Buradasınız

BÖLGESEL KALKINMADA KADIN GIRIŞIMCILIĞININ ROLÜ

THE ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In recent years, during these social, economic and legal developments, women have become an indispensable part of business life. Entrepreneurship development for women is seen as a solution to unemployment for women and as a solution to gaining economic independence of women by obtaining their earnings. On our work, concept of entrepreneurship and women's entrepreneurship and causes of entrepreneurship will be addressed. The profile of women's entrepreneurship and the challenges faced by women entrepreneurs in the process of the financing and entrepreneurship is aimed to be done with the survey which is performed in Edirne province. This study is expected to contribute to the realization of the potential for entrepreneurial women.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dünyada yaşanan sosyal, ekonomik ve hukuksal gelişmeler kadınları iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Kadınlara yönelik girişimciliğin geliştirilmesi, kadın işsizliğine karşı çözümün ve kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik bağımsızlık kazanmalarının bir aracı olarak görülmektedir. Çalışmamızda girişimcilik kavramı ve kadın girişimciliği ve bu girişimciliğin nedenleri ele alınacaktır. Gerçekleştirilen anket çalışması ile Edirne ili’ndeki kadın girişimciliği profilinin belirlenmesi ve kadın girişimcilerin finansman ve girişimcilik sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın kadınlardaki girişimcilik potansiyelinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akın A, Zor İ, (2009), İşletmecilik Eğitiminin Bireyin Girişimci Niteliklerinin Geliştirilmesine Etkileri, İş-Güç”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11 (1).
Arıkan S, (2004), Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara. Baştürk Ş, (2003), Türkiye'de Girişimci Olmak: "Cevdet Bey Ve Oğulları" Romanında Cevdet Bey İle Nusret Çekişmesi Üzerine İlk Notlar, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (1).
Can Y, Karataş A, (2007), Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Grişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı.
Constant A, Shachmurove Y, Zimmermann F, (2007), What Makes an Entrepreneur and Does it Pay? Native Men, Turks, and Other Migrants in Germany, International Migration, 45 (4): 71–100.
Çetin, C, (1996), Yeniden Yapılanma-Girişimcilik-KOBİ’ler ve Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul.
Dolanay S S (2009) Schumpeter Sisteminde Yenilikler, Ekonomik Gelişme Ve Devresel Hareketler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1 (2), 171-188.
Ecevit Y, (1993), Kadın Girişimciliğinin Yaygınlaşmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Kadın Girişimciliği Özendirme ve Destekleme Paneli, Devlet Bakanlığı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Eğitim Serisi Yayınları, 74.
Ecevit Y, Türkiye’de Kadın Girişimciliğine Eleştirel Bir Yaklaşım, (2007), Uluslararası Çalışma Ofisi Yayınları, Ankara.
Ergüneş N, (2011), Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi, Kapitalizm ve Ataerkillik ve Kadın Emeği, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul.
Gürol A, (2000), Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Atılım Üniversitesi, 2.
Hisrich D R ve Peters M P, (2002) , Entrepreneurship, Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, USA.
İlter B, (2008), Girişimcilik Sürecinde Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizi: Kagider Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Doktora Tezi.
Kentlerde Kadınların İş Yaşamına katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, (2000), TC. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
Kutanış R Ö, (2003), Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler, 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Kocatepe Üniversitesi, 59-69.
Küçükaltan D, (2009), Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1 (4):21-28.
Littunen H, (2000), Entrepreneurship and the Characteristiccs of the Entrepreneurial Personality, International Journal of Entrepreneurial Behavior Research, 6 (6):295- 299.
Ljunggren E, Kolvereid L, (1996), New Business Formation: Does Gender Make a Difference?, Women in Management Review, 11(4):3-12.
Mesleki Gelişim-Girişimcilik, (2011), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Müftüoğlu T, (2000), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Ders Kitapları Yayın no:18.
Nayır D Z, (2008), “İşi ve Ailesi Arasındaki Kadın: Tekstil ve Bilgi İşlem Girişimcilerinin Rol Çatışmasına Getirdikleri Çözüm Stratejileri,” Ege Akademik Bakış, 8 (2): 631-650.
Özar Ş, (2005), GAP Bölgesi’nde Kadın Girişimciliği, GAP-GİDEM Yayınları, Ankara.
Öztürk S, (2010), Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2 (2), 80-93.
Saraçoğlu M, Duran C, (2009) Yaratıcı Girişimcinin Gelişiminde Çevrenin Rolü, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (30), http://www.esosder.org/, E. T.: 03.04.2012.
Schumpeter J A, (1980), Theory of Economic Development, Transaction Publishing, England.
12
Soysal A, (2010), Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Karşılaştıkları Sorunlar Ve İş Kuracak Kadınlara Öneriler: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5 (1):71-95. Soysal A, (2010), Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(1): 83-114. Thompson P, Evans D J, Kwong C C Y, (2010), Education and Entrepreneurial Activity: A Comparison of White and South Asian Men, International Small Business Journal, 28 (2), 147-162. Tutar H, Küçük O, (2003), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara. Waring J, Brierton J, (2011), Women's Enterprise and the Scottish Economy, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3 (2):144-163.
Veysel A, Kandemir, T, (2008), Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 209-230.
Yücel F, Ata AY, (2006), Bölgesel Kalkınma Stratejileri Açısından Fuarcılık: Birinci ve İkinci Çukurova Sanayi Fuarlarının Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi S.B.E Dergisi, 505-522.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/wo..., E. T.: 09.04.2012
http://www.edirnemissabunu.org/, E.T.: 15.05.2012
http://www.osmanlimisksabun.com/, E.T.: 11.05.2012
http://www.etso.org.tr/, E.T.: 13.04. 2012

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com