Buradasınız

FUTBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU, VÜCUT BİLEŞENLERİ VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

A STUDY ON BODY COMPOSITION, BODY COMPONENTS AND SOMATOTYPE CHARACTERISTICS OF SOCCER PLAYERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine and comparison the body composition, body components and somatotype characteristics of young soccer players (Young Soccer Team of Sport Club of Muğla University) with other national and international soccer players. Subjects were eighteen pubescent soccer players (age, 13.22y) of a team playing in regional soccer league. Skinfolds (biceps, triceps, back, suprailiac, abdominal, leg, thigh), diameters (femur and humerus biconduler), circumferences (biceps, thigh) of the body and body fat parameters were measured. Somatotype characteristics were calculated and evaluated by Heat-Carter formula. Subjects’ measurements were as; height 158.44±10.42cm, body weight 47.65±8.38kg, skinfolds; biceps 5.75±1.54mm, triceps 10.61±2.93mm, back 7.30±1.59mm, suprailiac 7.00±2.04mm, abdominal 9.91±3.98mm, leg 13.52±4.76mm; diameters; femur biconduler 11.03±0.74cm; humerus biconduler 7.30±0.59cm; circumferences, biceps 22.76±3.11cm, thigh 32.84±3.33cm and body fat percentage 5.41±1.37 %, somatotype characteristics; Endomorph; 4.59±2.08, Mezomorph; 6.94±3.10, and Ecthomorph; 3.55±1.34. In related sports, physical fitness parameters including physical and anthropometric characteristics of athletes are very important in talent identification. Therefore, results of the present study could provide important data on selection of talented players in soccer and to the other related researches.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı yıldız futbolcuların (Muğla Üniversitesi Spor Klübü Yıldız Futbol Takımı) vücut kompozisyonu, vücut bileşenleri ve somatotip değişkenlerinin incelenmesi ve diğer Türk ve yabancı futbolcularla karşılaştırılarak değerlendirilmesidir. Denekler düzenli antrenman yapan, yaş ortalamaları 13.22 olan, bölgesel ligde oynayan 18 erkek futbolcudur. Araştırmaya katılan deneklere özgü yaş, boy, vücut ağırlığı, deri kıvrım ölçülerinden; biceps, triceps, sırt, suprailiac, abdominal, bacak, baldır deri kıvrım ölçümleri, çap ölçümlerinden femur bikondüler ve humerus bikondüler çap ölçümleri, çevre ölçümlerinden bicep, baldır çevre ölçümleri ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri alındı. Deneklerin somatotip özellikleri Heat-Carter formülüne göre değerlendirildi. Deneklerin; boy uzunluğu 158,44±10,42 cm, vücut ağırlığı 47,65±8,38 kg, deri kıvrım ölçülerinden; biceps 5,75±1,54 mm, triceps 10,61±2,93mm, sırt 7,30±1,59mm, suprailiac 7,00±2,04mm, abdominal 9,91±3,98mm, bacak 13,52±4,76mm, çap ölçümlerinden; femur bikondüler 11,03±0,74 cm ve humerus bikondüler çap ölçümleri, 7,30±0,59 cm, çevre ölçümlerinden; bicep, 22,76±3,11 cm, baldır çevre ölçümleri 32,84±3,33 cm ve vücut yağ yüzdesi 5,41±1,37 mm, Endomorfi ortalamaları 4,59± 2,08, Mezomorfi ortalamaları 6,94±3,10, Ektomorfi ortalamaları 3,55± 1,34 olarak belirlendi. Sporun ilgili dallarında, sporcuların fiziksel ve antropometrik özelliklerini içeren fiziksel uygunluk değerleri, yetenek seçiminde oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışma sonuçlarının, futbolcu seçiminde ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalarda yararlı olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

1-Açıkada, C., (1990) Sporcularda Vücut Kompozisyonu parametrelerinin İncelenmesi Doktora Tezi M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul
2-Akgün N., (1986)Egzersiz Fizyolojisi, Gökçe Ofset Matbaacılık, Cilt 2 Sahife 200-213 İzmir.
3-Çimen O., (1994) Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 Yaş Grubu Erkek Masa Tenisçilerinin bazı Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi. G.Ü. Sağ. Bilim. Enst. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi- Ankara-
4-Çimen O., Cicioğlu İ., Günay M., (1997) Erkek ve bayan Türk Genç Milli Takım Masa Tenisçilerinin fiziksel ve fizyolojik profilleri, G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı, 4, sayfa 7-12 Ankara
5-Çoruh, E., Müniroğlu, S.,(1998) Ankara’daki Profesyonel Futbol Takımlarının 14-16 yaş Grubu Oyuncularının Somatotip Özellikleri Üzerine Bir İnceleme, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı 4, 13-140
6-Ergen, E., Turnagöl, H., Paker, S., Güner, R., Zergeroğlu, A.M., Cinemre, A.: (1994) Yağlı güreşçilerin Fizyolojik Profilleri, H. Ü. Spor Bilimleri 3. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını ,Ankara,
7-Fox EL, Bowers RW, Foss ML. (1988). The physiological basis of physical education and athletics. 4th., Saunders College Publishing, Philadelphia, 376-394; 553-580.
8-Garganta, J., Maria, J., Pinto (1991) Somatotype, Body Composition and Physical Performance Capacities of Elite Young Soccer Players, Proceedings of the Second World Congress of Science and Football, Eindhoven, Netherlands, 22nd-25th May
9-Green, H.,J.,(1970) Labaratory Manual on the Principles of Measurement in Human Performance, Üniversty of British Waretoo, Canada
10-Mathur, D. N., Toriola, A.L., Igbokwe, N. U., (1985) Somatotypes of Nigerian Atlethes of Several Sports. British Journal of Sports Medicine. 19 (4), 219-220
11-Ramanlı, F., Müniroğlu, S.,(2002) Farklı Liglerde Mücadele Eden Profesyonel Futbol Takımları Sporcularının Somatotip Özellikleri Üzerine Bir İnceleme H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 13 (4), 32-30
12-Russo, E. G., Graziani I. (1993) Antropometric Somatotype of Italian Sport Participants., J. Sports Med. Phys. Fitness,; 33,. 282-291.
13-Sady, S. Thomson, H., (1984) Physiological Characteristic of High-Ability Prepubescent Wrestlers Medicine and Science in Sports And Exercise c.16 No:1 72
14-Tamer, K., (1995) Sporda Fiziksel, Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Türkerler Kitapevi, Ankara
15-Tamer K., Cicioğlu, İ., Yüce, A., Çimen, O., (1996) Üç Farklı Ligde Mücadele Eden Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, (3) 2, 22-25.
16-Tahıllıoğlu, A., Sevim Y., Pulur A., Alpkaya U.,(2000) Yüzücülerde Antropometrik ve Somatotip Özelliklerin Belirlenmesi G.Ü. BESYO 1. Gazi Bed. Eğit. ve Sp. Bilim. Kongresi Bildirileri, Cilt 1 S. 154-158 Ankara
17-Taşmektepligil, Y., Uzun, A., Ağaoğlu, S.,A., (2006) Profesyonelliğe Aday Futbolcunun Somatotip Profilleri, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı 314-317 Muğla.
18-Toriola AL, Salokun SO, Mathur DN. (1985). Somatotype characteristics of male sprinters, basketball, soccer and field hockey players. J Sports 6 (6): 344-6.
19- Viviani F, Casagrande G, Toniutto F. (1993). The morphotype in a group of peri-pubertal soccer platers. J Sports Med Phys Fitness 33 (2): 178-183.
20-Watson, A.W.(1995) Physical and Fitness Characteristics of Succeful Gaelic Footbaallers. Br J. Sports Medicine 109, 209.
119

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com