Buradasınız

II. Dünya Savaşı Yıllarında Ankara’da Şehir İçi ve Şehirler Arası Ulaşım

Urban and Rural Transportation in Ankara During the Years of World War II

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Upon the proclamation of Ankara as the capital of newly founded Republic of Turkey, the town underwent through a rapid population growth which in turn was accompanied by a rapid structuring, from housing to transportation in the communal area. In this period, World War II that deeply affected the economies and relationships of all the countries, had broken out. Although Turkey kept out of the war, she experienced economic and social hardships in many areas. The purpose of this study is to investigate the effects of war on Ankara’s urban and rural transport sector. Data showing the extent of utilization in this sector also point out to the people’s level of income and their way of living. In addition to exposing the transportation data in Ankara during the years of World War II, this study shall also shed light on the effects of the war in other cities.
Abstract (Original Language): 
Ankara’nın başkent ilan edilmesiyle birlikte hızlı bir nüfus artışı yaşanmış ve bu artış beraberinde mimariden ulaşıma toplumsal alanda hızlı bir yapılanmayı getirmiştir. Bu dönemde tüm ülkelerin ekonomilerini ve ilişkilerini de derinden etkileyen II. Dünya Savaşı patlak vermiş, Türkiye savaşa girmesede pekçok alanda ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşamıştır. Bu çalışmanın amacı, savaşın Ankara’nın şehir içi ve şehirler arası ulaştırma sektörüne etkilerini araştırmaktır. Ulaştırma sektörünün ne kadar kullanıldığını gösteren veriler, halkın gelir düzeyi ile beraber yaşam şeklini de ortaya koymaktadır. II. Dünya savaşı yıllarında Ankara’daki ulaşım verilerini kapsayan bu çalışma, savaşın diğer şehirlerdeki etkilerine de ışık tutacaktır.

REFERENCES

References: 

Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü. (1973). Cumhuriyetin
50. yılında EGO. Ankara: EGO Otobüs Dairesi Başkanlığı
Yayınları.
Ankara Büyük Şehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü. (1987).
Ankara kentsel ulaşım çalışması. Ankara: Doğuş Matbaası.
Ankaralılar yakında yeni otobüslere kavuşacaklar [haber]. (1944,
4 Sonkanun [Ocak]). Ulus, s. 1.
Ankara’da toplu taşımın tarihsel gelişimi. (1979). I. Toplu Taşım
Kongresi 11-14 Aralık 1978 içinde (ss. 55-71). Ankara: Ankara
Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü.
Babür, M., Atalay, F.İ., İlter, İ., Ergün, T. ve Balcı, H. (Haz.). (1973).
Cumhuriyetin 50. yılında karayollarımız. Ankara: Bayındırlık
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü.
Barda, S. (1982). Ulaştırma ekonomisi. İstanbul: Menteş Yayınları.
Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü. (1946). İstatistik yıllığı
1942-1945. İstanbul: Hüsni Tabiat Basımevi.
Baykal, A. N. (1948). 201 sayılı tenzilli eşya tarifesinde son 15
yılda yapılan değişikliklerin kısa bir tarihçesi. Demiryolları
Dergisi, 22, 275-278.
Bilkur, Ş. (1945). Türkiye’de yirmi yıllık fiyat hareketleri. Türk
Ekonomisi, 25, 11-14.
Bir zarurete cevap. (1933). Demiryolları Mecmuası, 9(101), 284-
287.
Bugünden itibaren hava seferleri başlıyor [haber]. (1944, 1
Haziran). Ulus, ss. 1-2.
Cumhuriyet Halk Partisi. (1940). CHP Ankara vilayet kongresine
sunulan 1939-1940 çalışma raporu. Ankara: CHP.
EGO. (1982). Ankara banliyö treni işletmesi.Ankara: EGO Otobüs
Dairesi Başkanlığı Yayınları.
Ergün, İ. (1985). Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında ulaştırma
sektörü. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Yayınları.
Eyüboğlu, C. R. (1946). Memur maaşları meselesi. Türk
Ekonomisi, 31, 16.
Görkey, H. (1939). Ankara banliyösü. Demiryollar Dergisi,
14(169), 1105-1107.
Günver, S. (1990). Başkent söyleşileri. Ankara: Kent-kop Yayınları.
Güven, S. (1982). Türkiye’de ulaşım sistemi ve karayolu ulaşım
kooperatifleri. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Yayınları.
H. K. (1940). Milli demiryol inşa politikamız ve Cumhuriyetin
17. yılındaki feyizli verimleri. Demiryolları Dergisi, 16(187),
219-233.
Halim, İ. ve Yırcalı, S. (1944). Türkiye’de fiyat murakebesi.
İstanbul: Numune Matbaası.Kıraç, C. (1996). Anılarımla patronum Vehbi Koç. İstanbul:
Milliyet Yayınları.
Otobüs bilet ücretleri [ilan]. (1943, 26 Şubat). Ulus, s. 6.
Otobüs duraklarında [haber]. (1944, 6 Sonkanun [Ocak]). Ulus,
s. 1.
Öke, A. (1979). 2000 yılının Türkiye’si için yerleşme ve demiryolu
projesi. I. Ulusal Demiryolu Kongresi: Bildiriler: 9-10-11 Ocak
1979 içinde (s. 338). Ankara: TCDD.
Öymen, A. (2002). Bir dönem bir çocuk. İstanbul: Doğan
Kitapçılık.
Şehir otobüsleri [ilan]. (1942, 5 Sonkanun [Ocak]). Ulus, s. 4.
Şehrimize 11 otobüs daha geldi. [haber]. (1945, 12 Ekim). Ulus,
s. 1.
T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Maliye İstatistikleri.
(1961). Memur istatistikleri (1939-1960). Ankara: T.C.
Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi.
T.C. Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü.
(1936). Devlet Demiryolları ve Limanları 1934-1935 mali
senesindeki vaziyeti ve işletme neticeleri. İstanbul: T.C. Devlet
Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü İstatistik
Şubesi.
T.C. Devlet Havayolları Yolcu Tarifesi. (1944). İstanbul, Ankara:
Alaaddin Kral Matbaası.T.C. Ulaştırma Bakanlığı. (1974). Ulaştırmada 50 yıl (1923-1970).
Ankara: Ulaştırma Bakanlığı Yayınları.
T.C. Ulaştırma Bakanlığı. (1977). Ulaştırma sektörünün
koordinasyonu sonuç raporu (c.1). Ankara: Ulaştırma
Bakanlığı Yayınları.
Taşan, H. (1979). Türkiye ulaştırma politikasının temel ilkeleri
ve bu politikanın içinde demiryollarının durumu. I. Ulusal
Demiryolu Kongresi: Bildiriler: 9-10-11 Ocak 1979 içinde (s.
232). Ankara: Devlet Demiryolları.
Tren seferlerinde yeni tehditler [haber]. (1942, 5 Sonkanun
[Ocak]). Ulus, ss. 1-2.
Tren târifelerinde değişiklik [haber]. (1939, 7 Haziran). Ulus, s. 2.
Tuncaslan, İ. (1939). Yeşilköy devlet hava meydanlarında bir saat.
Yarım Ay, 4.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (27.12.1946). Posta,
Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/26). Tutanak Dergisi
[Zabıt Ceridesi], C: 3, D: 8, 25. Birleşim, 658-660.
Türkiye’de yol faaliyeti. (1935). Bayındırlık İşleri Dergisi, 2(5), 21-
27.
Yol işleri. (1938). Bayındırlık İşleri Dergisi, 5(5), 243-293.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com