Buradasınız

Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Analysis of Pre-Service Teachers’ Self-Efficacy Perceptions on Measurement and Evaluation

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/201321987

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is to analyze pre-service teachers’ self-efficacy perceptions in measurement and evaluation in terms of gender, grade level, department and being a student of day and evening classes. In this study, survey model was used and study was carried out on 181 pre-service teachers in Education Faculty of Abant Izzet Baysal University in the spring semester of 2012-2013 academic years. In this study “A perceptual scale for measurement and evaluation of pre-service teachers’ self-efficacy in education” developed by Kılınç (2011), was used as data collection instrument. To examine the effect of sex, grade level and being a student of morning and evening classes’ factors, independent samples t-test was used and one way ANOVA was used to examine class factor effect on perceptions of pre-service teachers in measurement and evaluation. At the end of the research it is found no statistically significant difference between gender, grade level, being a student of day and evening classes, department and measurement and evaluation perception of pre-service teachers.
Abstract (Original Language): 
çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki özyeterlik algılarını cinsiyet, sınıf, bölüm ve öğretim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, araştırma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Batı Karadeniz Bölgesindeli bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kılınç (2011)’ın geliştirdiği “Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet, öğretim durumu (I. ve II. öğretim) ve sınıf düzeyi faktörlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterliğe etkisi bağımsız örneklemler için t testi; sınıf değişkeninin ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterliğe etkisi ise tek yönlü Anova ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algılarının cinsiyet, öğretim durumu, sınıf değişkeni ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Afacan, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)İlişkisini
Algılama Düzeyleri ve Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayınlanmamış
Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Akçay, H. ve Yager R.E. (2010). The Impact of a Science/Technology/Society Teaching Approach
on Student Learning in Five Domains. Journal of Science Education Technology (JSET), 19:
602–611. DOI:10.1007/s10956010-9226-7.
Anagün, S.Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Yapılandırmacı Öğrenme Yoluyla
Fen Okuryazarlığının Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Aydın, G. (2010). Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Öğrenme Alanının Çevre Bilinci Kazandırmasına
İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu
Üniversitesi, Eskişehir.
Bacanak, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları İle Fen-Teknoloji-
Toplum Dersinin Uygulanışını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (9.Baskı). Ankara:
Pegem.
Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi,
Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online Dergisi, 2(1), s.42-51.
Bennett, J., Campbell, B., vd. (2007). A Systematic Review of the Effects on High School
Students of Context-Based and Science-Technology-Society (STS) Approaches to the
Teaching of Science, The University of York, UK.
Biernacka, B. (2006). Developing Scientific Literacy of Grade Five Students: A Teacher
Researcher Collaborative Effort. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of
Manitoba, Kanada.
204 Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Merve ŞAHİN- İbrahim UYSAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 190 - 207, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 190 - 207, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Bozyılmaz, B. (2005). 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Bilim Okur-
Yazarlığı Açısından Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Bolu.
Bölükbaş N., Eyüpoğlu, A. vd. (2004). Organ Bağışı Hakkında Üniversite Öğrencilerinin
Düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 21 (2), 73-77.
Chin, C-C. (2005). First-year Pre-service Teachers in Taiwan-Do They Enter The Teacher
Program With Satisfactory Scientific Literacy And Attitudes Toward Science?.
International Journal of Science Education, 27 (13), 1549-1570.
Creswell, W.J. (2012). Educational Research Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative
And Qualitative Research. (4.Baskı). Boston: Pearson.
Çavuş, R. (2013). Farklı Epistemolojik İnanışlara Sahip 8.Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Bilimsel
Konulara Bakış Açıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Derman, A., Doğu, S. vd. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlıkları İle İlgili Algıları.
Uluslararası 8. Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Anadolu Üniversitesi, 6-8
Mayıs 2008, Eskişehir.
Durant, J. R., Evans, G. A. vd. (1989). The Public Understanding Of Science. Nature, Vol, 340, p.
11-14.
Ege, E., Timur, S. vd. (2005). Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Eğitimi Etkinliğinin
Değerlendirilmesi. STED, Cilt 14, Sayı 9, s. 202-207.
Erbaş, K. C. (2005). Uluslararası Öğrenci Başarı Değerlendirme Programında(PISA)Türkiye’de
Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Ankara.
Erşahan, O. (2007). 6. Sınıf Öğrencilerine Madde ve Değişim Öğrenme Alanındaki Fen Teknoloji
Toplum Çevre Kazanımlarının Kazandırılmasında Etkili Öğretim Yönteminin (Rol Oynama
ve 5E Öğretim Yöntemi) Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi
Üniversitesi, Ankara.
Goloğlu, S. (2009). Fen Eğitiminde Sosyo-Bilimsel Aktivitelerle Karar Verme Becerilerinin
Geliştirilmesi: Dengeli Beslenme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
Kılıç, S., Koçak, N., vd. (2010). Kız Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları
ve Bu Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40.
Lee, Y. (2003). An Investigation of Taiwanese Graduate Students’ Level of Civic Scientific
Literacy, Unpublished doctoral dissertation. University of Texas, Austin.
Macaroğlu Akgül, E. (2004). Teaching scientific literacy through a science technology and
society course: Prospective elemantary science teachers’ case. The Turkish Online
Journal of Educational Technology, ISSN: 1303-6521. 3 (4).
Mansour N.(2010). Science Teachers’ Perspectives on Science-Technology-Society (STS) in
Science Education. Eurasian Journal of. Physics and Chemistry Education. 2(2):123-157.
McGinn, R. E. (1991). Science Technology and Society. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6,7 ve 8.Sınıflar) Öğretim
Programı. Ankara: MEB.
205 Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Merve ŞAHİN- İbrahim UYSAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 190 - 207, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 190 - 207, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri
Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
O’Neill, D. K. ve Polman, J. L. (2004). Why educate “Little Scientists?” Examining The Potential
of Practice- Based Scientific Literacy. Journal of Research in Science Teaching. 41 (3) 234-
266.
Ortakuz, Y. (2006). Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Fen-Teknoloji Toplum-Çevre
İlişkisini Kurmasına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2009). Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Aile ve
Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (17), 18-29.
Pedretti, E. ve Nazir, J. (2010). Currents in STSE Education: Mapping a Complex Field, 40 Years
On. DOI 10.1002/sce.20435 Published online 25 January 2011 in Wiley Online Library
(wileyonlinelibrary.com).
Ruiz, M.A.O., Garcia, J.J.S. vd. (2010). A Study on the Attitudes and Opinions of Engineering
Students From the University of Baja California, Mexico, on Science, Technology, and
Society. Bulletin of Science, Technology & Society 30(2) p.113–118. DOI:
10.1177/0270467610361231.
Seçgin, F., Yalvaç, G. vd. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre
Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and
Their Implications, Akdeniz Üniversitesi, 11-13 Kasım 2010, Antalya.
Senemoğlu N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem.
Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Keşif Yoluyla Öğrenme. (1.Basım). Ankara:
Nobel.
Toraman, S. (2013). 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkilendirmelerini
Geliştirmeye yönelik Bir eylem Araştırması: Çevremi Eğitiyorum. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Yalvaç, B., Tekkaya, C., vd. (2007). Turkish Pre-Service Science Teachers’ Views on Science-
Technology-Society Issues. International Journal of Science Education, 29 (3), 331-348.
Yager R. E. & Akçay H. (2008). Comparison of Student Learning Outcomes in Middle School
Science Classes with an STS Approach and a Typical Textbook Dominated Approach,
Research in Middle Education Online Journal, 31(7).
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı). Ankara:
Seçkin.
Yörük, Z.N. (2008). Kimya Öğretiminde 5E Öğrenme Modeline Dayalı Fen, Teknoloji, Toplum ve
Çevre (FTTÇ) Yaklaşımının Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com