Buradasınız

La Privatisation en Turquie et en France

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
163-196

REFERENCES

References: 

AFŞAR, HAYRETTİN; “Türkiye’de Özelleştirme Düzenlemeleri”,
Hazine Dergisi, Ocak 1998, S. 9
AKALIN, GÜNERİ; «Kit’ler ve Özelleştirmeleri», AÜSBFD, C.XI,
S.1-4, 1986
AKTAN, COŞKUN CAN; “Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine:
Özelleştirme, Takav Matbaası, Ankara 1993
ALTUNBAŞ, BERNA; KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Özelleştirmenin
Sermaye Piyasasına Etkisi, Sermaye Piyasası Kurulu
Yayını, Ankara, 1989
ARSLAN, İBRAHİM; « Özelleştirmenin Hukuki Boyutu ve
Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları», Prof.Dr. Halil
Cin’e Armağan, SÜHFY, Konya, 1995
41 YAVUZYİĞİT, H., “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Devletçilik ve Özelleştirme
Sorunları”, in. Sayıştay Dergisi, S. 34, p. 129
La Privatisation en Turquie et en France 193
BAYTAN, İLHAN; Özelleştirme (Hukuki Yapı, Uygulamalar, Sorunlar,
Öneriler), Ankara, 1999
BEESLEY, MICHAEL – LITTLECHILD, STEPHEN; Çeviren:
Nezihe SÖNMEZ, Özelleştirme İlkeleri, Sorunları ve
Öncelikleri, in. http://www.canaktan.org/ekonomi /
ozellestirme/kamu-ekonomisi-genisleme/beesley-neziheozellestirme.
htm
BİLGE, ALİ; “Türkiye’nin Özelleştirme Serüveni”, in. www.acikradyo.
com
BULUT, NİHAT; «Özelleştirme Uygulamaları Karşısında Sosyal
Devlet İlkesini Yeniden Düşünmek », EHFD, C.III, S.1,
1999
CANPOLAT, HASAN; “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu
Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Kavramı”, in. Hazine
Dergisi,Temmuz 1998, No.11
CHAPUS, RENE; Droit Administratif Générale, Montchrestien,
13éd. 1999
DEMİRKOL, İSMET; “Türkiye’de Özelleştirme Çalışmaları ve Çimento
Sektörü Uygulamaları”, in. http://www.atonet.org.
tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=205
DUPUIS, GEORGES – GUEDON, M. JOSE; Droit Administratif,
Armand Colin, 4éd., 1993
EROL, CENGİZ; «KİT’lerin Özelleştirme Sorunları ve Özelleştirmeye
Sistematik Bir Yaklaşım», in. www.arsiv.mmo.org.tr
ESEN, HİKMET; Fransa’da Özelleştirme Uygulamaları, Özelleştirmenin
Kurumsal Yapısı ve Gelirlerinin Kullanımı, Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı, Araştırma ve İncelemeler
Dizisi 20, 1999
FAVOREU, LOUIS – GAIC, PATRICK – GHEVONTIEN, RICHARD
– MESTRE, JEAN LOUIS – PFERSMANN,
OTTO – ROUX, ANDRE – SCOFFONI, GUY; Droit
Constitutionnel, Dalloz, 2e édition, 1999
FRANSIZ RESMİ GAZETESİ - http://www.journal-officiel.gouv.fr
194 Ebru Karaman [Annales XLII, N. 59, 163-195, 2010]
GİRİTLİ, İSMET – BİLGEN, PERTEV – AKGÜNER, TAYFUN;
İdare Hukuku, Der Yayınları, 2006
GÖKTAŞ, ABDÜLKADİR; “Arjantin ve Fransa’da Özelleştirme” in.
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md138/
INTARJANTIN%20VE%20FRANSA’DA%20OZELLESTIRME.
pdf
GÖZLER, KEMAL; İdare Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 12.
Bası, 2010
GÖZLER, KEMAL; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa, 7.
Bası, 2008
GÖZÜBÜYÜK, ŞEREF; Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 27,
Bası, 2008
HANKE, STEVE; Çeviren: Coşkun Can AKTAN, Özelleştirme
Tercihi: Bir Analiz, in. http://www.canaktan.org/canaktan_
personal/canaktan-arastirmalari/ozellestirme/
hanke-ozellestirme.htm
İMREN, ARZU; « Türkiye’de Özelleştirme Nerden Nereye »,
Türkiye’de Özelleştirme, Alfa 1996
İNAĞ, NİHAL; “Fransa’da Özelleştirme”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası, 1996
İSTANBUL TİCARET ODASI, “Türkiye’de Geçmişten Geleceğe
Özelleştirme Paneli” İstanbul, 2004, No: 26
KARATAŞ, CEVAT – ÖNİŞ, ZİYA; Dünyada Özelleştirme ve Türkiye,
Anadolu Matbaa, 1995
MORCEAU, JACQUES; Droit Administratif, Puf, 1999
OYAN, OĞUZ; «Özelleştirme Söylemi ve Gerçekler», Dünyada ve
Türkiye’de Özelleştirme, ODTÜ, Ankara, 1991
RUHİ, EMİN; 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet Ve Özelleştirme,
Nobel, 2003
RUHİ, EMİN; «Türkiye’de Özelleştirmenin Hukuksal Boyutu»,
EHFD., C.IX, S.3-4, 2005
SELİMOĞLU, ÖYKÜ; Türkiye’de geçmişten Geleceğe Özelleştirme
Paneli, İstanbul Ticaret Odası, 2004-26
La Privatisation en Turquie et en France 195
SERİM, BÜLENT; Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında
Özelleştirme, İzgi Yayınları, 1996
TAN, TURGUT; «Anayasal Ekonomik Düzen», Anayasa Yargısı,
Ankara, 1990
TAN, TURGUT; «KIT’lerin Özelleştirilmesi ve Sorunları», Amme
İdaresi Dergisi, C.25, S.1, Mart 1992
TANDIRCIPĞLU, HALUK; “Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme”,
in. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, C. 4, S.3, 2002
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı http://www.oib.
gov.tr/
VEDEL, GEORGES – DELVOLVE, PIERRE; Droit Administratif,
T.2, Puf, 1992
YALOVA, YÜKSEL; Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Işığında Özelleştirme,
Nobel, 2005
YASİN, MELİKŞAH; Uygulama ve Yargı Kararları Işığında Özelleştirmenin
Hukuki Rejimi, 2. Bası, Beta, Istanbul, 2007
YAŞAR, SÜLEYMAN; Özelleştirme, Beta, İstanbul, 2005
YAVUZYİĞİT, HİKMET; “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Devletçilik
Ve Özelleştirme Sorunları”, in. Sayıştay Dergisi, S. 34

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com