Buradasınız

5-6 YA Ş ÇOCUKLARININ KARDEŞ SAHİBİ OLMALARININ, KARDEŞLERİYLE İLİŞKİLERİNİN VE SAHİP OLDUKLARI EĞİTİM ARAÇLARININ İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

THE EFFECTS OF HAVING SIBLINGS, RELATIONS OF SIBLINGS AND EDUCATIVE EQUIPMENTS ON SCHOOL READINESS OF 5-6 YEARS OLD CHILDREN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research was carried out to investigate having siblings, the relations between 5-6 years old siblings and having some educational materials like books, crayons related to school readiness. The research has a survey design and depends on data which were gathered totally 175 children and their parents. The data of the research were gathered with a 5items questionnaire which includes items about birth order, playing with the sibling, if the child has story books or not, if the child has painting book or not, if the child has crayons or not, if the child goes to cinema and theatre or not. Development and Implementations forms of Marmara Scale of School Readiness was used to evaluate school readiness of children. The results indicated that siblings have affects on school readiness of children. Because of this reason the efforts of parents to provide opportunities to arrange positive relations between them.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada 5-6yaş çocuklarının kardeş sahibi olmalarının, kardeşleriyle ilişkilerinin ve sahip oldukları eğitim araçlarının çocukların ilköğretime hazır bıılunuşluk düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama desenli bir araştırma olup toplam 175 çocuk ve bu çocukların anne babalarından elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırmada veriler, doğum sırası, kardeşleriyle oyun oynayıp oynamadığı; çocuğun kendine ait masal, hikaye kitabı olup olmadığı; çocuğun kendine ait boyama kitabı, resim defteri, boyalarının olup olmadığı, kardeşlerin birlikte sinema-tiyatroya gidip gitmediği ile ilgili bilgileri içeren toplam 5 sorudan oluşan anket formu ile "Marmara ilköğretime Hazır Oluş Ölçeği "nin Gelişim ve Uygulama formları kullanılmıştır. Bulgular tek boyutlu varyans analizi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak kardeş değişkeninin okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluğunu olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu nedenle anne babaların kardeşler arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yönlendirebilmeleri konusunda (örneğin birlikte oynamalarını sağlamak, kitap, defter vb. paylaşmalarını sağlamak gibi) gerekli desteğin sağlanması çocuğun ilköğretime hazır olması bakımından son derece önemlidir.

REFERENCES

References: 

Blenkin,G. ve M. Kelly, A.V.
(1997)
. Early childhood education: A developmental curriculum. Liverpool: Paul Chapman Publishing.
Entwistle, D.R. & Alexander, K. L. (1998). Faciliating the transition to first grade. The elemantary school journal. Chicago
Fontaine, N. SM Torre, D. L., & Grafwallner, R. (2004). Effects of quality early care on school readiness skills of children at risk. Early child development and care, 176 (1), s. 99-109.
Harris, J.R. (2005). Social behaviour and personality development. The role of experiences with sibling and with peers. In B J Ellis, & D.R Bjorklund (Eds.) Origins of the social mind: Evolutionary psychology and child development. New York: Guilford Press.
Howes, C, Philipsen, L. & Peisner-Feinberg, E. (2000). The consistency of perceived teacher-child relationships between preschool and kindergarten. Journal of school psychology, 38 (2), s. 113-132.
Jackson, A. and Hannon, P.W. (1981). The bellfield readind project. Yayın yeri: Bellfield Community Council.
Katz, L.(1991). Readiness: Children and schools. Eric Digest: ED330495 Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Stemberg,L., & Dornbusch,S.M. (1991) Patterns of competence adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent and neglecteful families. Child Development, 62 , s. 1049-1065. .Peisner-Freinberg, E. S., Burchinal, M. R., Clifford, R. M., Culkin, M. L., Howes, C, Kağan, S. L. Et. Al. (1999) The children of the cost, quality, and outcomes study g oto school: executive summary (Chapel Hill, NC, University of North Carolina at Chapel Hill, Frank -Porter Graham Child Development Center). Ruddell, R.B. (2002). Teaching children to read and write . Boston: A Pearson Education Company.
Tizard, B., Scofield, W. & Hewison, J. (1982). Collaboration between teachers and parents in assisting children's reading. British Journal of Educational Psychology. Vol.52, s.1-15.
Tizard, B. ve Hughes, M. (1984). Young children learning: Talking and thinking at home and at school. London: Fontana.
Unutkan, Ö. P. (2003). Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeğinin geliştirilmesi ve Standardizasyonu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Unutkan, Ö. P. (2006). Anne Babaların Kitap Okumaya İlgilerinin Çocukların Dil
Gelişimi Açısından İlköğretime Hazır Bulunuşluğuna Etkisi. Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:13, s.285-293.
Wells, G. (1987). The meaning makers: Children learning language and using
language to learn. London: Hodder&Stoughton.
www.Turkpsikoloji.com/forums.asp (2006).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com