Buradasınız

Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçleri ve Etkinliklere Yönelik Görüşleri

Mathematics Teachers’ Views Concerning Model Eliciting Activities, Developmental Process and the Activities Themselves

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study carried out on the purpose of identifying secondary mathematics teachers’ views regarding use of Model Eliciting Activities (MEAs) in lessons, teachers were studied. Data were collected through focus group interviews conducted before and after a workshop where MEAs were introduced and designed. In the first focus group interview, the participants trying to define MEAs with reference to the words MEA included used the statements such as problem solving, teaching process and product generating. In the last focus group interview, the teachers expressing that they could benefit from MEAs at the beginning or at the end of the subject and in the scope of term papers or project works. The participants stated that they could use MEAs in the lessons due to reasons like catching students’ attention and integrating different mathematical or interdisciplinary subjects. It is suggested whether the views of teachers change or not can be studied after they implement MEAs in their lessons.
Abstract (Original Language): 
Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliklerine (MOElere) ve derslerde kullanımlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, on yedi öğretmen ile çalışılmıştır. Veriler MOElerin tanıtım ve tasarımının gerçekleştirildiği bir çalıştayın öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. İlk odak grup görüşmesinde MOEleri içerdiği kelimelerden hareketle tanımlamaya çalışan katılımcılar, problem çözme, öğretim süreci ve ürün oluşturmaya yönelik ifadeler kullanmışlardır. Son odak grup görüşmesinde ise MOEleri konunun başında ya da sonunda, dönem ödevi veya projeler kapsamında kullanabileceklerini belirten öğretmenler, konunun uygunluğu ve zamana bağlı olarak kullanım sıklığına karar vereceklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar öğrencilerinin ilgilerini çekmek, farklı matematik konularını ya da disiplinler arası konuları bütünleştirmek gibi sebeplerle derslerde MOEleri kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin derslerinde MOEleri uygulamalarının ardından, söz konusu görüşlerinde değişiklik olup olmadığının araştırılması önerilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Chamberlin, S. A., & Moon, S. M. (2006). Model-eliciting Activities: An Introduction to Gifted
Education. Journal of Secondary Gifted Education. 17. 37-47.
Chamberlin, S. A., & Moon, S. M. (2008). How does the problem based learning approach
compare to the model eliciting activity approach in mathematics instruction?
International Journal of Mathematics Teaching and Learning.
http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/chamberlin.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 3 Mart).
Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçleri ve … 321
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 300 – 322, Yaz 2013, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 2, Issue 1, p. 300 - 322, Summer 2013, BARTIN-TURKEY
Doerr, H. M. & O’Neil. (2011). A Modelling Approach To Developing An Understanding Of
Average Rate Of Change. https://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/6/CERME7-
Doerr&ONeil.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 15 Mart).
Doruk, B. K. (2010). Matematiği Günlük Yaşama Transfer Etmede Matematiksel Modellemenin
Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Eraslan, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinlikleri ve
Bunların Matematik Öğrenimine Etkisi Hakkındaki Görüşleri. İlköğretim Online. 10 (1),
364-377.
Eraslan, A. (2012). Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Modeling Processes on a
Model Eliciting Activity. Educational Sciences: Theory & Practice. 12(4), 2953-2968.
Eric, C. C. M. (2008). Using Model-Eliciting Activities For Primary Mathematics Classroom. The
Mathematics Educator. 11 (1/2). 47-66.
Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. New York: State
University of New York Press.
Kaiser, G., & Sriraman, B. (2006). A Global survey Of International Perspectives On Modelling In
Mathematics Education. ZDM. 38 (3), 302-310.
Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme
sürecinde incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Lesh, R., & Caylor, B. (2007). Introduction To Special Issue: Modeling As Application Versus
Modeling As A Way To Create Mathematics. International Journal of Computers for
Mathematical Learning. 12 (3), 173-194.
Lesh, R., & Doerr, H.M. (2003). A modeling perspective on teacher development. In R. A. Lesh
& H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on
mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Lesh, R., & Harel, G. (2003). Problem Solving, Modeling, And Local Conceptual Developing.
Mathematical Thinking And Learning. 5 (2&3), 157-189.
Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A., & Post, T. (2000). Principles for Developing Thought-
Revealing Activities for Students and Teachers. In A. Kelly, & R. Lesh. (Eds.), Handbook of
Research Design in Mathematics and Science Education (pp. 591-645). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Lesh, R., & Yoon, C. (2004). Evolving communities of mind-in which development involves
several interacting and simultaneously development strands. Mathematical Thinking
and Learning. 6(2), 205-226.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). Ortaöğretim matematik (9-12. Sınıflar) dersi öğretim
programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
Mousoulides, N. (2007). A Modeling Perspective in the Teaching and Learning of Mathematical
Problem Solving. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Cyprus.
Mousoulides, N., Christou, C., & Sriraman, B. (2008). From Problem Solving to Modelling- A
meta-analysis.
322 Ayşe TEKİN DEDE – Esra BUKOVA GÜZEL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 300 – 322, Yaz 2013, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 2, Issue 1, p. 300 - 322, Summer 2013, BARTIN-TURKEY
http://www.umt.edu/math/reports/sriraman/mousoulideschristousriraman.pdf (Erişim
Tarihi: 2012, 5 Mart).
Tekin, A. (2012). Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçleri Ve
Etkinliklere Yönelik Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Tekin, A., & Bukova Güzel, E. (2011). Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel
Modellemeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 8-10 Eylül 2011, Burdur.
Tekin, A., Hıdıroğlu, Ç. & Bukova Güzel, E. (2011). Examining of Model Eliciting Activities
Developed By Prospective Mathematics Teachers. Proceedings of the 35th Conference of
the International Group for the Psychology of Mathematics Education. ODTÜ, 10-15
Temmuz 2011, Ankara.
Thomas, K., & Hart, J. (2010). Pre-service teacher perceptions of model eliciting activities. In R.
Lesh, C. R. Haines, P. L. Galbraith & A. Hurford. (Eds.), Modeling Students’ Mathematical
Modeling Competencies (pp. 531-539). New York: Springer.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yoon, C., Dreyfus, T., & Thomas, M. (2010). How High is the Tramping Track? Mathematising
and Applying in a Calculus Model-Eliciting Activity. Mathematics Education Research
Journal. 22 (2), 141-157.
Yu, S. Y., & Chang, C. K. (2009). What Did Taiwan Mathematics Teachers Think of Model-
Eliciting Activities And Modeling? In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo-Ferri & G. Stillman.
(Eds.), Trends In Teaching And Learning Of Mathematical Modelling International
Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling (pp. 147-156).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com