Buradasınız

Satınalma Alternatiflerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Keskin Nişancı Tüfekleri Üzerine Bir Uygulama

Determining Purchasing Alternatives By Using Multivariate Statistical Techniques: An Application on Sniper Rifles

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Source determining applications loom large in purchasing management with increase in product variety. Because it is a wide variety of products, a lot of company and product alternatives even in the basic criteria needed to be, makes it difficult to identify the right suppliers. The purpose of this study was the before supplier selection process in purchasing management which of the alternative products can be compared in the light of a constant variable by using multivariate statistical methods. As an application Selection of sniper rifle is used. 25 sniper rifles, belonging to the 13 countries, are examined on performance values. The analysis of sniper rifles with the same caliber has demonstrated that two main groups were observed upto the analysis of four different variables. Finally in light of the findings, before selecting suppliers in purchasing management a conceptual process model is proposed.
Abstract (Original Language): 
Ürün çeşitliliğinin artması ile birlikte satın alma yönetiminde kaynak belirleme çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Zira ürünlerin çok çeşitli olması, temel ihtiyaç duyulan kriterlerde bile birçok firma ve ürün alternatifinin olması, doğru tedarikçinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı satın alma yönetiminde tedarikçilerin belirlenmesinden önce hangi alternatif ürünlerin sabit bir değişken ışığında karşılaştırılabilir olduğunun çok değişkenli istatistik yöntemler kullanılarak tespit edilmesidir. Çalışmada uygulama olarak keskin nişancı tüfeği seçimi konusu işlenmiştir. 13 ülkeye ait 25 tüfek performans değerlerine bağlı olarak incelenmiştir. Yapılan analiz ile aynı çapa sahip tüfeklerin dört değişkene bağlı olarak incelenmesinde iki ana grup oluştuğu gözlenmiştir. Sonuçta elde edilen bulgular ışığında satın alma yönetiminde tedarikçi seçimine kadar süreç için kavramsal bir model önerilmiştir.
369
382

REFERENCES

References: 

Barrat C. ve Whitehead M. (2004). Buying for Business Insights in Purchasing and Supply
Chain Management John Wiley and Sons, USA.
Dağdeviren M., Yavuz S., Kılınç N. (2009). “Weapon Selection Using The AHP And
TOPSIS Methods Under Fuzzy Environment”. Expert Systems With Appliacations, doi:
10.1016/j.eswa.2008.10.016.
Doğan, İ. (2003). “Kuzularda Büyümenin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi”.
Uludağ Üniversitesi Dergisi, 22 (1-2-3), 33-37.
Filiz, Z. ve Çemrek, F. (2005). “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye’nin Karşılaştırılması”.
7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul.
Johnson R.A. ve Wichern D.W. (1998). Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice
Hall, US.
Kalaycı Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (4.Baskı). Ankara:
Asil Yayın Dağıtım.
Özdamar K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2 (Çok Değişkenli
Analizler) (5.Baskı). Kaan Kitabevi.
Pooler V.H., Pooler D.J. ve Farney S.D. (2004). Global Purchasing and Supply Management
Fulfill the Vision (Second Edition). Boston: Kluwer Academic Publichers,.
Quayle M. (2006) Purchasing and Supply Chain Management Strategies and Realities
Hershey PA, USA: IRM Press.
Scheuing E.F. (1989) Purchasing Management Prentice HallEnglewood Cliffs, NJ.
Sharma S. (1996) Applied Multivariate Techniques, JohnWiley&Sons, Inc, US
Shepard, R. N. (1962) The Analysis Of Proximities: Multidimensional Scaling With An
Unknown Distance Function. Psychometrika, 27(2), 125-140.
Wilkermaier F. (2003) An Introduction to MDS. Sound Quality Research Unit.
Yenidoğan Gürçaylılar, T. (2008) “Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme
Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma”. Akdeniz İ.İ.B.F.
Dergisi. (15), 138-169.
382 / Serhat BURMAOĞLU
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 369-382
Young W.Y. (2007) Multidimensional Scaling. http://forrest.psych.unc.edu/, Erişim Tarihi:
20.01.2009.
Yılmaz Ö., Kaya V. (2005). “Genişleme Sürecindeki Avrupa Birliği: Ekonomik Performansa
Dayalı Kümeleme Analizi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
5(1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com