Buradasınız

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)

Examination of Situational and Continuous Anxiety Level of Classroom Teachers Candidates (Izmir – Buca Sample)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/BUEFAD.201428183
Abstract (2. Language): 
Anxiety is among the people that are important for mood. It is a well-known fact that; studying at the University and for self-realization, who want to develop their selves, teacher candidates may have different anxieties. For these reasons in the research the class teacher candidates’ situational and continuous anxiety levels will be determined. In this study field scanning model was used. University researchers are working determined as the universe and 4th year students (234 people) has created the sample. In this study, to students, Öner and Le Compte (1983) adopted by the Situational and Continuous Anxiety scales were applied. According to the results obtained from the students; situational and continuous anxiety levels of candidate teachers on the marital status and academic achievement did not create a significant difference. Studying in evening period of day had created a significant difference in the situational anxiety levels of the candidates. In addition, situational anxiety level of women teachers also showed significant differences compared to male candidates. The analysis of open-ended question asked to the teacher candidates’ pointed that; inability to find work, inability to be assigned, Inability to be successful in the KPSS and expectations of family-environment revealed their anxiety.
Abstract (Original Language): 
Kaygılar insanlar için önemli olan duygu durumları arasında sayılabilir. Üniversitede eğitim gören ve kendini gerçekleştirmek, geliştirmek isteyen öğretmen adaylarının çok değişik kaygılara sahip olabileceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenlerle araştırmada Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi öngörülmüştür. Çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmacıların çalışmakta olduğu Üniversite çalışma evreni olarak belirlenmiş ve 4. Sınıf öğrencileri (234 kişi) örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilere Öner ve Le Compte ( 1983) tarafından uyarlanmış olan Durumluk ve Sürekli Kaygı ölçekleri uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri medeni durumları ve akademik başarıları açısından anlamlı olarak farklılaşmamıştır. İkinci öğretimde eğitim görmekte olanların durumluk kaygı düzeyleri gündüz eğitim görenlere göre anlamlı derecede farklıdır. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının sürekli kaygı düzeyleri de erkek adaylara göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Açık uçlu sorunun analizinde ise öğretmen adaylarının iş bulamama, atanamama, KPSS’de başarılı olamama ve aile-çevre beklentileri konusunda kaygı duydukları ortaya konulmuştur.
293
316

REFERENCES

References: 

Başaran, H., M.; Taşğın, Ö; Sanioğlu, A. ve Taşkın, A.K.. (2009). Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı
Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi. (21), 533-542.
Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı
Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17 (2), 163-176.
Bilgin, N.(2000). İçerik Analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Yayını.
Çakmak, Ö., ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler. 6-
9 Temmuz 2004, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’na sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Malatya.
Erözkan, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ve Başaçıkma Davranışları, Muğla
Üniversitesi, SBE Dergisi, ( 12), 13-34.
Gül Akmaz, M. ve Ceyhan, N. (2009). Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğrencilerinin Durumluk – Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Tokat Örneği),
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (1 ), 131-147.
Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, ( 4. Basım), Ankara: Sanem Matbaacılık.
Kartopu, S. 2012. Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş Örneği). İlahiyat Fakültesi Dergisi, 147-
170.
Kaya, M, Varol, K. (2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı
Nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (17), 32-63.
Öner Necla ve Ayhan Le Compte (1983) Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, İstanbul:
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Sazak, N. Ece, S. (2004). Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin ÖSS ve Özel Yetenek
Sınavlarına yönelik kaygıları. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik
Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, Isparta
Uşaklı, H. ve Yapıcı Ş.(2011) Grup rehberliğinin sınav kaygısına etkisi üzerine öğrenci görüşleri, Sosyal
Bilimler Dergisi, 101-114.
Urgan, R. (2012, 27 Nisan). Bilim kaygının olumlu yönlerini keşfediyor. Cumhuriyet Bilim Teknik
Dergisi. s, 10-11.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2.baskı). Ankara:
Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com