Buradasınız

Türkiye İle İran Arasındaki Ticari İlişkileri Etkileyen İktisadi ve Psikolojik Faktörler

The Economical and Psychological Factors Affecting Turkey-Iran Commercial Relations

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most important factors affecting globalization and regional cooperation is the level of trade relations. Türkey and Iran are the two most important actors in terms of economics, social and political effects in the Middle East. It is important to analyze the factors effecting commerce and other relations between two countries. Because Iran’s relations with Turkey cause both positive and negative influences in the Middle East, the Caucasus, the European Union and the U.S. The article examines the exchange rate as a basic economic variable and religion, language, culture, level of education, political system and industrial development indexes as psychological variables. First of all, the cross-sectional analysis on 30 countries exporting from Turkey, including Iran, will be inducted. Then Turkey and Iran commercial relations will be examined by time series analyses between 1960 and 2010.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşmeyi ve bölgesel işbirliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ticari ilişkilerin düzeyidir. Türkiye ve İran bölgenin hem iktisadi, hem sosyal hem de siyasi açıdan en önemli iki aktörüdür. Bu iki ülke arasındaki ticari ve diğer ilişkileri etkileyen faktörleri analiz etmek önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye ile İran ilişkileri hem Ortadoğu ve Kafkasya hem de Avrupa Birliği ve ABD üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler doğurabilecek özelliktedir. Bu çalışmada, Türkiye ve İran’ın ticaretini etkileyen temel iktisadi değişken olarak döviz kuru ve psikolojik faktör olarak da din, dil, kültür, eğitim seviyesi, politik sistem ve endüstriyel gelişmişlik boyutları incelenmiştir. Öncelikle Türkiye’nin İran da dahil, ihracat yaptığı 30 ülke üzerinde yatay kesit analizleri yapılacaktır. Daha sonra da, Türkiye ile İran arasındaki ticaret analizi 1960-2010 yılları arasında zaman serisi analizleriyle test edilecektir.

REFERENCES

References: 

Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance (Second Edition). New York:
Cambridge University Press.
Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (Fıfth Edition). New Jersey: Prentice Hall.
Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics (Third Edition). Irwin: McGraw-Hill.
Gödekmerdan, L. (2012). “Psikolojik Mesafenin Uluslararasılaşma Sürecindeki Rolü
ve Uluslararasılaşma Stratejisi Seçimindeki Etkisi: Türkiye’nin İhracatı
Üzerinde Bir Araştırma”. (Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
Haeryan, A. M. (2007). “İran ile ECO’ya Üye Olan Ülkelerin Arasındaki Ticari İlişkilerin
Değerlendirilmesi 1992-2005 Arası”. İktisadi Araştıma Dergisi, 4(4), 27-
52.
Adnan, H. Q. (2012). “Exports, Imports And Economic Growth in China: An ARDL
Analysis”. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(1),
42-55.
Medhuşi, M. TARI, G. (2007). “Mazandadan İlinin Petrol Dışı İhracat Stratejisi”. Ticari
Araştırmalar Dergisi, 44, 195-233.
Nazemi, F. (2009). “Petrol Dışı İhracat Üzerinde Makro-Değişkenlerin Etkisi”. Endüstriyel
Yönetim Dergisi, İslami Azad Üni. İnsani Bilimler Fak. Sanandac
Şübesi, 10, 105-117.
Erdoğan, S., Bozkurt, H. (2009). “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Mgarch Modelleri
İle Bir İnceleme”. Maliye Finans Yazıları, 23(84), 135-172.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
360 / Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 347-360 Kerem KARABULUT
Ali SHAHINPOUR
Tuncer, İ. (2002). “Türkiye’de İhracat, İthalat ve Büyüme: TODA-YAMAMOTO Yöntemiyle
Granger Nedensellik Analizleri (1980-2000). sosyalbilimler.cukurova.
edu.tr/dergi.asp?dosya=56.
Peker, O., Hotunluoğlu, H. (2009). “Türkiye’de Cari Açığın Nedenlerinin Ekonometrik
Analizi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3),
221-237.
Yapraklı, Ş. (2010). “Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri:
Sınır Testi Yaklaşımı”. Ankara Üniversitesi SBF. Dergisi, 65(4),
142-163.
İhracat: www.tuik.gov.tr (21.06.2012).
GDP, POP: http://databank.worldbank.org/ddp/exportData(24.06.2012).
EXCH: http://databank.worldbank.org/ddp/exportData( 24.06.2012).
Din:http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clkelere_g%C3%B6re
M%C3%BCsl%C3%BCman_n%C3%Bcfusu (26.06.2012).
politik sis: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2010. 26.06.2012.
kültür.b http://geert-hofstede.com/countries.html 25.06.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com