Buradasınız

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının Görünümü

Profiles of Pre-Service Science Teachers’ Attitudes towards the Teaching Profession and Cheating

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/BUEFAD.201416208
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the profiles of pre-service science teachers’ attitudes towards the teaching profession and cheating. The data were collected based on the survey method, and exploratory correlational design was adopted for the data analysis. The Attitudes towards Cheating Scale and Attitudes towards Teaching Profession Scale were used as the data collection tools in the study. The sample of the study contained 250 pre-service science teachers who were randomly sampled among 600 pre-service teachers majoring in Science Teacher Education Program in the Faculty of Education at a university located in the north-west of the Black Sea region in Turkey. The result of correlational analysis showed that the pre-service science teachers’ attitudes towards the teaching profession weakly, yet significantly and negatively related to their attitudes towards cheating. More importantly, the results of cluster analysis revealed that the pre-service teachers’ attitudes could be explained through two meaningful cluster patterns.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının görünümünün incelenmesidir. Araştırmanın verileri tarama yöntemine dayalı olarak elde edilmiş ve analizlerde keşfe dayalı ilişkisel desen benimsenmiştir. Araştırmada, “Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, yaklaşık 600 öğretmen adayı arasından yansız atamayla seçilen 250 öğretmen adayı oluşturmuştur. Korelasyon analizinin sonucu öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının kopya çekmeye yönelik tutumlarıyla zayıf, ancak anlamlı düzeyde ve negatif yönlü ilişkilendiğini göstermiştir. Daha önemlisi, küme analizi sonuçları öğretmen adaylarının söz konusu tutumlarının iki anlamlı küme örüntüsüyle açıklanabileceğini göstermiştir.
78
101

REFERENCES

References: 

Akdağ, M. ve Güneş, H. (2002). Kopya Çekme Davranışları ve Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlar.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 330-343.
Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56–62.
Anderman, E. M. ve Midgley, C. (2004). Changes in Self-Reported Academic Cheating across
the Transition from Middle School to High School. Contemporary Educational
Psychology, 29, 499-517.
Aral, N. ve Aktaş, Y. (1997). Çocukların Televizyon ve Diğer Etkinliklere Harcadıkları Sürenin
İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 99-105.
Arbuckle, J. L. (2007). AMOS 16.0 User’s Guide. Spring House, PA: Amos Development
Corporation.
Arslan, M. M. ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Zorunlu Eğitimde
Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.
96 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik…
Yunus ÖZYURT- Altay EREN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 78 - 101, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 78 - 101, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Atılgan, H. (2005). Genellenebilirlik Kuramı ve Puanlayıcılar Arası Güvenirlik İçin Örnek Bir
Uygulama. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 95-108.
Aydın, R. ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.
Aydoğan, İ. (2008). Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerinin Tutum ve
Davranışlarının Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
25(2), 107-118.
Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2010). Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç. (2008). Öğretmen Adayları Neden Kopya Çeker?. İlköğretim
Online, 7(1), 141-149.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences (2nd. Edition). Hillsdale,
NJ: Erlbaum.
Cohen, J. (1992). A Power Primer. Psycological Bulletin, 112(1), 155-159.
Çakar, M. ve Kulaksızoğlu, A. (1997). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle
Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(9), 113-131.
Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
Çetin, Ş. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışlarının Farklı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 175, 129-142.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli
İstatistik SPSS ve LİSREL Uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem.
Day, C., Elliot, B. ve Kington, A. (2005). Reform, Standards and Teacher Identity: Challenges of
Sustaining Commitment. Teaching and Teacher Education, 21, 563-577.
Durmuşçelebi, M. (2011). Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme
Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational
Administration: Theory and Practice], 17(1), 77-97.
Enker, M. S. (1987). Attitudinal and Normative Variables as Predictors of Cheating Behavior.
Journal of Cross-cultural Psychology, 18(3), 315-330.
Er, K. O. ve Gürgan, U. (2011). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik Algıları ve Kopya Çekmeye
İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
14(26), 1-18.
Erarslan, A. (2011). Matematik Öğretmeni Adayları ve Kopya: Hiç Çekmedim Desem Yalan
Olur! Eğitim ve Bilim, 36(160), 52-64.
Eren, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Mesleki Yönelimi, Kariyer Geliştirme Arzuları ve
Kariyer Seçim Memnuniyeti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 807-826.
97 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik…
Yunus ÖZYURT- Altay EREN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 78 - 101, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 78 - 101, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Eren, A. ve Tezel, K. V. (2010). Factors Influencing Teaching Choice, Professional Plans
About Teaching, and Future Time Perspective: A Mediational Analysis. Teaching
and Teacher Education, 26, 1416-1428.
Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in
Education (8. Edition). United States: Mc Graw Hill.
Franklyn-Stokes, A. ve Newstead, S. E. (1995). Undergraduate Cheating: Who Does What and
Why?. Studies İn Higher Education, 20(2), 159-172.
Freeman L. C. ve Ataöv, T. (1960). Invalidity of Indirect and Direct Measures of Attitude toward
Cheating. Journal of Personality, 28, 443-447.
Fryer, J. W. ve Elliot, A. J. (2007). Stability and Change in Achievement Goals. Journal of
Educational Psychology, 99(4), 700-714.
Hacıömeroğlu, G. ve Şahin Taşkın, Ç. (2010). Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve
Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77–
90.
Hiebert, J., Gallimore, R. ve Stigler, J. W. (2002). A Knowledge Base for the Teaching
Profession: What Would It Look Like and How Can We Get One?. Educational
Researcher, 31(5), 3-15.
Kimberlin, C. L. ve Winterstein, A. G. (2008). Validity and Reliability of Measurement
İnstruments Used in Research. American Journal of Health-System Pharmacy, 65, 2276-
2284.
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd. Edition). New
York, NY: Guilford.
Lawson, R. A. (2004). Is Classroom Cheating Related to Business Students’ Propensity to
Cheat in The “Real World”?. Journal of Business Ethics, 49, 189-199.
Lüle Mert, E. (2012). Temel İşlevi Bilim İnsanı Yetiştirmek Olan Bazı Bölümlerde Kopya.
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 7(3), 1813-1829.
McCabe, D. L., Treviño, L. K. ve Butterfield, K. D. (2001). Cheating in Academic Institutions: A
Decade of Research. Ethics & Behavior, 11(3), 219–232.
Miller, A., Shoptaugh, C. ve Wooldridge, J. (2011). Reasons Not to Cheat, Academic-İntegrity
Responsibility, and Frequency of Cheating. The Journal of Experimental
Education, 79(2), 169-184.
Nuland, S. V. (2011). Teacher Education in Canada. Journal of Education for Teaching, 37(4),
409-421.
O’Meara, J. (2011). Australian Teacher Education Reforms: Reinforcing The Problem or
Providing a Solution? Journal of Education for Teaching, 37(4), 423-431.
Papanastasiou, E. C. ve Zembylas, M. (2006). Did the Cypriot Students Really Cheat on TIMSS?
Research in Comparative & International Education, 1(2), 120-125.
98 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik…
Yunus ÖZYURT- Altay EREN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 78 - 101, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 78 - 101, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
Pektaş, M. ve Kamer, S. T. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 829-850.
Rencher, A. C. (2002). Methods of multivariate analysis. New York, NY: Wiley.
Richardson, J. T. E. (2011). Eta Squared and Partial Eta Squared as Measures of Effect Size in
Educational Research. Educational Research Review, 6(2), 135-147.
Richardson, P. W. ve Watt, H. M. G. (2006). Who Chooses Teaching and Why? Profiling
Characteristics And Motivations Across Three Australian Universities. Asia-Pacific
Journal of Teacher Education, 34(1), 27-56.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında
Eğitim, 58, 40-45.
Semerci, Ç. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutum ve Görüşleri.
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 139-146.
Semerci, Ç. ve Sağlam Z. (2005). Polis Adaylarının Sınavlarda Kopya Çekmeye İlişkin Tutum ve
Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 163-177.
Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Duydukları
İhtiyaç ve Kopya Çekme Sebepleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
11(1), 121-136.
Sherrill, D., Salisbury, J. L., Horowitz, B. ve Friedman, S. T. (1971). Classroom Cheating:
Consistent Attitude, Perception, and Behavior. American Educational Research Journal,
8(3), 503-510.
Sobel, M. (2009). Physics for the Non-Scientist: A Middle Way. Physics Teacher, 47, 346-349.
Sönmez, M. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden
Yapılandırılma Zorunluluğu. Eğitim ve Bilim, 33(147), 71-84.
Tan, S. (2002). Kopya Çekmeyi Önleme Tedbirleri. Eğitim ve Bilim, 122 (26), 32-40.
Tanel, R., Kaya Şengören, S. ve Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1-9.
Terzi, A. R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.
Topcu, Y. ve Uzundumlu, A. S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Kopya Çekme
Motivasyonu İle İlgili Tutum ve Davranışları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
8(2), 302-313.
Türk Dil Kurumu (2012). Sözlükler. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50f26bbd324116.70379748. (Erişim Tarihi: 29
Aralık 2012).
Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
99 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik…
Yunus ÖZYURT- Altay EREN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 78 - 101, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 78 - 101, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Walkington, J. (2005). Becoming a Teacher: Encouraging Development of Teacher
İdentity Through Reflective Practice. Asia-Pacific Journal of Teacher Education,
33(1), 53-64.
Watt, H. M. G., ve Richardson, P.W. (2007). Motivational Factors İnfluencing Teaching as a
Career Choice: Development and Validation of The FIT-Choice Scale. Journal of
Experimental Education, 75(3), 167-202.
Watt, H. M. G., ve Richardson, P.W. (2008). Motivations, Perceptions, and Aspirations
Concerning Teaching as a Career for Different Types of Beginning Teachers. Learning
and Instruction, 18(5), 408-428.
Whitley, B. E., Nelson, A. B. ve Jones, C. J. (1999). Gender Diferences in Cheating Attitudes
and Classroom Cheating Behavior: A Meta-Analysis. Sex Roles, 41, 657-680.
Yangın, S. ve Kahyaoğlu, M. (2009). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik
Tutum ve Görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 46-
55.
Yüksel, S. (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 355-379.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com