Buradasınız

Lider-Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi

The Relationship between Leader-Member Exchange and Conflict Management Style

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the quality of leader-member exchange and conflict management style which is often used by leaders, and to examine whether there is a statistically significant relationship between leader-member exchange and conflict management style which is often used by leaders. At the result of research; the quality of leader-member exchange was found quite highly, problem solving was determined as conflict management style which is often used by leaders, and a statistically significant and positive relationship was found between leader-member exchange and conflict management style which is often used by leaders.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lider-üye etkileşiminin kalitesini ve örgüt içerisindeki çatışmayı yönetmede liderler tarafından sıklıkla kullanılan çatışma yönetim stilini belirlemek ve lider-üye etkileşimi ile lider tarafından sıklıkla kullanılan çatışma yönetim stili arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda; lider-üye etkileşiminin kalitesi oldukça yüksek bulunmuş, liderlerin sıklıkla kullandıkları çatışma yönetim stili problem çözme olarak belirlenmiş ve liderüye etkileşimi ile belirlenen çatışma yönetim stili arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Alexander, D., C. (1995). “Conflict Management Styles of Administrators in Schools for
the Deaf: Teacher Perceptions of Job Satisfaction”. Unpublished Document. Gallaudet
University.
Baron, R., A. ve Greenberg, J. (1989). “Behavior in Organizations: Understanding and
Managing the Human Side of Work”. 3th. Ed., Boston: Allyn Bacon Inc.
Baykal, K. ve Kovancı, A. (2008). “Yönetici ve Astlar Arasındaki Çatışmanın Çözümüne
Yönelik Bir Araştırma ”. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3(3), ss. 21-38.
Case, R. (1998). “Leader Member Exchange Theory and Sport: Possible Applications”.
Journal of Sport Behavior, 21 (4), 387-396.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
350 / Enstitüsü Dergisi 2011 15 (2): 337-352 Fatih KARCIOĞLU
Cem KAHYA
Cevrioğlu, E. (2007). “Lider-Üye Etkileşimi ile Bireysel ve Örgütsel Sonuçlar Arasındaki
İlişki: Ampirik Bir İnceleme” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Afyonkarahisar:Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
Ceylan A., Özbal S., Dinç A., Kesgin M. (2005). “Lider-Üye Etkileşimi ve Güvenin
Psikolojik Güçlendirmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma”. İÜ. İşletme Fakültesi İşletme
İktisadı Enstitüsü Dergisi, Sayı: 50, ss. 25-40.
Çalışkan, S. C. (2008). “Yöneticilerin Bireysel Yetkinliklerinin Liderlik Tarzları ve
Lider Üye Etkileşimine Verdikleri Önem Üzerindeki Etkileri ve Bu Etkileşimde Kültürel
Varsayımların Rolü” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dansereau, F., Graen, G., Haga, W. (1975). “A Vertical Dyadic Linkage Approach to
Leadership within Formal Organizations: A longitudinal investigation of the role making
process”. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 46-70.
Dionne, L. (2000). “Leader-Member Exchange (LMX): Level of Negotiating Latitude
and Job Satisfaction” (Unpublished Document), Shippagan: Universite de Moncton.
Erdem, F., S. (2008). “Organizasyonlarda Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Üzerindeki Etkilerinde, İzlenim Yönetimi Davranışının Rolü: Kayseri’de
Hizmet Sektöründe Bir Araştırma” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kayseri:
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Eren, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş.
Genç, N. ve Demirdöğen, O. (1996). Yönetim El Kitabı, Erzurum: Birey Yayıncılık.
Graen, G., B., Cahsman, J. (1975). “A role-making model of leadership in formal
organizations: A development approach”. In J.G. Hunt & L.L. Larson (Eds.). Leadership
frontiers, Kent, OH: Kent State University.
Graen, G., B. (1976). “Role-making processes within complex organizations”. In M.D.
Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, Chicago: Rand
McNally.
Graen, G., B., Uhl-Bien, M. (1995). “Relationship-based approach to leadership:
Development of leader-member exchange (LMX) theory over 25 years: Applying a
multilevel, multi-domain perspective”. Leadership Quarterly, 6, 219-247.
Karataş, S. (2007). “Afyonkarahisar İli Merkez İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf
ve Branş Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemine İlişkin Görüşleri”.
Üniversite ve Toplum Dergisi, 7(2). www.universite-toplum.org.
Lider-Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi 351
Green, C. (2008). “Leader Member Exchange and the Use of Moderating Conflict
Management Styles: Impact on Relationship Quality”. International Journal of Conflict
Management, 19(2), 92-111.
GROSS, M., A., GUERRO, L., K. (2000). “Managing Conflict Appropriately And
Effectively: An Application of the Competence Model to Rahim’s Organizational Conflict
Styles”. The International Journal of Conflict Management, 11 (3), 200-226.
Barbuto, Jr., J., E., Phipps, K., A., Xu, Y. 2010. “Testing Relationship between Personality,
Conflict Styles and Effectiveness”. International Journal of Conflict Management, 21(4),
434-447.
Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Liden, R., Graen, G. (1980). “Generalizability of the Vertical Dyad Linkage Model of
Leadership”. Academy of Management Journal, 23 (3), 451- 465.
Liden, R., C., Sparrow, R., T., Wayne, S., J. (1997). “Leader-member Exchange theory:
the past and potential empowerment on the relations between the job, interpersonal
relationships, and work outcomes”. Journal of Applied Psychology, 85 (3), 407-416.
Martin, R., Thomas, G., Charles, K., Epitropaki, O., McNamara, R. (2005). “The Role
of Leader-Member Exchanges in Mediating The Relationship Between Locus of Control
and Work Reactions”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol.: 78,
141-147.
Maslyn, J., M., Uhl-Bien, M. (2001). “Leader-Member Exchange and Its Dimensions:
Effects of Self-Effort and Other’s Effort on Relationship Quality”. Journal of Applied
Psychology, 86 (4), 697-708.
Murphy, S., M., Wayne, S., J., Liden, R., C., Erdogan, B. (2003). “Understanding Social
Loafing: The Role of Justice Perceptions and Exchange Relationships”. Human Relations,
Vol: 56, No: 1, 61-84.
Northouse, P., G. (1997). “Leadership: Theory and Practice”. Thousand Oaks Ch. 7: Sage
Publications.
Northouse, P., G. (2001). “Leadership Theory & Practice”. 2nd ed., Thousand Oaks CA:
Sage Publications.
Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (1996). “Örgütsel Davranış”. Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Sağlık
ve Bilimsel Araştırma Vakfı, Yayın No: 11. Eskişehir.
Özkalp, E., Sungur, Z., Özdemir, A., A. (2009). “Conflict Management Styles of Turkish
Managers”. Journal of European Industrial Training, Vol: 33, No: 5, 419-438.
Özmen, F. (1997). “Fırat ve İnönü Üniversitelerinde Örgütsel Çatışmalar ve Çatışma Yönetimi
Yaklaşımı”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Elazığ.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
352 / Enstitüsü Dergisi 2011 15 (2): 337-352 Fatih KARCIOĞLU
Cem KAHYA
Rahim, M., A. (1983). “A Measure of Styles of Handling Interpersonal Conflict”. Academy
of Management Journal, 26 (2), 368-376.
Rahim, M., A. (1985). “A Strategy for Managing Conflict in Complex Organizations”.
Human Relations, 38 (1), 81-89.
Rahim, M., A. (2001), “Managing Conflict in Organizations”. (3rd Edition). Westort, CT:
Quorum.
Scandura, T., A., Graen, G. (1984). “Moderating Effects of Initial Leader-Member
Exchange Status on the Effects of a Leadership Intervention”. Journal of Applied
Psychology, 69, 428-436.
Seval, H. (2006). “Çatışmanın Etkileri ve Yönetimi”. Kırgızistan Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, ss. 245-254.
Sirivun, U. (2001). “An Investigation of The Primary and Secondary Conflict Management
Style Preferences of Men and Women in The Role of Local Managers”. (Unpublished
Document). International Managers and College Students in Thailand, Nova Southeastern
University.
Taslak, S. (2008). “Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik
Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, ss. 121-144.
Üngören, E. (2008). “Örgütsel Çatışma Yönetimi Üzerine Konaklama İşletmelerinde Bir
Araştırma”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), ss. 880-909.
Üngören, E., Cengiz, F., Algür, S. (2009). “İş Tatmini ve Örgütsel Çatışma Yönetimi
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma”.
Elektronik Sosyal Bilimler dergisi, 8(27), ss. 36-56.
Yelkikalan, N. (2006). “Aile Şirketlerinde Çatışma ve Bir Çözüm Önerisi: Stratejik
Planlama”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) 2, ss. 195-209.
Yu, D., Liang, J. (2004), “A New Model for Examining The Leader-Member Exchange
(LMX) Theory”. HRDI, 7(2), 251-264.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com