Buradasınız

Küresel İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Kaynakları Üzerine Etkisi

The effects of Global Climate Change on Biodiversity and Ecosystems Resources

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Especially with the industrial revolution, use of fossil fuels, deforestation, agricultural activity, anthropogenic events have caused a dramatic increase in natural transmission gas emissions such as methane and carbon dioxide. This increase occurred in greenhouse gases in the atmosphere, has caused destabilisation of the natural greenhouse effect and it has caused the atmosphere become warmer. The global warming potential impact is global climate change in the biosphere. Global warming and global climate change, which especially have become more pronounced since the 1980s, have some socioeconomic and political effects, such as less water resources, the reduction of the food shortage, energy shortages, drought, desertification, and migration. Furthermore, being messed up of natural landscape tissue degradation, ecological systems, species and like gene resources have affect negatively to the systems which are basic part of biological diversity. Changing on water and land ecological systems also caused to the changing of this ecological system’s biological composition. On water ecosystems, type of live are loosing their productivity or they are migrating to cooler places because of warming. For example, it is determined that the productivity of salmons decreased at the rate of %20, and also it is stated that migration threatened the future of other living organisms which are dependent to these kind on account of nutrition. Territorial ecosystems and biological diversity which their part is under very serious risk. Especially, tropical and middle latitude forests, plant and animal species of a significant will be damaged. This will affect to the adaptation process negatively and in the meantime the new conditions of new species that the will be possible.
Abstract (Original Language): 
Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, tarımsal faaliyet vb. antropojenik etkinlikler, özellikle sanayi devrimiyle birlikte, metan, karbondioksit gibi doğal sera gazları emisyonlarında önemli ölçüde artışa neden olmuştur. Atmosferde sera gazları emisyonlarında meydana gelen bu artış doğal sera etkisinin bozulmasına ve atmosferin ısınmasına neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Küresel ısınmanın potansiyel etkisi ise biyosferde küresel iklim değişikliğidir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren daha belirgin hale gelen küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği su kaynaklarının azalması, besin kıtlığı, enerji sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, göç gibi sosyoekonomik ve politik etkileri yanında, doğal peyzaj dokusunun bozulması, ekosistemler, türler ve gen kaynakları gibi biyolojik çeşitliliğin temel parçaları olan sistemleri de olumsuz etkilemektedir. Su ve kara ekosistemlerinde meydana gelen değişim bu ekosistemlerin biyolojik kompozisyonlarında da değişime neden olmaktadır. Su ekosistemlerinde ısınmaya bağlı olarak buradaki canlı türleri üretkenliğini yitirmekte ya da daha serin sulara göç etmektedir. Örneğin somon balıklarının üretkenliğinde %20 azalma saptanmış, göçün ise besin bakımından bu türlere bağımlı olan diğer canlıların geleceğini tehdit ettiği ortaya konmuştur. Karasal ekosistemler ve bu ekosistemlerin parçası olan biyolojik çeşitlilik de ciddi risk altındadır. Özellikle tropikal ve orta kuşak ormanları, bitki ve hayvan türleri önemli ölçüde zarar görecek, adaptasyon sürecini olumsuz etkileyecek, bu arada da yeni koşullara uygun yeni türlerin ortaya çıkması da söz konusu olabilecektir.
29-35

REFERENCES

References: 

Aksay, C. S., Ketenoğlu, O.ve Kurt,L., 2005.Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, S Ü Fen Ed Fak Fen
Dergisi, Sayı 25:29 -41, Konya
Anonim, 2004. Avrupa’nın Değişen İkliminin Etkileri Gösterge Temelli Bir Değerlendirme, AÇA
(Avrupa Çevre Ajansı) Raporu, No 2/2004,
http://reports.tr.eea.europa.eu/climate_report_2_2004/tr/eea_2_2005clima...,
erişim, 16.10.2008
Anonim, 2007.Climate Change 2007, the Fourth IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change),Assessment Report, http://www.ipcc.ch/, erişim,08.011.2008
Anonim, 2009. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,T.C. 27144 sayılı Resmi Gazete.
Bakkenes, M., Alkemade, J.R.M, Ihle, F.,.Leemans, R.and J.B.Latour,2002. Assessing Effects of
Forecasted Climate Change on the Diversity and Distribution of European Higher Plants for
2050, Global Change Biology, 8, 390–407.
Bakkenes M., Eickhout, B. and Alkemade, R.,2006. Impacts of Different Climate Stabilisation
Scenarios on Plant Species in Europe, Global Environmental Change Volume 16, Issue 1,
Pages 19-28
Clarke, H., 2007. Conserving Biodiversity in the Face of Climate Change, Agenda, Volume 14,
Number 2, 2007, pages 157-170
Çelik, O., Semerci, A., Şanlı, B., Belindir, B.ve Gedik, Ö., 2002. Ankara Çevresinde Anadolu
Karaçamlarında (Pinus nigra Arn. Ssp.pallasiana Lamb. Holmboe) Görülen Kurumaların
Nedenleri,Orman Mühendisliği: 39; 7-16,
Çepel, N.ve.Ergün,C, 2002. Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği,TEMA Yayın No. 38.
İstanbul,
Çetin, B., 2007. Küresel ısınma ve Türkiye’deki yansımaları, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 10-13 Eylül, Malatya
Demir, İ., Kılıç, G. ve Coşkun, M. 2008. Türkiye’de Maksimum, Minimum ve Ortalama Hava
Sıcaklıkları İle Yağış Dizilerinde Gözlenen Değişiklikler ve Eğilimler. TMMOB İklim
Değişimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 69-84. TMMOB adına TMMOB Meteoroloji
Mühendisleri Odası, 13-14 Mart 2008, Ankara.
Doğan, S. 2005.Türkiye’nin Küresel İklim Değişikliğinde Rolü ve Önleyici Küresel Çabaya Katılım
Girişimleri,C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6,Sayı 2,s 57-73
Dunn, S. and Falavin, C., 2002. Dünyanın Durumu Raporu “İklim Değişikliğini Gündemin Ön
Sıralarına Taşımak”, TEMA Yayın No. 37. İstanbul
Duru, B. ,2002.Viyana'dan Kyoto'ya İklim Değişikliği Serüveni, mülkiye dergisi, cilt 25, sayı:
230,s.301-333
Edwards, M., Reid, P.C. and Planque, B.,2001. Long-term and Regional Variability of Phytoplankton
Biomass in the Northeast Atlantic (1960–1995), ICES Journal of Marine Science, 58, ss. 39–
49
Green, R.E., Harley, M., Miles, L., Scharlemann, J., Watkinson, A.and Watts, O.,2003. Global
Climate Change and Biodiversity, University of East Anglia, Norwich, UK April 2003,
Summary of papers and discussion,
Hertsgaard, M., 2001. Yeryüzü Gezgini, Çevresel Geleceğimizin Peşinde Dünya Turu. TEMA Yayın
No. 34. İstanbul
Hughes, L. 2000. Biological Consequences of Global Warming: is the Signal Already Apparent?,
Trends in Ecology and Evolution 15(2), ss. 56–61.
Isaksen, I. S. A., and Stordal, F.,1986. Ozone Perturbations by Enhanced Levels of CFCs, N2O, and
CH4: A Two-Dimensional Diabatic Circulation Study Including Uncertainty Estimates, J.
Geophys. Res., 91(D4), 5249–5263.
54
Öztürk, K.,2001. Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi Cilt 22, Sayı 1, 47-65,
Pimm, L.S.,2007. Biodiversity: Climate Change or Habitat Loss-Which Will Kill More Species?,
Current Biology Vol 18 , 3, pp.117-119.
Parmesan, C. and Yohe, G., 2003. A Globally Coherent Fingerprint of Climate Change Impacts
Across Natural Systems, Nature, 421, ss. 37–42.
Rothrock, A.D., Yu, Y.and Maykut, A.G., 1999. Thinning of the Arctic Sea-ice Cover, Geophysical
Research Letters, 26, ss. 3469–3472
Türkeş, M.,2008a. İklim Değişikliğiyle Savaşım, Kyoto Protokolü ve Türkiye, Mülkiyeliler Dergisi,
cilt 32, sayı 259, s.101-131.
Türkeş, M.,2008b.İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Olgusu:Bilimsel Değerlendirme,s:21-57. Yay.
Haz; E.Karakaya, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel,
Ekonomik ve Politik Analizi, Bağlam Yayınları,308, İstanbul.
Türkeş, M. and Erlat, E. 2008. Influence of the Arctic Oscillation on Variability of Winter Mean
Temperatures in Turkey,Theoretical and Applied Climatology,vol. 92,no:1-2,s.75-85
Türkeş, M. 2007. Küresel İklim Değişikliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve
Öngörülen Değişiklikler,.1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007, 11 - 13
Nisan 2007, İTÜ, İstanbul
Türkeş, M, Koç, T.ve Sarış, F.,2007. Türkiye’nin Yağış Toplamı ve Yoğunluğu Dizilerindeki
Değişikliklerin ve Eğilimlerin Zamansal ve Alansal Çözümlemesi, Coğrafi Bilimler Dergisi,
5:557-569.
Türkeş, M. 2006. Küresel İklimin Geleceği ve Kyoto Protokolü, Jeopolitik 29: 99-107
Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. 2000. Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri, Çevre
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları (13
Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK Gn. Md.,Ankara.
Ünver, İ.,2008. Barış Ödülünün Üzerinde İklim Değişikliği Gölgesi, Mülkiyeliler Dergisi,Cilt 32, sayı
259,s.83-10

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com