Buradasınız

Mantıksal Davranışçılık

Logical Behaviorism

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Makale yalnızca ‘Mantıksal Davranışçılık’ denen öğretiyi ele alıyor. Bu durum, 1930 ve 1940lı yıllarda pek rağbet görmemesine rağmen, daima psikolojik kavramlarla kafası karışmış olan, o kav-ramları nasıl öğreneceğimiz hakkında bir anlatım olarak iç gözleme başvurmanın değersizliğinin ayırdında olan ve de zihni beyinle öz-deşleştirmeye eğilimi olmayan bir kimse için ilgi uyandıran bir çe-kiciliğe sahip olacaktır. Bu incelemede tartışılan davranışçılık ve indirgemeciliğin elbette başka biçimleri de vardır. Carnap’ın görüş-lerinden hareketle, çalışma eğer okuyucuyu zihin felsefesinin kuş-kusuz en önemli figürü olan Wittgenstein’ın eserlerine sürüklerse, amacına hizmet etmiş olur. Bununla birlikte, onun Felsefî Soruş- turmalar veya Zettel adlı eserinin yansıma ve gözlemlerinin, bir şe-kilde başka kurama yol açacağı beklenmemelidir. Onun metaforu-nu kullanmak için, uygun felsefî çalışmalar sadece anlayışımızdaki düğümleri çözer.
Abstract (Original Language): 
The paper deals exclusively with the doctrine called ‘Log-ical Behaviorism’. Although this position does not vogue it enjoyed in the 1930s and 1940s, it will always possess a compelling attrac-tion for anyone who is perplexed by the psychological concepts, who has become aware of worthlessness of an appeal to introspec-tion as an account of how we learn those concepts, and he has no inclination to identify mind with brain. There, of course, are other forms of behaviorism, and of reductionism, which is might have discussed in this essay. From Carnap’s point of views, it will serve its purpose if it leads the reader into the writings of Wittgenstein, who is easily the most important in the philosophy of mind. It should not be expected, however, that the reflections and observa-tions of his Philosophical Investigations or his Zettel will some-how add up to another theory. To use his metaphor, philosophical work of the right sort merely unties knots in our understanding.

REFERENCES

References: 

Carnap, R. (1953). Psychology in Physical Language. Logical Positivism (ed. A. J. Ayer). Glencoe, Illinois.
Malcolm, N. (1964). Behaviorism as a Philosophy of Psychology. Behaviorism and Phenomenology (ed. T. W. Wann). Chicago.
Shoemaker, S. (1963). Self-Knowledge and Self-Identity. Ithaca, New York.
Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behaviour. New York.
Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com