Buradasınız

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ

THE IMPLETATION LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION COURSES’AIMS IN HIGH SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine high school seniors’ views on general objectives of physical education in high school curriculum and to analyze the differences among high school seniors’ views according to their gender, taking part in school team or not and physical activity in free time or not. The universe of study consisted of high school seniors in Yenimahalle in Ankara in 2007-2008 school year. The sample of study consisted of 590 seniors [234 male (% 39.7) and 356 female (% 60.3)] who studying in 7 different high school in Yenimahalle in Ankara. During the study, “The Scale of Students’ Views on Physical Education General Objectives” and “Personal Information Form” completed as instruments to gather data. According to the data analyzed, there are significant differences according to gender, taking part in school team or not and physical activity in free time or not. According to results of the scale, the difference according to gender was in favour of male, the differences according to taking part in school team or not was in favour of students who take part in school team and the difference according to physical activity in free time was in favour of students who physically active in their free time.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada lise öğrencilerinin, lise müfredat programında yer alan Beden Eeğitimi dersi genel amaçları konusundaki görüş ve düşüncelerinin ne olduğu, bu görüşlerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2007–2008 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesinde ortaöğretim okullarındaki lise son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise, Ankara ili Yenimahalle ilçesindeki 7 ortaöğretim okulundaki 590 lise son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya, Ankara ili Yenimahalle ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 234 erkek (% 39.7) ve 356 (% 60.3) kız olmak üzere toplam 590 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Beden Eğitimi Dersi Genel Amaçlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, okul takımında yer alıp- almama ve boş zamanlarında spor yapıp-yapmama konusunda istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Ölçek puanları incelendiğinde cinsiyete göre ortaya çıkan farkın erkekler lehine; okul takımında yer alan öğrencilerle yer almayan öğrenciler arasındaki farkın okul takımında yer alan öğrenciler lehine ve boş zamanlarında spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasındaki farkın da spor yapan öğrenciler lehine geliştiği görülmüştür.
280-291

REFERENCES

References: 

1. Akgün N. (1982). Egzersiz Fizyolojisi, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yayınları, No:1, İzmir.
2. Büyüköztürk Ş. (2002). Sosyal Bilimler Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
3. Çöndü A. (1999) Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayım Dağıtım, Ankara.
4. Fidan N. , Erden M. (1993). Eğitime Giriş. Alkim Yayınları, İstanbul.
5. Güneş A. (2004). Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, PegemA, İstanbul.
6. MEGSB (1988). İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programları, Milli Eğitim Basım Evi İstanbul.
7. Özdağ, S., Kürkçü, R. Ve Pepe K. (2008). Farklı Cinsiyetteki Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 81–89.
8. Sel R. (1993). Beden Eğitimi Oyun Öğretimi, Meb Yayınları, İstanbul.
9. Selçuk H (1990). İlk Ve Orta Öğretim Okullarında Beden Eğitimi, Ders Kitapları A.Ş. İstanbul
10. Sunay Y., Sunay H. (1996). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerin Gerçekleşme Düzeyi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (4), 35 – 53, Ankara
11. Sönmez, Ö (2006). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Genel Amaçlarının Gerçekleşmesi Düzeyine İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
12. Tekin M. (2005). Öğretmenlik Uygulaması Ders Etkinliğine Katılan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adaylarının Orta Öğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Öncelikli Amaçlarının Ne Olduğu Konusundaki Görüşleri IV. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 10–11 Haziran 2005 Bursa.
13. Yalçınkaya, M., Saraçoğlu, A.S. ve Varol, S.R, (1993). Üniversite Öğrencilerinin Spora İlişkin Beklentileri, Spor Bilimleri Dergisi, Sayı:2, Cilt:4, Haziran.
14. Yıldıran İ. , Yetim A. A. (1996) Orta Öğretimde Beden Eğitimi Dersinin Öncelikli Amaçları Üzerine Bir Araştırma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3), 36 – 43, Ankara.
15. Yıldırım, Y. (1997). Lise Beden Eğitimi dersleri müfredat programında belirtilen Beden Eğitimi genel amaçları ile atletizm eğitimi için belirlenen özel amaçların gerçekleşme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com