Buradasınız

GÜREŞ HAKEMLERİNİN TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

ANALYSIS OF FUNDAMENTAL PSYCGOLOGICAL NECESSITY LEVEL OF WRESTLING REFEREES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to analyze psycgological necessity level of wrestling referees. 39 international and 32 national wrestling referees who work for Turkey Wrestling Federation have participated in this survey. Surveys have been applied on referees taking part in different competetitions between 2006-2007. Fundemental psycgological necessity scale, which was developed by Deci and Ryan (2000) and adapted into Turkish by Kesici, Üre et al. (2002), has been used in order to get data. This data has been evaluated by using SPSS 10,0 programme. As a result, necessity level of autonomy, qualification and relation of national referees is higher than international ones, in respect to the experience of refereeing, necessity level of autonomy, qualification and relation of referees who have experience between 4-13 years is higher than those have experience between 24-32 years, in respect to the age, necessity level of qualification of referees between 37-49 years old is higher than those between 50-61 years old.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı güreş hakemlerinin psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırmaya Türkiye güreş federasyonuna bağlı 39 Uluslar arası, 32 Milli güreş hakemi katılmıştır. Anketler 2006-2007 sezonunda farklı müsabakalarda görev yapan hakemlere uygulanmıştır. Veri toplamak amacıyla Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen, Kesici, Üre ve ark.( 2002) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 10,0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre milli hakemlerin Uluslar arası hakemlere göre özerklik, yeterlik ve ilişki ihtiyaç düzeylerinin yüksek olduğu, hakemlik yılı değişkenine göre 4-13 yıl arasında olan hakemlerin 24-32 yıl arasında olan hakemlere göre özerklik, yeterlik ve ilişki ihtiyacının yüksek olduğu, yaş değişkenine göre 37-49 yaş arasında olan hakemlerin 50-61 yaş arasında olan hakemlere göre yeterlik ihtiyacının yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Atalay, F. (1994). Yuva Öğretmenlerinin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Aytaç, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer: Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları. Epsilon Yayınları, İstanbul:
Bilge, F, (1990). ‘Sporcuların Psikolojik İhtiyaçları’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Cüceloğlu, D. (1992). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul
Deci, E. L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., ve Ryan, R. M.(1991). “Motivation And Education: The Self-Determination Perspective,” Educational Psychologist, 26(3 & 4).
Deci, E. L., Ryan, R. M., & Williams, G. C. (1996). “Need satisfaction and the self-regulation of learning”. Learning and Individual Differences,
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry,
Eysenck, H. J.,W. Arnold, R. Meili. (1972) Encyclopedia of Psychology. Fontana/Collıns.
Gibson, T.J.; Chandler, A.L. (1988). Educational Psychology. New York: Alyn & Bacon Inc.
Kesici, Ş., Üre Ö., Bozgeyikli, H., Sünbül, A., M. (2003) “Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği” VII. Ulusal PDR Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Malatya
Kuzgun, Y. (1988). Psikolojik İhtiyaçların Orta Öğretim Başarı Puanları ve Öğrenci Seçme sınavı Puanları ile İlişkisi. Psikoloji Dergisi, Cilt VII, Sayı 22.
Ryan, R. M. ; E. L., Deci (2000). “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being”. American Psychologist, 55, 68-78.
Wells, M. (1990). “Gender Differences in the Personality Variables of Needs for Achievement and Need for Affiliation: A New Approach to Measurement” Dissertation Abstracts Online. 39

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com