Buradasınız

REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

A STUDY OF ADVERTISEMENT IN TERMS OF TOURİSTS’ BUYING BEHAVIOURS

Journal Name:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Advertisement is one of the most efficient tools that hotel enterprises can use to introduce products and services to consumers and to be differet from their rivals in today’s competative conditions. Study aims to investigate the factors affecting tourists’ buying behaviours, buying decision process and effects of advertisement on their buying behaviours. The result of this study concludes that tourists’ buying decision process is especially influenced by advertisement messages adressing senses. In addition, this study claims that effectiveness of advertisements depends on choosing right medium that is popular and dependable in the minds of target tourist groups.
Abstract (Original Language): 
Günümüz rekabet koşullarında, otel işletmelerinin pazarladıkları ürün ve hizmetleri tüketicilere duyurmak, tan›tmak ve rakiplerinden farklılaşmak amacıyla kullanabilecekleri en etkili tan›t›m araçlar›ndan biri reklamd›r. Bu çalışma da, turistlerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, turistlerin sat›n alma karar süreci ve reklam›n turistlerin satın alma davranışları bak›m›ndan etkileri incelenmektedir. Çalışma sonucunda turistlerin, sat›n alma karar sürecinde özellikle duygulara hitap eden reklamlardan etkilendikleri, ayrıca reklamın etkinliğinin doğru reklam aracının seçilmesine bağlı olarak arttığı ortaya konulmaktadır.