Buradasınız

AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNDEN ÖRNEKLER

UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN UNION AND EXAMPLES OF TRAKYA REGION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The cooperation between university and industry has begun nascent with the British industry revolution which was the starting point of modern industry. During the 1975-1985 period, the importance of university-industry research cooperation which has become widespread gradually since 1970s has increased even more at present. The necessity of new scientific knowledge enhances the relationship between industry and academic units. This is specially the case as a considerable distribution of scientific and technical knowledge within Small and Medium Enterprises (SMEs) is needed. In this study, first, the cooper2ation between university-industry in the world will be tackled, and then the development of university-industry cooperation in Turkey will be analysed. In this framework, the contribution of the European Union integration process to this cooperation will be examined and the university-industry cooperation in Trakya Region will be evaluated
Abstract (Original Language): 
Üniversite sanayi işbirliği, modern sanayinin çıkış noktası olan İngiliz sanayi devrimiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. 1975-1985 döneminde 1970’lerden bu yana gittikçe yaygınlaşan üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin önemi günümüzde bir kat daha artmıştır. Yeni bilimsel bilgiye duyulan ihtiyaç, sanayi ve akademik kurumlar arasındaki bağlantıyı artırmaktadır. Özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) içinde bilimsel ve teknik bilginin önemli ölçüde dağılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada dünyada üniversite-sanayi işbirliği önce ele alınacak, daha sonra Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimi incelenecektir. Bu çerçevede Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin bu işbirliğine getirdiği katkılar mercek altına alınacak ve bu çerçeveden Trakya Bölgesinde yaşanan üniversite sanayi işbirliği değerlendirilecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

The cooperation between university and industry has begun nascent with the British industry revolution which was the starting point of modern industry. During the 1975-1985 period, the importance of university-industry research cooperation which has become widespread gradually since 1970s has increased even more at present. The necessity of new scientific knowledge enhances the relationship between industry and academic units. This is specially the case as a considerable distribution of scientific and technical knowledge within Small and Medium Enterprises (SMEs) is needed. In this study, first, the cooper2ation between university-industry in the world will be tackled, and then the development of university-industry cooperation in Turkey will be analysed. In this framework, the contribution of the European Union integration process to this cooperation will be examined and the university-industry cooperation in Trakya Region will be evaluated

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com