Buradasınız

BADMİNTONCULARIN BENLİK SAYGISI YAPILARININ İNCELENMESİ

EXAMINING1 BADMINTON ATHLETES’ SELF-ESTEEM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine badminton athletes’ self-esteem according to some variables. The research was carried out in Badminton Turkey Clubs Championship where 12 clubs and 87 athletes participated in 2009. 42 national and 14 non-national totaly 56 badminton athletes whose mean age 18.78±3.46 that participated in Badminton Turkey Clubs Championship in 2009 constitute our research sample. Rosenberg Self-Esteem Scale, that was developed by Rosenberg (1963) and adapted to Turkish by Çuhadaroglu was used to gather tha data. The data were analyzed by using the techniques such as desriptive statistics, bivariate correlation and Mann Whitney U test. Results showed that national athletes’ self-esteem points are higher than non-national athletes, there is positive and significant relationship between athletes’ self-esteem points and age, there is significant difference in athletes’ self-esteem points according to gender in favour of female badminton athletes, there is no significant relationship between athletes’ self-esteem points and competitor year, education, number of training day and interest to sport.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, badmintoncuların benlik saygısı yapılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırma 12 kulüp ve 87 sporcunun katıldığı 2009 yılı Badminton Türkiye Kulüpler şampiyonasında uygulanmıştır. Çalışmaya 2009 yılı Türkiye Kulüpler Şampiyonası’ na katılan yaş ortalaması 18.78±3.46 olan 42 milli, 14 milli olmayan toplam 56 badmintoncu katılmıştır. Sporcuların benlik saygısı yapılarını ölçmek için Rosenberg (1963) tarafından geliştirilen, ülkemizde Çuhadaroğlu (1986) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden, Mann Whitney U testi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular, milli olan badmintoncuların milli olmayanlara göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduklarını, sporcuların benlik saygısı yapıları ile yaş değişkeni arasında pozitif, anlamlı ilişki olduğunu, bayan badmintoncuların benlik saygısı puanlarının erkek badmintonculardan anlamlı düzeyde yüksek olduğunu, sporcuların benlik saygısı puanlarının eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediğini, sporcuların benlik saygısı yapıları ile yarışmacı yılları, haftalık antrenman gün sayısı ve spordan memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur.
94-101

REFERENCES

References: 

1. Aşçı, F.H., Gökmen, H., Tiryaki, G., Öner, U., Liseli
Erkek Sporcuların ve Sporcu Olmayanların Benlik
Kavramları. Spor Bilimleri Dergisi, (4) 1: 34-43, 1993.
2. Aşçı, F.H., Benlik kavramı ve spor. Spor Psikolojisi
Kursu, P Bayar (Der), Ankara, Bağırgan Yayınevi, 1999.
3. Chrzanowski, G., The Genesis and Nature of Self-
Esteem. American Journal of Psychotherapy, 35: 38-46,
1980.
4. Coopersmith, S., The Antecedents of Self-Esteem,
Freeman, San Francisco, 1967.
Çam, O., Khorshid, L., Özsoy, S.A., Bir hemşirelik
yüksekokulundaki benlik saygısı düzeylerinin
incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Dergisi, 1: 33-
40, 2000.
5. Çuhadaroğlu, F., Adolesanlarda Benlik Saygısı,
Yayınlanmış Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Ankara, 1986.
6. Dönmez, A., Denetim Odağı, Kendine Saygı ve Üç
Değişken: Çevre Büyüklüğü, Yaş, Aile Ortamı. Eğitim ve
Bilim Dergisi, 10(5): 4 – 15, 1985.
7. Ebbec, V., Enhancing Children’ s Self Conceptions.
Journal of Sport and Exercise Psychology, 17: 49, 1995.
8. Erşan, E.E., Doğan, O., Doğan, S., Beden Eğitimi
ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı
Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Klinik
Psikiyatri, 12(1):35-42, 2009.
9. Garry, J.P., Morrissey, S.L., Team sports
participation and risk-taking behaviours among a biracial
middle school population. Clin J Sport Med, 10(3): 185-
190, 2000.
101
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 1, 2012
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 6, No 1, 2012
10. Gencer, E., Yıldızlar Kategorisi Erkek Güreşçilerde
Denetim Odağı, Benlik Saygısı ve Başarı İlişkisi: Ege
Bölgesi Yıldızlar Ligi Örneği. Yüksek Lisans Tezi,
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli,
50-55, 2008.
11. Gün, E., Spor Yapanlarda ve Spor Yapmayan
Ergenlerde Benlik Saygısı. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana, 19–29, 60-
65, 2006.
12. İkizler, H.C., Spor Sağlık ve Motivasyon. Alfa
Yayınları, İstanbul, 2002.
13. Kamal, A.F., Blais, C., Kelly, P., Exratnt, K., Self-
Esteem Attributional Components of Athletes versus
Nonathletes. International Journal of Sport Psychology,
26:2, 189-195, 1995.
14. Karakaya, I., Coşkun, A., Ağaoğlu, B., Yüzücülerin
depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin
değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7: 162-166,
2006.
15. Kassin, S., Psychology, Second Edition, New
Jersey: Prentice Hall, 1998.
16. King, R.A., Schwab-Stone, M.E., Peterson, B.S.,
Psychiatric examination of the infant, child, and
adolescent. Comprehensive Textbook of Psychiatry,
Lippincott Williams & Williams, 2000.
17. Küçükaksoy, M., 14-18 Yaşları Arasındaki
Suçluların Ortopedik Özürlülerin, Görme Özürlülerin, Alt
Sosyo-Ekonomik Düzeye Mensup Ergenlerin Benlik
Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü, 1993.
18. Marsh, H.W., Perry, C., Horsely, C., Roche,L.,
Multidimensional Self Concepts of Elite Athletes: How do
they differ from the general population, Journal of Sport
and Exercise Psychology: 17(1): 70-84, 1995.
19. Martens, R., Coaches Guide to Sport Psychology
,Human Kinetics Publishers, 1987.
20. Özgeylani, H.F., Self Concept and Body Image of
High School Male Athletes and Non-athletes. Yayınlanmış
Master Tezi.
21. Özkan, İ., Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler.
Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi,
3(3): 4-9, 1994.
22. Pınar, R., Obezlerde depresyon, benlik saygısı ve
beden imajı: Karşılaştırmalı bir çalışma. C.Ü. Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 6(1): 30-41, 2002.
23. Rosenberg, M., Society and Adolescent Selfİmage,
Princeton, New Jersey: Princeton University Press,
1965.
24. Worren, B.J., Depression Stressful Life Events
Social Support and Selfesteem in Middle Class African-
American Women. Archives of Psyciatric Nursing,
11(3):107- 117, 1997.
25. Yegül I.B., Liseli Erkek Sporcular ile Sporcu
Olmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Atletik Yeterlik
Puanlarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
79-96, 1999.
26. Yörükoğlu, A., Gençlik Çağı Ruh Sağlığı Eğitimi ve
Ruhsal Sorunları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi, 1988.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com