Buradasınız

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

The Effects of Multiple Intelligence Activities on Achievement, Attitude and Retention of Learning

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to identify the effects of multiple intelligence activities based on an integrated curriculum on students' achievement levels, attitude and retention of learning. Limited to the unit "Living Things around Us " of the Life Studies class taught in the spring term of the 2003-2004 academic year, the study was conducted on third graders from Coşkun Ertapınar Primary School in Mamak, Ankara. It used the pretest-posttest experimental design with a control group and gathered data by using a 20-item multiple choice achievement test with three options and a 11-item attitude scale. In the pilot studies ofboth the Life Studies achievement test and the attitude scale, the control group started to study with better averages. In order to eliminate this difference between the two groups, achievement meanings were used in the comparison ofachievement and attitude scores. As the experimental group in¬cluded 21 students and the control group 22 students, and the pretest scores were sta¬tistically meaningful in favor ofthe control group, the comparisons were made with the "Mann-Whitney U Test". The study has shown that, in comparison to the tradi¬tional education given in the control group, the multiple intelligences activities based on the integrated curriculum and used in the experimental group increased students' achievement and attitudes. Although both methods had a similar effect on retention of learning, the experimental group mean score had a tendency to increase in both the post-test and retention tests
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; bütünleştirilmiş öğretim programı dikkate alınarak hazırlanmış çoklu zeka kuramı etkinliklerin, öğrencilerin erişi düzeylerine, tutumlarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2003-2004 öğretim yılı, ikinci döneminde Hayat Bilgisi dersi "Çevremizdeki Canlılar" ünitesi ile sınırlandırılan araştırma; Ankara ili, Mamak ilçesi Coşkun Ertapınar ilköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın verileri üç seçenekli 20 maddelik çoktan seçmeli başarı testi ile 11 maddelik tutum ölçeğinden elde edilmiştir. Hem Hayat Bilgisi başarı testinin hem de tutum ölçeğinin ön uygulamasında kontrol grubunun çalışmalara daha iyi ortala¬mayla başladığı saptanmıştır. Gruplar arasında ortaya çıkan bu farklılığı yok ede¬bilmek için başarı ve tutum puanlarının karşılaştırılmasında erişi ortalamaları kullanılmıştır. Ayrıca deney grubunda 21, kontrol grubunda 22 öğrencinin yer alması ve öntest puanlarının istatistiksel olarak kontrol grubu lehine anlamlı bulunması ne¬deniyle karşılaştırmalar "Mann-Withney U Testi" ile yapılmıştır. Çalışma sonunda deney grubunda uygulanan bütünleştirilmiş öğretim programına göre geliştirilmiş çoklu zeka kuramı etkinliklerinin, kontrol grubunda uygulanan geleneksel eğitim du¬rumlarına göre öğrencilerin erişilerini ve tutumlarını artırmada etkili olduğu belir¬lenmiştir. Her iki yöntemin öğrenmenin kalıcılığı üzerine benzer etkiyi yaptığı belirlenmesine rağmen, deney grubu ortalamasının hem son testte hem de kalıcılık testlerinde yükselme eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
75-86

REFERENCES

References: 

Bal, H. (1999). HİE/ Eğitim Teknolojisi Formatörleri Kursu. [Online]: http://adana.meb.gov.tr/SAYFALAR/cokluzeka2.htm adresinden 06 Mayıs 2003 tarihinde indirilmiştir.
Balım, A. G. (2006). Fen Konularının Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23,209¬220
Bümen, T. N. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. ve diğerleri (1998). İlköğretimde Çoklu Zeka Kuramının Uygulanması. VII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi. 9-11 Eylül 1998. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eğitim Bilimleri Bölümü Cilt 1, 531-546.
Gardner
H
. (1999). Çoklu Zeka: Görüşmeler ve Makaleler. (Çev: M. Tüzel). İs¬tanbul: Enka Okulları BZD Yayıncılık.
Gözütok, F. D. (2001). Kolej Ayşeabla Okullarında Çoklu Zeka Kuramı Uygulaması. Ankara: Siyasal Yayıncılık.
Korkmaz, H. (2001). Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Eğitim ve Bilim, 26, 119.
OBUZ, C. (2001). "Çoklu Zeka Kuramının Hayat Bilgisi Dersinde Öğrenme Sürecine Etkisi."
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti¬tüsü, Ankara.
Temiz, N. ve Kiraz, E. (2007). Birinci Sınıf İlk Okuma Yazma Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Uygulamaları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 27
Tippins D.,
Williamso
n R. and V. Lamb (1999). A Fishy Adventure, Science and Children. February, 1999:16-20.
Yanpar, Ş. (2001). İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zeka Kuramı Etkinlikleri ve Çoklu Materyal Kullanımının Öğrenciler Üzerinde Çeşitli Et¬kileri. Çağdaş Eğitim Dergisi. 276, 23-30.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com