Buradasınız

ÇUKUROVALI ÂŞIK ALİ ANBARCI’NIN YÖRÜK ÜSTÜNE TÜRKÜLERİ

Ashig From Çukurova Ashing Ali Anbarci’s Folk Songs for Yörük People

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The tradition of minstrelsy and the literature of minstrelsy are of vital importance in terms of Turkish folk literature and Turkish culture. As a representative of this tradition, ashighave become an important representation of our thoughts and feelings from past to the future. The tradition is still continued in Çukurova region. Under the perspective of this tradition, ashigfrom Çukurova not only present old ashig master works but also present new works. Ashig Ali Anbarcı has an important place in Çukurova’s minstrelsy tradition. Ali Anbarcı, who has many works, is one of the (badeli) ashigs. Among the works of Ashig Ali, the folk songs, of which subjects are the lives of Yörük people, are notable. In these folk songs, data about the origins, daily lives, traditions, customs and beliefs of Yörük can be encountered. In this study, Ashig Ali Anbarcı’s folk songs, which he sings for Yörük people, are going to be examined thoroughly.
Abstract (Original Language): 
Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı Türk halk edebiyatı ve Türk kültürü açısından çok zengin bir değer ifade eder. Bu geleneğin temsilcisi olan âşıklarımız geçmişten geleceğe halkımızın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuşlardır. Âşıklık geleneği Çukurova yöresinde bugün hâlâ varlığını devam ettirmektedir. Çukurovalı âşıklar gelenek çerçevesinde, eski âşıkların usta malı eserlerinin yanında yeni ürünler de ortaya koymaktadırlar. Âşık Ali Anbarcı, Çukurova âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çok sayıda eseri olan Ali Anbarcı yöredeki badeli âşıklardandır. Âşık Ali’nin eserleri içerisinde Yörüklerin hayatlarını konu alan türküleri dikkate değerdir. Bu türkülerde Yörüklerin kökenleri, günlük yaşantıları, âdet, gelenek ve inanışları hakkında bilgilere rastlamaktayız. Bu çalışmada Âşık Ali Anbarcı’nın Yörükler üzerine söylediği türküleri üzerinde durulacaktır.

REFERENCES

References: 

Artun, Erman, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Karahan Kitabevi, Adana, 2012.
__________, Günümüzde Adana Âşıklık Geleneği (1966-1996) ve Âşık Feymani, Adana Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Adana, 1996.
Durbilmez, Bayram, Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Ürün Yayınları, Ankara, 2008.
Düzgün, Dilaver, Âşık Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2005.
Ekmekçi, Mansur, Yaşayan Çukurovalı Âşıklar ve Geleneğe Tabi Halk Şairleri Antolojisi, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Adana, 2006.
Günay, Umay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
Karakaş, Ayhan, Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikâyeli Türküler (Adana-Osmaniye), Basılmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, 2011.
Köprülü, M. Fuad, Edebiyat Araştırmaları 1, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.
Oğuz, M. Öcal, Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.
Özarslan, Metin, Erzurum Âşıklık Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.
Sakaoğlu, Saim, Türk Saz Şiiri, Türk Dili-Türk Halk Şiiri Özel Sayısı, ss.105-250, TDK Yayınları, Ankara, 1989.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com