Buradasınız

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları

Technologically Supported Concept Map Applications for Science and Technology Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In Science and Technology teaching, it is significant to contribute to the meaningful learning of concepts by making use of technologically supported techniques so that the students can construct knowledge correctly in their minds. Concept mapping, one of these techniques, is a visual technique that can reflect a presentation of concepts related to a subject and correlations among them in a hierarchical order. Founding interconceptual relations correctly is required for meaningful learning. It is essential that Science and Technology teachers learn how to use and apply concept mapping techniques in Science and Technology course so that the students could prepare concept maps well. Within this scope, in-service training seminars were held in 7 cities of Turkey, one city from each region where the Science and Technology course teachers are the highest in number. The subjects of the seminars were; “Science and Technology Teaching in scope of Constructivist Approach” “Concept Mapping Technique in Science and Technology Teaching, “Studies towards Practice of Concept Maps”, “The Inspiration Program and How to Use It”, “Practice Samples Prepared with the Inspiration Concept Mapping Software”. Total duration of the seminar equals to 1,5 workday or 8 hours. The seminars were held in İzmir, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Antalya and Bursa. This study includes examples of concept maps which Science and Technology teachers prepared during the seminars.
Abstract (Original Language): 
Fen ve Teknoloji öğretiminde öğrencilerin bilgileri yapılandırmaları için, teknoloji destekli tekniklerin kullanılması ve bu sayede konulara ilişkin kavramların anlamlı öğrenilmesine katkı sağlanması önemlidir. Bu tekniklerden biri olan kavram haritalama, herhangi bir konuya ilişkin kavramları ve kavramlar arası ilişkileri hiyerarşik bir düzen içerisinde sunmayı sağlayan görsel bir tekniktir. Kavramlar arası ilişkilerin doğru kurulması, anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için gereklidir. Öğrencilerin, konulara ilişkin kavram haritaları hazırlayabilmeleri için, öncelikle Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin, kavram haritalama tekniğinin derslerde nasıl kullanıldığını öğrenmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin her bölgesinden, en çok Fen ve Teknoloji öğretmenine sahip birer ilinde, yani toplam 7 ilde öğretmenlere, “Yapılandırmacı Yaklaşım Temelinde Fen ve Teknoloji Öğretimi”, “Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Haritalama Tekniği”, “Kavram Haritalarının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar”, “Inspiration Programı ve Kullanımı”, “Inspiration Uygulamaları” konularında hizmet içi eğitim seminerleri verilmiştir. Bu konulara ilişkin eğitim süresi, 1,5 iş günü, toplam 8 saattir. Hizmet içi eğitim seminerleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan sonra İzmir, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Antalya ve Bursa illerinde yapılmıştır. Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin, yapılan uygulamalar sırasında hazırlamış oldukları kavram haritası örneklerine yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Anonim, (2005). Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Aykanat, F., Doğru, M. vd. (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen
Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13 (2), 391-400.
Candan, A., Türkmen, L. vd. (2006). Kavram Haritalamanın İlköğretim Öğrencilerinin Hareket ve
Kuvvet Kavramalarını Anlamalarına Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 3 (1), 66-75.
Çavaş, B. ve Pekmez, E. Ş. (2001). Fen Eğitiminde Kavram Haritaları ve Inspiration Programı
Uygulamaları. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu,
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7 - 8 Eylül 2001, İstanbul.
Dabbagh, N. (2001). Concept Mapping as a Mindtool for Critical Thinking. Journal of Computing
in Teacher Education. 17 (2), 16-24.
Gürdal, A., Şahin, F. vd. (2001). Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler. İstanbul: M.Ü.
Atatürk Eğitim Fakültesi.
Güveli, E. ve Karabacak, N. (2007). İlköğretim Matematik Dersinde Bilgisayar Destekli Kavram
Haritasıyla Katlama Tekniği ile Tepegözde Sunulan El Yapımı Kavram Haritasının
422 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları
Ali Günay BALIM – Güliz AYDIN – Suat TÜRKOĞUZ – Sabriye Nihan YILMAZ – Ertuğ EVREKLİ
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 412 - 424, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 412 - 424, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Karşılaştırılması. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler Kitabı, Yakın
Doğu Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2007, KKTC. s. 189-194.
Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi.
Karamustafaoğlu, S., Karamustafaoğlu, O. vd. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi,
Mustafa Aydoğdu ve Teoman Kesercioğlu (Ed.) Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram
Öğretimi içinde (s. 25-54). Ankara: Anı Yayıncılık.
Kaya, O. N. (2003). Fen Eğitiminde Kavram Haritaları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 1 (13), 70-79.
Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2004). Biyoloji Eğitiminde Kavram Haritalarının Öğrenme Başarısına ve
Kalıcılığına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27 (1), 155-164.
Kılıç, D., Keleş, Ö. vd. (2012). Examination of Elementary Teachers’ Views about Concept
Maps. Journal of Studies in Education, 2 (2), 81-92.
Kinchin, I. M. (2000). Concept Mapping in Biology. Journal of Biology Education. 34 (2), 61-68.
Kurnaz, M. A., ve Pektaş, M. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirmede
Kavram Haritası Kullanım Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9 (1), 1-10.
Novak, J. D. ve Gowin, D. B. (2002). Learning How to Learn. Cambridge University Press.
Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı
(Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology –
TOJET. 3 (1), 100-111.
Pekmez, E. Ş. ve Balım, A.G. (2003). Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Haritasını Doğru ve
Anlaşılır Kullanabilme. Çağdaş Eğitim Dergisi. 297, 22-29.
Rao, M. P. (2004). Effect of Concept Mapping in Science on Science Achievement, Cognitive
Skills and Attitude of Students. International Conference to Review Research on
Science, Technology and Mathematics Education, 13-17 Aralık 2004, Hindistan.
Tekkaya, C. (2003). Remediating High School Students’ Misconceptions Concerning Diffusion
and Osmosis through Concept Mapping and Conceptual Change Text. Research in
Science & Technological Education. 21 (1), 5-16.
Tseng, K.-H., Chang, C.-C. vd. (2012). How Concept Mapping Perception Navigates Student
Knowledge Transfer Performance. Educational Technology & Society. 15 (1), 102-115.
Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com