Buradasınız

Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları

The secondary school second grade students attitudes towards complex numbers their misconceptions abaut and common errors in complex numbers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to identify the secondary school second grade students’ misconceptions in complex numbers; their common errors and attitudes towards complex numbers. Besides, it is also aimed to elaborate whether there is a relation between the students’ attitudes and their errors in complex numbers. The means of data collection used for the study are a twenty-item Complex Numbers Attitude Criterion and a fifteen-item Complex Number Diagnostic Test. The Complex Numbers Attitude Criterion’s Cronbach Alpha coefficiency of reliability is .94. In the factor analysis of validity, the criterion is one dimensional. The Complex Numbers Diagnostic Test’s Cronbach Alpha coefficiency of reliability is .73. For validity, expert opinion has been taken. SPSS 11.5 has been used for the analysis of research data. The seconday school second grade students’ misconceptions are identified. Their attitude towards complex numbers is rather positive. There is positive correlation between students’ attitude towards complex numbers and their misconceptions of complex numbers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısma 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim II. sınıf öğrencilerinin karmasık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ile ortak hataları ve karmasık sayılara yönelik tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin karmasık sayılara yönelik, tutumları ile kavram yanılgıları arasında bir iliski olup olmadığını arastımak amacıyla yapılmıstır. Veri toplama araçları olarak arastırmacılar tarafından gelistirilen 20 maddelik Karmasık Sayılar Tutum Ölçeği ile kavram yanılgısı ve hataların belirlenmesinde 15 maddelik Karmasık Sayılar Teshis Testi kullanılmıstır. Karmasık Sayılar Tutum Ölçeğinin güvenirliğinde Cronbach Alpha katsayısı .94 'tür. Yapı geçerliği için yapılan faktör analizinde ölçek tek boyutlu çıkmıstır. Karmasık Saydar Teshis Testinin güvenirliğinde Cronbach Alpha katsayısı .73 'tür. Geçerlik için ise uzman görüsü alınmıstır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 11.5 paket programı kullanılmıstır. Karmasık sayılar konusunda ortaöğretim II. sınıf öğrencilerinin sahip oldukları kavram yanılgıları tespit edilmistir. Karmasık sayılara yönelik tutumların olumluya yakın olduğu ve karmasık sayılara yönelik tutumla karmasık sayılar konusundaki kavram yanılgıları arasında pozitif yönde manidar bir iliski olduğu belirlenmistir.