Buradasınız

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE GÜVENLİK VE SAVUNMA İLİŞKİLERİ

THE EUROPEAN UNION AND TURKEY SECURITY AND DEFENSE RELATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey, as a reliable NATO ally, made a great contribution to the security of Europe during the Cold War. It is a truth that Turkey will make the same contribution in case it is accepted to the EU. The EU’s Europe Security and Defense Policy (ESDP) has been shaped in relation to the new security and defense parameters which aroused after the Cold War. Turkey can have an impact on the new policy as an ally. Turkey has backed up the development of the EU Common Security and Defense Policy with the approval of ESDP created in the EU and the EU Lisbon Treaty in 2009. Meanwhile, NATO supports a strategic cooperation between Turkey and the EU. The problems about security on earth make it an imperative for Turkey and the EU to improve their strategic cooperation on security and defense areas.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, güvenilir bir NATO müttefiki olarak, Soğuk Savaş süresince Avrupa güvenliğine büyük katkı yapmıştır. Türkiye’nin aynı katkıyı AB üyesi olması durumunda da yapacağı bir gerçektir. AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. Şekillenme de Türkiye’nin bir müttefik olarak katkısı olabilir. Türkiye AB içinde geliştirilen AGSP’nın ve AB Lizbon antlaşmasının 2009 yılında onaylanması ile birlikte AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının gelişimini desteklemiştir. Aynı zamanda NATO, Türkiye ile AB arasındaki stratejik işbirliğini desteklemektedir. Dünya’daki güvenlik ile ilgili olaylar, AB ile Türkiye’nin güvenlik ve savunma alanındaki stratejik ortaklığının daha da derinleşmesini zorunlu kılmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ALKOÇ, P. (2008). Avrupa güvenliğinde Türkiye’nin değişen konumu; AGSP ve Türkiyeç
(Basılmamış Yüksek Lisan Tezi). Başkent Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
AKÇADAĞ, E. (2010). NATO ve AB: Ortaklar mı,Rakipler mi?. Bilge Adam Stratejik Araştırmalar
Merkezi Yayınları. İstanbul.
AKÇAY, E. (2011). AB’nin tarihsel gelişimi ve ortak dış ve güvenlik politikası. Süleyman Demirel
Üniv,Vizyoner Dergisi, Isparta,s.215.
ÇAYHAN E. (2002). Avrupa güvenlik ve savunma politikası ve Türkiye. Akdeniz Üniv.İ.İ.B.F Dergisi,
Antalya, s3.
DEMİRDÖĞEN Ü. (2002). Nice Zirvesi sonrasında AGSP ve Türkiye. İstanbul Kültür Üniversitesi
Dergisi.İstanbul.
DOĞAN, N. (2003). Avrupa güvenliğinde son gelişmeler ve Türkiye; Güvenlik ve savunma endişeleri
açısından Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi. İ.Ü.Siy. Bil.Fak.Dergisi, No:29.İstanbul.
EFE, H.(2003). AB’nin gelişen güvenlik ve savunma politikası ve Türkiye”,Gazi Üniv.İ.İ.B.F
Dergisi.Ankara.
GENÇ M, & Özdal B.(2005). Avrupa güvenlik ve savunma politikası’nın Türkiye-AB ilişkisine etkisi,
Alfa Akademik Yayınları.
GİRGİNER, M.C. (2009). Nato-AB ilişkileri bağlamında Türk dış politikası karar alma sürecinin
analizi. (Basılmamış Doktora Tezi). İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitütsü. İstanbul.
KANTÖRÜN, U. (2010). AB’nin Güvenlik Politikasında Türkiye’nin Rolü. Bilge Adam Stratejik
Araştırmalar Merkezi Yayınları. İstanbul.
ÖZLEM, K.. (2005). Avrupa’da güvenlik politikalarının oluşum süreci ve NATO-AB-Türkiye ilişkileri
açısından analizi. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi. Ankara .
STRATEJİK Araşırmalar Enstitüsü Yayınları.(2010). NATO’nun yeni güvenlik stratejisi ve Türkiye”
TANGÖR, B. (2008). Avrupa Birliği’nin güncel sorunları ve gelişmeler. Seçkin yayınları. Ankara.
TANGÖR.B.Candan T, Göçmen İ, Tezcan E …..Özcan M. (2012). Avrupa birliği
tarihçe,teoriler,kurumlar ve politikalar. Seçkin yayınları, Ankara. 579-583
TUĞTAN M.A,Özdemir D, Talu N,Semerci P…….. (2011). Avrupa Birliği’ne giriş,tarih,kurumlar ve
politikalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,İstanbul.257-275
T.C GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI.(2004) ”Türkiye, NATO ve AB Perspektifinden Kriz
Bölgelerinin İncelenmesi ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri” Sempozyumu Bildirileri Kitabı ,Genel Kurmay
Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Yayınları.Ankara.
ZHUSSIPBEK, Galym.(2009). Avrupa güvenlik ve savunma politikası’nın tanımı ve düşünsel arka
planı,Uluslararası Hukuk ve Politika Yayınları.cilt:9

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com