Buradasınız

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Investigating Science and Technology Teachers’ and Pre-Service Teachers’ Attitudes towards Understanding the Objectives of Science Experiments

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/BUEFAD.201416216

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The current research aims to investigate science and technology teachers’ and science and technology pre-service teachers’ attitudes towards understanding the objectives of science experiments, on some variables. The study carried out with a total of 128 people. Survey model was used in the study. The data collection tool of the study was ‘Attitude Test of Understanding the Objectives of Science Experiments (ATUOSE)’ developed by Yildiz, Akpinar, Aydogdu, and Ergin (2006). The reliability coefficient of the scale was found as Cronbach’s Alpha .96. Analyses showed no statistically significant difference between the science and technology teachers’ and pre-service teachers’ attitudes towards understanding the objectives of science experiments. There was not a statistically significant difference between attitude scores on gender either. However, as teachers and pre-service teachers kept up with innovations and as their levels of information on and curiosity towards science-and-technology-related news increased, they had higher levels of attitudes towards understanding the objectives of science experiments.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmenleri ile öğretmen adaylarının fen deneylerinin amaçlarını kavramaya yönelik tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Çalışma toplam 128 kişi ile yürütülmüştür. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Yıldız, Akpınar, Aydoğdu ve Ergin (2006) tarafından geliştirilen ‘Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutum Ölçeği (FDAYTÖ)’ kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının fen deneylerinin amaçlarını kavramaya yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre de tutum puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Buna karşın öğretmen ve öğretmen adaylarının, fen ve teknolojideki yenilikleri takip etme durumu ve fen ve teknoloji ile ilgili haber ve bilgileri merak düzeyi arttıkça fen deneylerinin amaçlarını kavramaya yönelik tutumları da artmaktadır.

REFERENCES

References: 

Ayas, A. P., Karamustafaoğlu, S., Sevim, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2002). Genel kimya
laboratuvar uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 50-56.
Basey, J. M. & Francis, C. D. (2011). Design of inquiry-oriented science labs: Impacts on
students’ attitudes. Research in Science & Technological Education, 29(3), 241-255.
Boaventura, D., Faria, C., Chagas, I. & Galvão, C. (2013). Promoting science outdoor activities
for elementary school children: contributions from a research laboratory. International
Journal of Science Education, 35(5), 796-814.
Bozdoğan, A. E. ve Yalçın, N. (2004). İlköğretim fen bilgisi derslerindeki deneylerin yapılma
sıklığı ve fizik deneylerinde karşılaşılan sorunlar. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-70.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS
Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (4. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Danielsson, A. T. & Linder, C. (2009). Learning in physics by doing laboratory work: towards a
new conceptual framework. Gender and Education, 21(2), 129-144.
den Brok, P., Fisher, D. & Koul, R. (2005). The importance of teacher interpersonal behavior for
secondary science students’ attitudes in Kashmir. Journal of Classroom Interaction. 40
(2), 5–19. EJ 768 698. Retrieved May 5, 2011, from ERIC databases.
Hong, Z. R., Lin, H. S. & Lawrenz, F. (2008). Promoting single‐parent family children’s
attitudes toward science and science performance through extracurricular science
intervention in Taiwan. International Journal of Science Education, 30(4), 469-493.
Jenkins, E. (2007). What is the school science laboratory for? Journal of Curriculum Studies,
39(6), 723-736
Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). İşbirliğine dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının
öz-yeterlik düzeylerine etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Milli Eğitim
Basımevi, Ankara.
Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kavcar C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, 1-13.
249 Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını…
Serkan TİMUR- Şirin YILMAZ- Betül TİMUR
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 238 - 251, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 238 - 251, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Kind,P. M., Kind, V., Hofstein, A. & Wilson, J. (2011). Peer argumentation in the school science
laboratory-Exploring effects of task features. International Journal of Science
Education, 33(18), 2527-2558.
Kocakülah, A. ve Savaş, E. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve
uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 30(1), 1-28.
Lee, S. Y. L., Lai , Y. C., Yu, H. T. A. & & Lin, Y. T. K. (2012). Impact of biology laboratory courses
on students' science performance and views about laboratory courses in general:
innovative measurements and analyses. Journal of Biological Education, 46(3), 173-
179.
Magno, C. (2003). Relationship between attitude towards technical education and academic
achievement in mathematics and science of the first and second year high school
students Caritas Don Bosco School, SY 200 –2003. ED 505 870. Retrieved May 5, 2011,
from ERIC databases.
Norby. R. F. (2003). It is a gender issue! Changes in attitudes towards science in a technology
based K–8 pre-service preparation science classrooms. the Annual Meeting of the
National Association for Research in Science Teaching (Philadelphia, PA, March 23-26,
2003). ED 475 135. Retrieved May 5, 2011, from ERIC databases.
Özdem, Y., Ertepınar, H., Çakıroğlu, J. ve Erduran, S. (2011). The nature of pre-service science
teachers’ argumentation in inquiry-oriented laboratory context. International Journal
of Science Education, 1-28.
Ottander, C. & Grelsson, G. (2006). Laboratory work: the teachers' perspective. Journal of
Biological Education, 40(3), 113-118
Prades, A. & Espinar, S. R. (2010). Laboratory assessment in chemistry: An analysis of the
adequacy of the assessment process. Assessment & Evaluation in Higher Education,
35(4), 449-461.
Roth, W. M. (1999). Discourse and agency in school science laboratories. Discourse Processes,
28(1), 27-60
Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13).
Uluçınar, Ş., Cansaran, A. ve Karaca, Ö. (2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının
değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 465-477.
Uluçınar, Ş., Doğan, A. ve Kaya, O.N. (2008). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi ve laboratuvar
uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 485-494.
Wang, T. Z. & Berlin, D. (2010). Construction and validation of an instrument to measure
Taiwanese elementary students’ attitudes toward their science class. International
Journal of Science Education, 32(18), 2413-2428.
Yenice, N., Balım, A. G. ve Aydın, G. (2008). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar dersine
yönelik tutumları ve teknolojik yenilikleri izleme eğilimleri. Kastamonu Eğitim
Dergisi,16(2), 469-484.
Yıldız, E., Akpınar, E., Aydoğdu, B. ve Ergin. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen
deneylerinin amaçlarına yönelik tutumları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 2-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com