Buradasınız

HALTERCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF THE WEIGHT LIFTERS PERSONAL TRAITS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to research educatıonal levels and characteristic qualifications of the athletes having joined to the Turkey Championship of Wrestling , organized in Kayseri in 2010 according to their sex and age variations.The study group of the researc consists of 74 athletes having joined to the championship. The datum of the research have been acquired by using the ‘Personal Information Form’ which was prepared by the researcher and the Eysenck character analysis (EPQ).In this research,together with the questionnaires the dimensions of neurotism and extrovertism /withdrawn which depend on hesubscales of Eysenck character inventory have been used. On the datum acquired, k tst and Kraus valis tests have been applied. In the analysis of the datum acquried in the research, (SPSS 15) has been used. 00.5 ımportance level has been taken into consideration between the relations and differences of variants. At the end of the study, no meaningful difference in the dimensions of neurotism and extrovertism subscales according to age have been detected (p-0.05). İn the subscale of extrovertism in the educational dimension, meaningful relation in the subscale of nevrotism according to sex has been detected (p-0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, 2010 Yılında Kayseri ilinde yapılan Türkiye Halter şampiyonasına katılan sporcuların Eğitim düzeyi, Cinsiyet ve Yaş değişkenlerine göre kişilik özelliklerini araştırmaktır. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010 yılında Kayseri ilinde yapılan Türkiye halter şampiyonasına katılan toplam 74 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Eysenck kişilik envanteri (EPQ) kullanılarak toplanmıştır. Bu araştırmada Eysenck kişilik envanterinin alt ölçeklerine bağlı olan Nevrotiklik ve Dışadönüklük-içedönüklük boyutları ile ilgili anket soruları kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde, t-testi ve Kraus valis testi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde [SPSS 15] paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırmanın sonucunda; Yaş durumlarına göre dışadönüklük ve nevrotiklik alt ölçek boyutlarında anlamlı farklılık saptanamamıştır(p>0.05). Eğitim boyutunda dışa dönüklük alt ölçeğinde, cinsiyete göre nevrotiklik alt ölçeğinde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).
175-183

REFERENCES

References: 

1.
Aydın, A.(2006). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. 7. Baskı. Ankara:Tekağaç Eylül Yayınları.
2.
Akdoğan, S., Arslan, F., Bayraktar, G.(2007). “Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi”.Çukurova Üniversitesi 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Adana.
3.
Cappara, C.V. (2002). Personality psychology: Filling the gap between basic process and molar functioning. C.
4.
Von Hofsten ve L. Bäckman (Eds.), Psychology at the turn of the millennium: Volume 2: Social, developmental and clinical perspectives (s.201-224). Florence, KY: Taylor and Frances.
5.
Chıld, I.L. (1968). Personality in culture. E. F. BORGATTA & W. W. LAMBERT (Eds.), Handbooks of personality theory and research. Chicago: Rand McNally.
6.
Cüceloğlu, D. 1997, İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kuramları, Remzi Kitapevi, İstanbul.
7.
Çimen, S.(2007). Ankara bölgesi klasman futbol hakemlerinin kişilik özelliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi üni. Eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
8.
Eysenck,H.J., Eysenck,B.G.(1978).Eysenck Personality Questionnaire, London.
Goodworth, C.(1988). The Secrets Of Succesful Leadership And People Management. London: Heinemann Pub.Ltd.
9.
Hjelle, L.A. Zıegler, D.J., 1982,Personality Theories Basic Assumptions Research and Applications, Second Edition, McGraw-Hill İnternational Book Company, U.S.A.
10.
Karasar, N. (1994). “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
11.
Koç,Ş.(1994).Spor Psikolojisine Giriş. İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
12.
Komitoğlu, D.(2009) “Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ” Yeditepe Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi , İstanbul (Flaştan)
13.
Savran, C. (1993). Sıfat Listesinin (Acl) Türkiye Koşullarına Uygun Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlilik, Güvenirlilik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. İstanbul.
14.
Topçu S (1982) .Çocuk ve yetişkinlerde kişilik boyutları ile bu boyutlarda kültürler-arası ayrılıklar. Basılmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi: Ankara.
15.
Tosunoğlu, F. (2008). Orta öğretimde okuyan takım sporları ile uğraşan sporcu öğrencilerin spor branşlarına göre kişilik özelliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi Eğitim bilimleri enstitüsü. Ankara
16.
Uluğ, B.(1990). “Depresif Bozukluklarda Kişilik Özellikleri”. Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı. Ankara.
17.
Yavuzer, H.(1982). Çocuk ve Suç. 2. Baskı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
18.
Yıldız, M. (2008). Farklı liglerde yer alan futbolcuların kişilik tipleri ile sürekli öfke-öfke ifade tarzlarının incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, sağlık bilimleri enstitüsü, Ankara.
19.
Yüksel, Ö.(2006). Davranış Bilimleri. Ankara: Gazi Kitapevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com