1986). Language Development. NewJersey, Prentice-Hall.
Romain, S. (1995). Bilingualism. Second Edition, UK,
Blackwell Publishers. Shipley, K. G.; Mcafee, j. G. (2004). Assessment in Speech-
Language Pathology. U. S. A, Thomson Delmar
Learning.
352
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 317-356, 2014
Shriberg, L.; Kwiatkowski, J. (1980). Natural Process Analysis.
NewYork, John Wiley and Sons. Stoel- Gammon, C. (1991). Theories of Phonological
Development and Their Implications for Phonological
Disordes. In M, Yavaş (ed.). Phonological Disordes in
Children. London, Routledge. Stoel-Gammon, C.; Dunn, C. (1985). Normal and Disordered
Phonology in Children. Baltimore University Park Press. Topbaş, S. (1991). Sesbilgisi Açısından Dil Edinimi Süreci.
Beşinci
Dilbili
m Sempozyumu, İzmir. Topbaş, S. (2006). Sesbilgisel Gelişim. S, Topbaş (ed.). Dil ve
Kavram Gelişimi. 2. Baskı, Ankara, Kök Yayıncılık. Vihman, M. M. (1978). Consonant Harmony: Its Scope and
Function in Child Language. In J. Greenberg; C. A.
Ferguson; E. A. Moravcsik (eds.). Universals of Human
Language. vol 2, Standford, CA, Standford University
Press.
Walters, S. Y. (2000). Phonological Development in Children Exposed to Two Languages Simultaneously. Degree of Doctor of Philosophy in the School of Education, NewYork University, NewYork.
Weiner, F. (1979). Phonological Process Analysis. Baltimore, University Park Press.
Weinreich, U. (1968). Language in Contact. The Hague, Mouton.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com