Buradasınız

SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANALYZING SKILLS OF SOLVING PROBLEMS OF HIGH SCHOOLS STUDENTS WHO ARE DOING SPORTS FROM DIFFERENT ANGLES CONSIDERING VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research aims to identify the skills of problem solving of high school students; while doing this to find out whether problem solving changes depending on the parents’ educational level, jobs, income and the number of their siblings. The experimental group consists of 195 students from 5 different high schools and took part in different competitions and the research took place in the second term of educational year of 2006-2007 in Konya in State schools. The model of the research is the survey method. We use personal info form which is developed by the researcher, “Problem Solving Inventory” is used in this study, which is developed by Heppner and Petersen (1982). This study is translated into Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993). We use them as a kind of data in this study. Mann Whitney U and Kruskal Wallis-H test are used in the data analysis. The meaning level is taken 0.05. The research indicated that the skills of problem solving and approaches of problem solving generally the sports students is medium level. The average point of the sub-dimensions and its total of the skill of problem solving didn’t change in a meaningful level accordingly parents’ educational level, parents’ jobs or the number of their siblings but it changed in a meaningful level depending on the educational level of fathers and families’ income.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; liselerde eğitim gören ve spor yapan öğrencilerin problem çözme becerilerini belirlemek; problem çözme becerilerinin anne ve babalarının eğitim düzeylerine, mesleklerine, ailelerinin gelir düzeylerine ve sahip oldukları kardeş sayılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu, 2006–2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 5 lisede öğrenim gören ve farklı branşlarda okullarını temsil eden, müsabakalara katılmış 195 sporcu öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın modeli tarama (survey) yöntemidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından gerçekleştirilen “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; spor yapan öğrencilerin genel olarak problem çözme becerilerinin ve problem çözme yaklaşımlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarına ve toplamına ait puan ortalamalarının, anne eğitim durumu, anne-baba mesleği ve sahip oldukları kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; baba eğitim durumu ve ailelerinin gelir düzeylerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.
62-77

REFERENCES

References: 

1. Balay R., “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37 (2), 61-82, 2004.
2. Basmacı S. K., Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Malatya, 1998.
3. Bingham A., Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi, İngilizceden Çeviren: A. Ferhan Oğuzkan. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1998.
4. Çağlayan H. S., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
5. Çam S., “Öğretmen Adaylarının Ego Durumları İle Problem Çözme Becerisi Algısı İlişkisinin İncelenmesi”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 6 (2), 37-42, 1995.
6. Çilingir A., Fen Lisesi İle Genel Lise Öğrencilerinin Sosyal Becerileri ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, 2006.
7. Derin R., İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Denetim Odağı Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (İzmir İl Örneklemi), Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, 2006.
8. Dönmez B ve Demirtaş H., “Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları”, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5–7 Eylül. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, 2007.
9. Düzakın S., Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Ankara, 2004.
10. Ferah D., Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının ve Problem Çözme Yaklaşım Biçimlerinin Cinsiyet, Sınıf, Akademik Başarı ve Liderlik Yapma Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2000.
11. Güzel A., Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, 2004.
12. Heppner P. P and Krauskopf C. J., “An Information Processing Approach to Personal Problem Solving”, The Counseling Psychologist. 15 (3), 371-447, 1987.
13. Heppner P. P and Petersen C. H., “The Development and Implications of a Personal Problem-Solving Inventory”, Journal of Counseling Psychology. 29 (1), 66-75, 1982.
14. Israel E., Problem Çözme Stratejileri, Başarı Düzeyi, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2003.
15. Izgar H, Gürsel M, Kesici Ş ve Negiş A., “Önder Davranışların Problem Çözme Becerisine Etkisi”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 2004
16. İnce G ve Şen C., “Adana İli’nde Deplasmanlı Ligde Basketbol Oynayan Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 4 (1), 5-10, 2006.
17. Kasap Z., İlkokul 4.sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı İle Problem Çözme Tutumu Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1997.
18. Korkut F., “Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 177-184, 2002.
19. Morgan C. T., Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. İngilizceden Çeviren: Hüsnü ARICI ve ark. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları No:1, Ankara, 1981.
20. Savaşır I ve Şahin N. H., Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1997.
21. Saygılı H., Problem Çözme Becerisi İle Sosyal ve Kişisel Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, 2000.
22. Şah H., Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engellilerin Problem Çözme Becerileri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin, 2005.
23. Şahin N. H., Şahin N and Heppner P., “Psychometric Properties of The Problem Solving Inventory in A Group of Turkish University Students”, Cognitive Therapy and Research. 17 (3), 379-385, 1993.
24. Şenduran F ve Amman T., “Sporcu Olan ve Olmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Yaklaşımları”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım. Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 2006.25. Taylan S., Heppner’in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara, 1990.
26. Terzi Ş. İ., İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Beceri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2000.
27. Tümkaya S ve İflazoğlu A., “Ç.Ü. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Otomatik Düşünce ve Problem Çözme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6 (6), 143-158, 2000.
28. Ünüvar A., Çok Yönlü Algılanan Sosyal Desteğin 15–18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine ve Benlik Saygısına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2003.
29. Üstün A ve Bozkurt E., “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler”, Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart, 11 (1), 13-20, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com