Buradasınız

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

The Validity and reliability of the Turkish Version of the Material Values Scale for Children (MVS-C)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/201321981

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine validity and reliability of the Turkish version of the Material Values Scale for Children (MVS-C; Opree, Buijzen, Reijmersdal & Valkenburg, 2011). The sample of the study consisted of 460 primary school students whose age are between 8-14. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that the eighteen items loaded on three factors (material centrality, material happiness, and material success). The results of confirmatory factor analysis indicated that the model was well fit (x²= 349.20, df= 128, RMSEA= .061, NFI= .92, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .92, SRMR= .062). The internal consistency coefficient of the scale was .91 and the corrected item total correlations ranged from .46 to .68. At the end of the 4 week two applications, the reliability of test-retest was found as .77 for the whole scale, .71 for material centrality, .70 for material happiness, and .64 for material success. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda yaşamda mutlu ve başarılı olabilmek, sosyal kabulü sağlamak için maddi nesneleri alma ve onlara sahip olma gerekliliği düşüncesi, sık karşılaşılan bir durumdur. Materyalizm, ihtiyacı olmadığı halde aşırı satın alma istekliliği ya da lüks tüketim mallarını elde etme arzusu, maddi mallara aşırı düşkünlük olarak tanımlanabilmektedir. Aşırı materyalistleşmiş toplumun etkisiyle, ticari baskı altında kalan günümüz çocuklarının, bu durumdan ne düzeyde etkilendiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği’ni (Opree, Buijzen, Reijmersdal, & Valkenburg, 2011) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizleri 2012– 2013 eğitim öğretim yılında İstanbul ve İzmit’te bulunan yaşları 8 ile 11 arasında değişen 225’i kız, 235’i erkek ilk ve ortaokul öğrencisinden elde edilen (N=460) veriler üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen iyi uyum indeksleri sonucuna göre (x²= 349.20, sd= 128, RMSEA= .061, NFI= .92, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .92, SRMR= .062) ölçeğin iyi uyum verdiği görülmüştür. ÇMDÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik kat sayısı .91 olarak bulunmuştur ve ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .46 ile .68 arasında sıralandığı görülmüştür. Ölçeğin test- tekrar test güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için .77, Materyal Merkeziliği alt boyutu için .71, Materyal Mutluluğu alt boyutu için .70 ve Materyal Başarı alt boyutu için .64 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, Çocuklar için Maddi Değerler Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Anonymous. (1989). Oxford English Dictionary, Oxford: Clarendon.
Belk, R. W. (1985). Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World. Journal of
Consumer Research, 12, 265–280.
Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2003). The Unintended Effects of Advertising: A Parent-Child
Survey. Communication Research, 30,483–503.
Burroughs, J.E. & Rindfleisch, A. (2002). Materialism and Well being: A Conflicting Values
Perspective. Journal of Consumer Research, 29, 348-370.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (8. Baskı). Ankara: Pegem.
Byrne, B.M. (2011). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications,
and Programming. Second Edi., Mahwah, NJ: LEA, London.
Chaplin, L. N., & John, D. R. (2007). Growing up in a Material World: Age Differences in
Materialism in Children and Adolescents. Journal of Consumer Research, 34, 480–493.
Fournier, S., & Richins M. (1991). Some Theoretical and Popular Notions Concerning
Materialism. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 403–414.
Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cut off Criteira for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis:
Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modelling, 6, 1–55.
Inglehart, R. (1993). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton: Princeton
University Press.
Goldberg, M.E., Gorn, G.J., Peracchio, L.A., & Bamossy, G. (2003). Understanding Materialism
Among Youth. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 278–288.
John, D. R. (1999). Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-five
Years of Research. Journal of Consumer Research, 26 (December), 183–213.
Joreskog, K.G., & Sorbom, D. (1996). Lisrel 8 Reference Guide. Lincolnwood, IL: Scientific
Software İnternational.
Kasser, T., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Sheldon, K. M. (2004). Materialistic Values: Their
Causes and Consequences. In T. Kasser & A. D. Kanner (Eds.), Psychology and Consumer
Culture. Washington, DC: American Psychology Association.
Mayo, E., & Nairn, A. (2009). Consumer Kids: How Big Business is Grooming Our Children for
Profit. London, UK: Constable & Robinson Ltd.
77 Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Ahmet AKIN- Mahir GÜLŞEN- Serap KARA- Banu YILDIZ
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 68 - 79, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 68 - 79, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Micken, K. S., & Roberts, S. D. (1999). Desperately seeking certainty: Narrowing the
materialism construct. In Association for Consumer Research, eds., E. Arnould, and L.
Scott, 513-18. Urbana, IL: ACR
Nguyen, L. T. (2003). Growing up in a material words: in investigation of the development of
materialism in children and adolescents. A Dissestation Submitted to the Faculty of the
Graduate School of the University of Minnesota, Doctor of Philosophy.
Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Kültürü. İstanbul: Sistem.
Opree, S.J., Buijzen, M., Reijmersdal, E.A., & Valkenburg P.M. (2011). Development and
Validation of The Material Values Scale for Children. Personality and Individual
Differences, 51, 963–968.
Otero-López, J. M., Pol, E. V., Bolaño, C. C., & Mariño, M. J. S. (2010). Materialism Life
Satisfaction and Addictive Buying: Examining The Causal Relationships. Personality and
Individual Differences, 50, 772- 776.
Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan.
Richins, M., & Dawson S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and Its
Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19,
303–316.
Roberts, J. A., & Clement, A. (2007). Materialism and Satisfaction with Over-all Quality of Life
and Eight Life Domains. Social Indicators Research, 79–92.
Schor, J. B. (2005). Born to buy. The Commercialized Child and The New Consumer
Culture. New York, NY: Scribner.
Sipahi, B. Yurtkoru, E.S. & Çinko, M., (2008) . Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. İstanbul:
Beta Basım.
Strasburger, V. C. (2001). Children and TV Advertising: Nowhere to Run, Nowhere
to Hide. Development and Behavioral Pediatrics, 22, 185–187.
Ward, S. & Wackman, D. (1971). Family and Media Influences on Adolescent Consumer
Learning. American Behavioral Scientist, 14; 415–427.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com