Buradasınız

Küresel Isınmanın Sucul Yasam Üzerine Etkisi

The Impact of Global Warming on Aquatic Life

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today, almost all climatologists have agreed on that the climate change results from the increase in the greenhouse gas emissions in the atmosphere and this comes as a consequence of various human activities. The dissolution of carbon dioxide, which has the largest share among greenhouse gases in terms of contribution in global warming and climate change, in sea water is much more when compared to the other gases in the atmosphere. For this reason, oceans are large reserve resources. Since they constitute a large part of our planet and have rich biodiversity, oceans and seas are aquatic ecosystems that are affected by the process of change caused by global warming. Global warming and climate change have caused a decrease in lake waters, an increase in the sea level, and changes in streams and precipitation models and have started to show negative impacts on all aquatic organisms from plankton to mammals. Krills have decreased by 80% on average in the past 30 years. Coral bleaching have increased dramatically. The number of Indian Ocean origin fish found within the waters of our country has arrived to 30 already. Reproduction area of sea turtles have narrowed because coastal habitat to be destroyed by sea level rise. Depending on decreasing of the sea ice many of marine mammals have faced with extinction. According to the mathematical computer models developed lately, it has been calculated that in the event that the CO2 density is doubled, the global temperature will rise by 3 oС. For this reason, among the precautions to be taken against global warming, decreasing of the carbon dioxide emission comes first and studies are being carried out for this purpose on an international level.
Abstract (Original Language): 
Bugün hemen hemen bütün iklim bilimciler, iklim değisikliğinin atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıstan kaynaklandığı ve bunun da insanlığın çesitli faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı konusunda fikir birliğine varmıstır. Sera gazları içerisinde küresel ısınma ve iklim değisikliğine katkıda bulunması bakımından en büyük paya sahip olan karbondioksitin, deniz suyundaki çözünürlüğü atmosferdeki diğer gazlara oranla oldukça fazladır. Bu nedenle okyanuslar büyük rezerv kaynaklarıdır. Gezegenimizin büyük bir kısmını olusturması ve zengin bir biyoçesitliliğe sahip olması bakımından okyanuslar ve denizler küresel ısınmanın yaratmıs olduğu değisim sürecinden en çok etkilenen sucul ekosistemlerdir. Küresel ısınma ve iklim değisikliği, göl sularında azalmaya, buzullarda erimeye, deniz seviyesinde yükselmeye, akıntılarda ve yağıs modellerinde değisikliğe neden olmus, planktondan memelilere kadar tüm sucul canlılar üzerinde olumsuz etkilerini göstermeye baslamıstır. Krillerin sayısı son otuz yıl içinde %80 oranında azalmıstır. Mercan resiflerinin beyazlaması önemli ölçüde artıs göstermistir. Ülkemiz sularında tespit edilen Hint Okyanusu kökenli balıkların sayısı simdiden 30’a ulasmıstır. Deniz seviyesindeki artıs nedeniyle kıyı habitatı tahrip olduğu için deniz kaplumbağalarının üreme alanları daralmıstır. Birçok deniz memelisi deniz buzunun azalmasına bağlı olarak yok olma tehlikesi ile karsı karsıya kalmıstır. Son zamanlarda gelistirilen matematiksel bilgisayar modellere göre, CO2 yoğunluğunun iki katına çıkması halinde küresel sıcaklığın 3 oС artacağı hesaplanmıstır. Bu nedenle küresel ısınmaya karsı alınacak önlemlerin basında karbondioksit emisyonunun azaltılması gelmekte ve bu amaç doğrultusunda uluslar arası düzeyde çalısmalar yapılmaktadır.
7-15

REFERENCES

References: 

Abay, O. ve Baykan, N.O. 2007. Đklim değisikliği görüslerindeki gelismeler. I. Türkiye Đklim
Değisikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 154-160. 11-13 Nisan 2007, Đstanbul.
Aksay, C. S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. 2005. Küresel ısınma ve iklim değisikliği. SÜ, Fen-Ed. Fak,
Fen Dergisi, 25: 29-41.
Anonim 2005. Çok alametler belirdi. http://arsiv.sabah.com.tr/2005/04/05/gnd102.html.
Anonim 2006a. Yeni yüzyıl felaketlerle gelecek. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1443.
Anonim 2006b. Küresel ısınmanın etkileri nedir? http://www.bey.tcb.org/bcb_ki_etkileri_nedir.htm.
Anonim 2006c. Denizlerin asit oranı giderek artıyor. http://www.geodergi.com.tr
Anonim 2007a. Kürsel ısınma ve küresel iklim değisimi.
http://www.tema.org.tr/CevreKutuphanesi/KureselIsinma/pdf/KureselIsinma.pdf.
Anonim 2007b. Küresel iklim değisimi ve küresel ısınma.
http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Gazi/makale_sengun.htm.
Anonim 2007c. Đklim değisikliği.
http://www.cevreciyiz.com/akademi/yazilar_detay.aspx?SectionId=168&Conte....
Anonim 2007d. Hayat havadan sudan geçiyor.
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7771556.
Anonim 2007e. Göllerimiz yok oldu. http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=7532797.
Anonim 2007f. Buzul. http://tr.wikipedia.org/wiki/Buzul.
Anonim 2007g. Küresel ısınma. http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/kuresel_isinma/eko.asp.
Anonim 2007h. Đklim bilmecesi. http://ocean.mit.edu/~imarinov/AtlasMagazine.pdf.
Anonim 2007ı. Küresel Isınma ve Türkiye Denizleri Raporu. Türk Deniz Arastırmaları Vakfı Yayını,
Đzmir.
Anonim 2007i. Đklim değisikliğinin su kaynakları üzerine etkileri.
http://cevre.club.fatih.edu.tr/webyeni/konfreweb/konu4.pdf.
Anonim 2007j. Küresel ısınmanın etkisi ortaya çıkıyor.
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6234501&tarih=2007-....
Anonim 2008a. Isınıyoruz. http://www.haberbilgi.com/bilim/cevre/kuresel_isinma02.html.
Anonim 2008b. Küresel ısınma ve sonuçları.
http://www.haberlerimiz.com/yazaryazi.asp?idyazar=24&idyazi=489.
Anonim, 2008c. Mercan resifleri.
htttp::///anttrrak..orrg..ttrr//index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=27.
Anonim 2008d. Kaplumbağa ve timsahlar tehlikede.
http://www.gencbilim.com/news/science_news.php?id=2616.
Anonim 2008e. Kutup ayısı. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kutup_ay%C4%B1s%C4%B1
Anonim 2008f. http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
Anonim2008 g. http://www.indigodergisi.com/_derived/didem_02_17.htm_txt_artic_1979.gif
Anonymus 2007. Working Group II Report "Impacts, Adaptation and Vulnerability":
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Switzerland.
Avsar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi Yayınları: 332, Adana.
Ayre, D. J. and Hughes, T. P. 2004. Climate change, genotypic diversity and gene flow in reef
building corals. Ecology Letters 7: 273-278.
Çalta, M. ve Ural, M. S. 2001. Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) yumurtalarının açılması ve
larvaların yasama oranı üzerine suyun pH değerinin etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 18 (3-4):
319 – 324.
Gürer, Đ. 2007. Küresel ısınma, Türkiye’nin su kaynakları, olası etkilesim. I. Türkiye Đklim Değisikliği
Kongresi, Bildiriler Kitabı: 8-27. 11-13 Nisan 2007, Đstanbul.
Öztürk, K. 2002. Küresel iklim değisikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi 22 (1): 47-65.
Rosenberg, E. and Ben-Haim, Y. 2002. Microbial diseases of corals and global warming.
Environmental Microbiology 4 (6): 318-326.
Simond, M. P. and Isaac, S. T. 2007. The impact of climate change on marine mammals: early signs
of significant problems. Oryx 41 (1): 19-26.
Sunlu, U., Kaymakçı A. ve Đzgören, F. S. 2007. Denizlerde karbon dinamiği. E.Ü. Su Ürünleri
Dergisi. 18 (1-2): 233-241.
Tekinay, A. ve Güroy, D. 2007. Đklim değisikliği Türkiye balık üretimini nasıl etkileyecek? I.Türkiye
Đklim Değisikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 329-334. 11-13 Nisan 2007, Đstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com